Strokovno izobraževalni center Brežice – Srednja šola

O šoli

Strokovno izobraževalni center Brežice (SIC) ima dve organizacijski enoti: Srednjo šolo in Višjo strokovno šolo. Šola se zavzema za vzpostavitev pozitivnega vzdušja, v katerem lahko dijaki razvijajo osebna zanimanja ter veščine in rastejo kot posamezniki. Posebno pozornost namenjajo individualnemu pristopu in grajenju pozitivnih medsebojnih odnosov. Prostori šole so sodobno opremljeni in zagotavljajo kakovostne pogoje za izvajanje šolskih vsebin. Šolski proces je obogaten s športnimi aktivnostmi, kulturnimi dejavnostmi in drugimi obšolskimi vsebinami. SIC Brežice – Srednja šola izvaja naslednje izobraževalne programe: trgovec, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, zdravstvena nega.

Število maturantov na leto: 68

Število vseh dijakov: 220

Število vseh profesorjev: 32

Spoštovani!

V začetku aprila 2017 sem po dolgoletnem delu v razredu »prevzela krmilo« Ekonomske in trgovske šole v Brežicah. Svojo novo funkcijo razumem kot veliko čast, na drugi strani pa tudi kot veliko odgovornost.

Menim, da naj bi vodja ob skrbi za delovanje javnega zavoda v skladu s pričakovanji okolja in zakonodajo vzpostavljal tudi vzpodbudno in prijetno okolje za vse, ki se vsakodnevno srečujemo v prostorih naše šole. Tako bomo v šolskem letu 2017/2018 v ETrŠ Brežice kot prednostne izvajali naslednje naloge:

  • skrb za razvijanje dobre delovne klime in kulture šole;
  • zagotavljanje kakovosti v šoli s pomočjo samoevalvacije in njenih ugotovitev;
  • predstavljanje izobraževalnih programov na osnovnih šolah v Posavju in promocija šole;
  • prizadevanje za uspešno nadaljevanje izvajanja novega izobraževalnega programa predšolska vzgoja;
  • zagotavljanje zdrave tople malice dijakom v času pouka;
  • posodabljanje šolske opreme in učne tehnologije v skladu s finančnimi možnostmi;
  • sodelovanje v projektih Unesco – ASP-net;
  • sodelovanje v že začetih in novih mednarodnih projektih Erasmus;
  • sodelovanje v projektnih aktivnostih z LU Krško.

Še posebej želim poudariti pomen mednarodnih izmenjav, ekskurzij in potovanj v tujino. Pozdravljam tudi vse ostale aktivnosti (sodelovanja v projektih, razpisih, priprava predstav, prireditev …) in zelo cenim prizadevanja vseh kolegic in kolegov, ki se trudijo, da naša šola ni le obiskovanje pouka.

Spoštovani starši, vemo, da so srednješolska leta izredno občutljiva in pomembna pri odraščanju posameznika. Zato vam želim mnogo potrpljenja z vašimi (in sedaj tudi našimi) mladostniki, v primeru kakršnihkoli težav pa vas prosimo za čimprejšnji stik s šolo, saj bomo le tako lahko skupaj učinkovito rešili problem.

Spoštovane dijakinje in dijaki, upam, da nam bo skupaj še naprej uspevalo imeti spoštljive in odprte odnose in da boste uspešno in z veliko lepih spominov (nekateri prej, drugi nekoliko kasneje) zaključili šolanje ter se tudi čez leta vedno radi vračali na »naš ETrŠ«.

»Noben človek ne more biti dober učitelj, če ne čuti tople naklonjenosti do svojih učencev in pristne želje, da bi jim posredoval, kar sam ceni.« (Bertrand Russell)

dr. Mojca Tomažin, direktorica Strokovno izobraževalnega centra Brežice in ravnateljica Srednje šole

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Program se osredotoča na pridobivanje znanja s področij financ, računovodstva, komerciale, poslovanja in uprave. Šolanje se zaključi s poklicno maturo. Ekonomski tehniki se lahko zaposlijo v bančništvu, računovodstvu, državni upravi, komerciali, špediciji, carini ali pa delajo kot trgovski potniki. Šolanje lahko nadaljujejo na višjih in visoko strokovnih šolah, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Pogoj za vpis na poklicno-tehniško izobraževanje za ekonomskega tehnika je uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja (trgovec, administrator, poslovni tajnik). Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat se lahko po končanem šolanju zaposli v komerciali, v špediciji, dela lahko kot trgovski potnik, poslovodja itd. Šolanje lahko nadaljuje na višjih in visoko strokovnih šolah, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojitelj predšolskih otrok pripravlja in načrtuje vzgojno delo v vrtcu, pripravlja in izvaja ustrezne vsebine in pri tem uporablja različne oblike in metode dela ter didaktični material, pripravlja vzgojna sredstva, vodi dejavnosti otrok, otroke usmerja, jih opazuje ter se z njimi igra, skrbi za ureditev vrtčevskega prostora in pri svojem delu sodeluje s starši. Skrbi tudi za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Program se zaključi s poklicno maturo. Vzgojitelj predšolskih otrok se lahko zaposli kot pomočnik vzgojitelja v vrtcu, izvaja varstvo na domu kot varuh predšolskih otrok ali pa dela kot zasebni vzgojitelj. Šolanje lahko nadaljuje na višjih in visokih strokovnih šolah, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

ZDRAVSTVENA NEGA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica zdravstvene nege

V času šolanja dijak usvaja znanja s področij zdravstvene nege, nujne medicinske pomoči, dolgotrajne oskrbe, skrbi za zdravje ter socialne oskrbe. Pridobiva veščine in kompetence, ki so pomembne za vzpostavljanje pozitivne komunikacije in odnosov s pacienti, uporabniki, njihovimi svojci ter sodelavci v strokovnem timu. Program se zaključi s poklicno maturo. Po zaključenem šolanju se lahko kandidat zaposli v ambulantah, bolnišnicah, zdravstvenih domovih, socialnovarstvenih ustanovah, na reševalnih postajah ali pa izvaja dejavnost na domovih oskrbovancev. Šolanje lahko nadaljuje na višjih in visokošolskih šolah, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

TRGOVEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: prodajalec/prodajalka

Prodajalec se lahko zaposli v različnih trgovinskih storitvah, dela lahko v trgovinah na debelo in drobno, kjer prodaja različno blago. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 07/49 92 550
Računovodstvo 07/49 92 554
Knjižnica 07/49 92 560
Info e-mail info@sicbrezice.si
TRR: SI56 0110 0603 0726 034

Vodstvo šole

Nadja Ivšić

Pomočnica ravnateljice

Lidija Vogrin in Vesna Kermc

Tajništvo

Uradne ure: ponedeljek - petek: 8.00 - 11.00

Alenka Pečnik-Kranjec

Svetovalna služba
vir: http://www.sicbrezice.si/