Vojak - poklic

Vojak

Vojak je psihofizično usposobljen posameznik, ki služi slovenski vojski v obliki opravljanja vojaške službe, misij in različnih drugih nalog.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja vojak?

Naloga vojaka je izvajanje ukazov, ohranjanje psihofizične kondicije, varno rokovanje z orožjem, izvajanje taktičnih postopkov za opravljanje nalog in pa opravljanje varnostnega nadzora ter pravilno izvajanje postrojitvenih pravil. Vojak lahko pridobi čin vojaka, poddesetnika, desetnika in naddesetnika.

Vojak in delovni pripomočki:

Vojak poleg delovne uniforme uporablja še orožje in opremo, katera je predpisana za posamezno vojaško delovno mesto ter računalniško opremo.

Kakšni so izdelki in storitve?

Vojak veliko doprinese k obrambnim zmožnostim države. S sodelovanjem s civilnim okoljem pomagajo državljanom pri zaščiti lastnine ob naravnih nesrečah in pri reševanju ponesrečencev. Poglavitna naloga vojaka je izvajanje ukazov.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic vojaka?

Vojak mora biti potrpežljiva, vztrajna, motivirana oseba, sposobna za vodstveno, organizacijsko in timsko delo. Znati mora oblikovati vojaški kolektiv in ga motivirati za uspešno delo. Imeti mora veselje do dela z ljudmi, do samo-izpopolnjevanja in učenja, sposoben mora biti hitro reagirati v ključnih trenutkih in presojati preudarno. Zmožen mora biti prenesti tako fizične kot psihične napore, sprejemati odločitve in uspešno reševati težave, ki mu pri opravljanju dela prekrižajo pot. Imeti mora veselje do nošenja uniforme, dela z materialno-tehničnimi sredstvi in z oborožitvijo.

Poklic - vojak

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu vojaka?

Vsaka dejavnost, ki se izvaja v Slovenski vojski ima natančno določene varnostne ukrepe (rokovanje z orožjem in minsko eksplozivnimi sredstvi) in zagotovljene varnostne postopke (varstvo pred požarom, varstvo in zdravje delavcev med delom).

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic vojaka?

Za vključitev v šolo za vojaškega usposabljanja kandidatov je potrebna najmanj poklicna šolska izobrazba. Prav tako so za vključitev v SV potrebna dodatna urjenja za določene vojaške naloge, specialistični tečaji za pridobitev in ohranjanje licenc za delo na različnih dolžnostih ter specialistična urjenja za konkretne vojaške dolžnosti.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje vojak za opravljanje svojega dela?

Pogoj za opravljanje vojaške službe je najmanj poklicna šolska izobrazba, uspešno opravljeno izobraževanje in urjenje. Ne glede na izbiro smeri je možno napredovanje na višjo dolžnost.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti vojaka?

Posameznik je pred nastopom službe napoten na zdravstveni pregled, ki temelji na vrsti dela, okolja in nevarnosti, katerim bo kandidat izpostavljen. Poleg zdravstvenega pregleda, mora posameznik opraviti tudi psihološke teste in oceno gibalne sposobnosti vojakov. Ocenjevanje fizičnih sposobnosti poteka enkrat na leto in vključuje sledeče telovadne prvine: dviganje trupa, sklece, tek na 3200 m. Za kandidata je potrebno, da je psihološko stabilna oseba, ki se bo znašla v stresnih situacijah.

Kje se lahko zaposli vojak?

Vojak delo opravlja v sklopu vojske, kjer je lahko napoten tudi na opravljanje vojaške službe v tujini.

Kakšna so delovna področja vojaka?

Delovna področja vojaka so odvisna od posameznikove predhodne izobrazbe, na podlagi izobrazbe pa se lahko zaposli v kateremkoli od rodov in služb. Glede na stopnjo napredovanja se širi delež nalog in plača.

Kakšne so razmere za delo?

Razmere pri delu vojaka obsegajo dela, ki so daljša od polnega delovnega časa, izmensko delo, delo ob nedeljah ali praznikih, dežurstvo, terensko delo, pripravljenost za delo, bivanje v vojaški enoti ali zavodu, izraba ali prekinitev dopusta, ki je v skladu s potrebami službe. Vojak je v času opravljanja svoje službe lahko napoten v tujino.

Kakšne so možnosti zaposlovanja vojaka?

Pogoji za zaposlovanje vojaka: starostna omejitev, kandidati ne smejo biti starejši od 27 let (v kolikor se prijavlja za vojaka) oziroma 30 let (v kolikor se prijavlja na razpis za častniško izobraževanje), imeti mora opravljeno najmanj poklicno šolsko izobrazbo, biti mora državljan/ka Republike Slovenije in ne sme imeti dvojnega državljanstva, biti mora fizično in psihično sposoben za poklicno opravljanje vojaške službe, ne sme biti v kazenskem postopku in imeti mora opravljen preizkus gibalnih sposobnosti.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici