Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma – Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

O šoli

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma je naslednik Kmetijske šole Grm Novo mesto, ki je bila ustanovljena leta 1886. V okviru centra deluje pet enot: Srednja šola za gostinstvo in turizem, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, Višja strokovna šola, Dijaški in študentski dom in Medpodjetniški izobraževalni center z razvojnim raziskovalnim inštitutom. Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija, ki deluje v sklopu centra, je pomembno regijsko učno, strokovno in razvojno središče, ki skrbi za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje mladih ter odraslih na biotehniških področjih in področjih, ki so povezana z razvojem podeželja ter mestnih okolij. Osrednje vrednote šole so odprta komunikacija, odgovornost, strokovnost, spoštovanje različnosti, poštenost, pripadnost, ustvarjalnost in inovativnost, znanje, delavnost, varovanje narave in okolja ter individualni pristop. Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija izvaja naslednje srednješolske izobraževalne programe različnih stopenj: biotehniška gimnazija, cvetličar, gospodar na podeželju, hortikulturni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, mesar, naravovarstveni tehnik, pomočnik v biotehniki in oskrbi, slaščičar, vrtnar. 

Število vseh dijakov: 610

Število vseh profesorjev: 67

Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija je ena izmed petih enot, ki sestavljajo Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. Znotraj centra je to šola, ki ima najdaljšo tradicijo izobraževanja (137 let) in je bila temelj za nastanek centra. Šola se nahaja na obrobju Novega mesta pod Trško goro.

Izvajamo 11 različnih vzgojno-izobraževalnih programov, in sicer program biotehniške gimnazije ter programe s področij kmetijstva, hortikulture, naravovarstva in živilstva.

Dijaki se praktično usposabljajo v laboratorijih in v Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC), ki ga sestavljata sodobno šolsko posestvo in Hiša kulinarike in turizma. Delovišča MIC-a predstavljajo učne poligone za učenje praktičnih veščin v realnih učnih situacijah, kot so oskrba govedi, konj in drugih domačih živali, pridelava sadja, grozdja, vrtnin, poljščin, krme in okrasnih rastlin, uporabo in vzdrževanje kmetijske mehanizacije … Dijaki se lahko vključujejo v usposabljanje s področja gozdarstva, s katerega pridobijo nacionalno poklicno kvalifikacijo, vzgajamo pa jih tudi za varovanje narave in okolja.

V poklicnih in strokovnih programih omogočamo dijakom, da sooblikujejo individualno poklicno pot.

Na naši šoli so dijaki v ospredju vzgojno-izobraževalnega dela. Za uspešno delo je ključnega pomena spoštljiva komunikacija z vsemi deležniki (zaposlenimi, dijaki, starši, skrbniki in zunanjimi sodelavci). Spodbujanje dialoga, medsebojnega spoštovanja, sodelovanja, sprejemanje različnosti in omogočanje socialne vključenosti prav vseh. Ob spremljanju aktualne problematike mladih v družbenem in šolskem okolju spodbujamo preventivne in kurativne aktivnosti za ugotavljanje, zmanjševanje in preprečevanje tveganih vedenj mladostnikov.

Spodbujamo sodelovanje mladih na različnih področjih z namenom krepiti njihove kompetence, ki jih potrebujejo za uspešnejše vključevanje v družbo in življenje nasploh. Svoje znanje in sposobnosti dijaki dokazujejo na različnih tekmovanjih iz splošnih predmetov, s strokovnih področij in podjetništva.

Z ustvarjanjem varnega in spodbudnega učnega okolja se trudimo vključevati dijake v vzgojno-izobraževalni proces in v dejavnosti, ki jih doživljajo kot smiselne in v katerih se počutijo varne, sprejete ter vključene. Verjamemo, da lahko le v takšnem okolju teče pomemben proces učenja in ustvarjalno-raziskovalno razmišljanje.

