Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana

O šoli

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana že več kot 70 let deluje na področju izobraževanja in umetniškega ustvarjanja. Dijake spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu razmišljanju, k odgovornemu ravnanju in ustvarjalnem izražanju. Dijake vzgajajo v strpne in spoštljive posameznike ter jim omogočajo prostor za negovanje lastne nadarjenosti ter umetniškega izražanja. Šolski prostori so opremljeni s sodobno tehnologijo, praktični del pouka pa poteka v strokovnih učilnicah, dvoranah in studiih. Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana ima svoj Plesni in gledališki center. Prostori šole se nahajajo na dveh lokacijah: na Kardeljevi ploščadi 16 in Kardeljevi ploščadi 28a v Ljubljani. Šola izvaja naslednje programe: predšolska vzgoja (SSI in PT), gimnazija, umetniška gimnazija – smer sodobni ples, umetniška gimnazija – smer gledališče in film.

Število vseh dijakov: 942

Število vseh profesorjev: 100

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Program za predšolsko vzgojo je sestavljen iz obveznih in izbirnih modulov, poudarek je na praktičnem usposabljanju v vrtcu. Predšolska vzgoja je usmerjena v pedagoško delo ter v razvoj in vzgojo otrok. V času šolanja dijak razvija različne veščine sporazumevanja, spozna se s pedagoškimi pristopi, ki so relevantni za predšolsko obdobje, spozna kurikulum vrtca, razvoj in učenje predšolskega otroka. Uri se v ustvarjanju varnega in zdravega okolja v vrtcu, spoznava igre za otroke ter naravoslovne, družboslovne, matematične, jezikovne in informativno-komunikacijske aktivnosti za otroke. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko zaposli v vrtcu in drugih ustanovah, ki vključujejo delovna mesta za delo s predšolskimi otroki. Šolanje lahko nadaljuje na višji in visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe (še posebej na Pedagoško fakulteto).

PREDŠOLSKA VZGOJA (PT)

Trajanje programa v letih: 1

Pridobljen naziv: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Pogoj za vpis na poklicni tečaj predšolske vzgoje je uspešno zaključen četrti letnik gimnazije ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja ali dokončan zaključni letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja. Poklicni tečaj traja eno leto in se zaključi s poklicno maturo. Kandidat pridobi srednje strokovno izobrazbo in se lahko zaposli v vrtcu kot pomočnik dipl. vzgojitelja predšolskih otrok.

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Namen splošnega gimnazijskega programa je zagotavljati široko splošno izobrazbo, ki omogoča vpis na vse smeri univerzitetnega študija. Program temelji na izbirnosti, kar dijakom omogoča, da razvijajo svoja naravoslovna, družboslovna, jezikovna, kulturna in umetniška zanimanja. Po uspešno opravljeni splošni maturi, ki obsega obvezne in izbirne maturitetne predmete, se lahko kandidat vpiše na univerzo.

UMETNIŠKA GIMNAZIJA - SMER GLEDALIŠČE IN FILM (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Umetniška gimnazija – smer gledališče in film je usmerjena v spoznavanje gledališke umetnosti, plesa, videa in filma. Po dveh letih šolanja se dijaki usmerijo v gledališče ali film. Program je sestavlje iz splošnih gimnazijskih vsebin in umetniških vsebin, s pomočjo katerih dijaki poglabljajo znanje in veščine s področij gledališča in filma. Del predmetnika tako vsebuje strokovne predmete in delavnice, kjer se dijaki spoznajo z zgodovino in teorijo gledališča in filma, z igro in govorom, improvizacijo, gibom, zvokom, glasbo, snemanjem in montiranjem, spoznajo zakonitosti scenarija in režije, nastopanja pred kamero itd. Praktični del pouka poteka v Plesnem in gledališkem centru šole, kjer se nahajajo vadbene ter uprizoritvene dvorane ter studii. Po opravljeni splošni maturi se lahko kandidati vpišejo na univerzitetne študijske programe, zaradi dobre podlage s področij filma in gledališča pa se večinoma odločijo za umetniške smeri.

UMETNIŠKA GIMNAZIJA - PLESNA SMER, MODUL B: SODOBNI PLES (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Pred vpisom na program umetniške gimnazije – plesna smer mora kandidat opraviti preizkus plesne nadarjenosti in predložiti zdravniško potrdilo. Predmetnik programa vsebuje splošne gimnazijske vsebine in strokovne predmete. Pouk je deljen na teoretični in praktični del in se osredotoča na plesno znanje, na pridobivanje fizičnih sposobnosti ter na širše strokovno-teoretično znanje. Dijaki se v času šolanja spoznajo s sodobnimi plesnimi tehnikami, baletom, uporabno anatomijo, glasbo, zgodovino plesa in odrskih umetnosti ter se udeležujejo ustvarjalnih delavnic. Praktični del pouka poteka v Plesnem in gledališkem centru šole, kjer se nahajajo vadbene ter uprizoritvene dvorane ter studii. Po opravljeni splošni maturi se lahko kandidati vpišejo na univerzitetne študijske programe, zaradi dobre podlage s področja plesa pa se večinoma odločijo za umetniške smeri.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (Kardeljeva ploščad 16) 01/56 51 711
Tajništvo (Kardeljeva ploščad 28a) 01/56 51 751
Zbornica (Kardeljeva ploščad 16) 01/56 51 713
Zbornica (Kardeljeva ploščad 28a) 01/56 51 735
Knjižnica 01/56 51 736
Računovodstvo 01/56 51 718
Info e-mail tajnistvo@svsgugl.si
TRR: SI56 0110 0603 0694 509

Vodstvo šole

Petra Vignjevič Kovjanić

Ravnateljica

Vinko Plevnik

Pomočnik ravnateljice

Petra Pikalo

Pomočnica ravnateljice

Jana Hafner, pedagoginja

Svetovalna služba

Bernarda Nemec, psihologinja

Svetovalna služba

Vita Ornik, psihologinja

Svetovalna služba
vir: https://www.svsgugl.si