Marjana Kos, univ. dipl. inž. kmet. in ravnateljica Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program dijake pripravi na opravljanje splošne mature in na nadaljnji študij na fakultetah. Osrednje razlike predmetnika splošne in biotehniške gimnazije sta predmeta biotehnika in laboratorijske vaje ter predmet kmetijstvo, kar dijakom omogoča poglabljanje naravoslovnega znanja. Uspešno opravljena splošna matura omogoča vpis na vse fakultete, se pa dijaki zaradi dobrih naravoslovnih temeljev velikokrat odločijo za študij mikrobiologije, veterinarstva, agronomije, farmacije itd. 

NARAVOVARSTVENI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: naravovarstveni tehnik/naravovarstvena tehnica

V času šolanja se dijak uči, kako sobivati z naravo in kako prepoznavati vplive človeškega delovanja na naravo. Spozna pomen ekosistemov in različne pristope za njihovo obnovo. S pomočjo laboratorijskega dela in terenskih analiz se učijo tudi procesov preučevanja stanja zraka, vode in tal. Spoznajo se z obnovljivimi viri energije, trajnostnim razvojem, vzdrževanjem naravne dediščine, varstvom naravnih dobrin in virov ter s postopki urejanja okolja. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokih strokovnih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih. 

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica

V času šolanja dijaki pridobijo različne poklicne standarde: vodja kmetijskega gospodarstva, svetovalec pri prodaji v kmetijstvu, poljedelec, sadjar, vinogradnik in živinorejec. Poleg obveznih strokovnih modulov si dijak izbere še izbirne module in module iz odprtega kurikula: predelava mesa/mleka/sadja, čebelarstvo, zdravstveno varstvo domačih živali, ekološko kmetovanje, osnove gozdarstva, kletarstvo, oskrba konj in učenje jahanja, upravljanje kmetijske mehanizacije. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokih strokovnih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

GOSPODAR NA PODEŽELJU (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: gospodar/gospodarica na podeželju

V času šolanja se dijak uči procesov pridelave hrane za ljudi in živali. Pridobi temeljna znanja iz reje živali, poljedelstva, sadjarstva in vinogradništva. Glede na osebne interese si lahko dijaki izberejo nekatere strokovne module. Pridobljeno znanje utrjujejo pri praktičnem delu pouka na šolskem posestvu. Učijo se varnega dela s kmetijsko mehanizacijo, spoznavajo nove tehnologije in temeljna načela varovanja okolja. Program se zaključi z zaključnim izpitom in omogoča nadaljevanje na poklicno-tehniških programih. 

VRTNAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: vrtnar/vrtnarica

Vrtnar dela na področju pridelave rastlin. V času šolanja se spozna z različnimi skupinami rastlin in z njihovimi lastnostmi, spozna tudi različne načine razmnoževanja rastlin. V sklopu strokovnih modulov pridelujejo, sadijo in oskrbujejo različne rastline in pripravljajo sadike za prodajo. Pri tem uporabljajo rastlinjake, tunele in druge zaščitene prostore. Naučijo se uporabljati naravni in aranžerski material, vrtnarsko orodje, stroje in druge naprave. Na šolskem posestvu se urijo v oblikovanju, urejanju in negovanju parkovne ter športne trave. Program se zaključi z zaključnim izpitom in omogoča nadaljevanje na poklicno-tehniških programih. 

SLAŠČIČAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: slaščičar/slaščičarka

Dijaki v času šolanja pridobijo teoretična in praktična znanja iz osnov živilstva in prehrane ter slaščičarstva in pekarstva. Spoznajo različne tehnološke postopke, ki so pomembni pri izdelavi slaščičarskih izdelkov in se naučijo upravljati stroje ter orodja za izdelavo slaščičarskih izdelkov. Pridobijo še znanja s področij ekonomike, poslovanja, varstva pri delu, varovanja okolja ter sanitarno-higienskih zahtev. Program se zaključi z zaključnim izpitom in omogoča nadaljevanje na poklicno-tehniških programih. 

CVETLIČAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 03

Pridobljen naziv: cvetličar/cvetličarka

V času šolanja se dijak spozna s temeljnimi znanji s področij hortikulture, cvetličarstva in aranžerstva. Strokovni moduli vsebujejo teoretično in praktično delo in so zastavljeni tako, da dijaki pridobijo kompetence, ki jih potrebujejo za delo v cvetličarni. Del praktičnega pouka poteka tudi pri delodajalcih. Dijaki se naučijo oblikovati cvetlične vezave in dekoracije. Program se zaključi z zaključnim izpitom in omogoča nadaljevanje na poklicno-tehniških programih. 

MESAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mesar/mesarka

V času šolanja dijak pridobi praktična in teoretična znanja s področij tehnologije mesarstva, higiensko-varnostnih predpisov in varstva pri delu. Pomembna strokovna znanja obsegajo še tehnologijo razseka, predelavo mesa in izdelavo mesnih izdelkov. Spozna se tudi s skladiščenjem, sortiranjem, ohlajanjem in zamrzovanjem mesa ter mesnih izdelkov, s pripravo drobovine in izdelavo mesnih izdelkov. Mesar mora pri svojem delu poznati tudi osnove prodaje, vlogo mikroorganizmov, osnove ekonomike in organizacije dela. Program se zaključi z zaključnim izpitom in omogoča nadaljevanje na poklicno-tehniških programih.

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica

Pogoj za vpis na poklicno-tehniški program je zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. V času šolanja dijak poglobi in nadgradi predhodna znanja. V sklopu izobraževanja lahko pridobi naslednje poklicne standarde: vodja kmetijskega gospodarstva, svetovalec pri prodaji v kmetijstvu, ekološki kmetovalec, kletar, zelenjadar. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokih strokovnih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

HORTIKULTURNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 02

Pridobljen naziv: hortikulturni tehnik/hortikulturna tehnica

Pogoj za vpis na poklicno-tehniški program je zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. V času šolanja dijak poglobi in nadgradi predhodna znanja. Področje hortikulture zajema znanja s področij vrtnarstva, okrasnih rastlin, zelenjadarstva, krajinskega vrtnarstva, cvetličarstva, drevesničarstva, zdravilnih rastlin, sadjarstva in vinogradništva. Spozna se z različnimi rastlinami, tehnologijami vzgoje rastlin in njihovimi uporabami v vrtnem oblikovanju. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokih strokovnih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi

Pogoj za vpis na nižje poklicno izobraževanje je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole ali pa zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu. Predmetnik, ki omogoča izbiro strokovnih modulov, nudi pridobitev znanj s področij oskrbe rastlin in živali, mehanizacije, pridelave zelenjave, urejanja in vzdrževanja higiene na delovnem mestu ali pa s področij predelave sadja in zelenjave, peke peciva in kruha, domačih obrti, urejanja zelenih površin in izdelave enostavnih dekoracij. V sklopu šolanja dijak pridobi nacionalni poklicni standard. Program se zaključi z zaključnim izpitom in omogoča vpis na programe srednjega poklicnega oz. srednjega strokovnega izobraževanja. 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (07) 39 34 700 s-sksgrm.nm@guest.arnes.si
Zbornica (07) 39 34 715
Ravnateljica (07) 39 34 704
Pomočnica ravnateljice (07) 39 34 725
Svetovalna služba (07) 39 34 718
Koordinator dela z dijaki s posebnimi potrebami (07) 39 34 711
Knjižnica (07) 39 34 717
TRR: SI56 0110 0603 0703 530

Vodstvo šole

Mojca Špec Potočar

V.d. direktorice
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma – Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija

Marjana Kos

Ravnateljica Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije

Darja Francekovič

Pomočnica ravnateljice

Irena Avsenik

Svetovalna služba

Anita Beguš

Svetovalna služba

Tanja Loparec

Svetovalna služba

Franc Jarc

Koordinator dela z dijaki s posebnimi potrebami
vir: https://www.ksgrm.net