Srednja šola Slovenska Bistrica

O šoli

Srednja šola Slovenska Bistrica izvaja srednješolske izobraževalne programe že več kot 20 let. Osrednje vrednote šole so znanje, ustvarjalnost, sodelovanje, odprtost, razvoj, komunikacija in ustvarjanje pozitivno naravnane ter medsebojno povezane skupnosti. Srednja šola Slovenska Bistrica omogoča vpis na program splošne gimnazije, izvajajo pa tudi izobraževanje za ekonomskega tehnika (SSI in PTI), metalurškega tehnika (SSI) in trgovca (SPI). Zase pravijo, da so “šola s posluhom”, ki posebno pozornost namenja individualni obravnavi dijakov in povezovanju na lokalni, širši in mednarodni ravni. Dijaki Srednje šole Slovenska Bistrica se lahko dodatno udejstvujejo tudi v mnogih obšolskih dejavnostih, ki zajemajo kulturno-umetniške aktivnosti, naravoslovne in ekonomske vsebine, računalniške in tehniške vsebine, udeležujejo se lahko ekskurzij in izmenjav v tujini in po Sloveniji ter sodelujejo v različnih tekmovanjih.

Število vseh dijakov: 427

Število vseh profesorjev: 44

V široki zazrtosti je dvajset let skromen jubilej; za nas pa je to dinamičen čas od zahtevnih začetkov do uresničene priložnosti. Jubilej zato doživljamo s prazničnim ponosom in z zadovoljstvom, da smo dano priložnost razvili v uspešno in sodobno šolo; hkrati pa tudi s skrbnostjo, da smo dostojni nasledniki dolgoletne srednješolske tradicije na Slovenskobistriškem – če ne bi bilo krajših prekinitev, bi letos lahko praznovali častitljivih 140 let.

Želja za ponovno vzpostavitev srednješolskega izobraževanja v kraju je povezala mnoge energije, da smo se mogli veseliti prvega šolskega dne, to je 1. septembra 1999.

Prva leta naše šole v mnogih prostorih po mestu so poleg vsebinskih snovanj zaznamovala tudi intenzivna prizadevanja za novogradnjo, v katerih je bila nenadomestljiva podpora Občine Slovenska Bistrica in mnogih posameznikov.

Uspelo nam je! Leta 2003 smo položili temeljni kamen za novo zgradbo.

V novo stavbo smo se selili marca 2005 (v šestem šolskem letu delovanja šole), jo svečano otvorili maja ter tako navdušeni zaživeli v novi stavbi na 5.000 m2: v svetlih učilnicah, sodobno opremljenih laboratorijih in prostorni telovadnici.

Kmalu smo obeležili deseto obletnico …

In danes dvajseto …

Jubilejno leto je čas za premislek o našem delu, poslanstvu ter novih izzivih; je priložnost, da se srečamo z vsemi generacijami – z več kot 3.300 mladimi, ki smo jih v dvajsetih letih vpisali v programe ekonomski tehnik in trgovec, ekonomski tehnik – pti in splošna gimnazija, če jih navedem, kot smo jih pridobivali.

Z različnimi programi smo si prizadevali odzivati se na potrebe okolja, kar nam je s podporo Impola in lokalne skupnosti pred tremi leti uspelo še s program metalurški tehnik.

Povezujejo nas skupne vrednote: znanje, ustvarjalnost, sodelovanje in odprtost ter skupni razvojni cilji, s katerimi ustvarjamo kulturo dobre skupnosti, ki temelji na odprti komunikaciji.

Z dobrimi učnimi dosežki, s številnimi uspehi na državnem in mednarodnem nivoju, s pestrimi obšolskimi dejavnostmi, z mnogimi povezovanji doma in v tujini je naša šola postala pomembno izobraževalno središče v okolju in širše.

Za marsikoga ‘od zunaj’ je naše dinamično delo nepredstavljivo: iz osnovnih šol prihajajo k nam še otroci na pragu mladostništva, ki čez leta odhajajo kot mladostniki na pragu odraslosti. Življenje teh let je na ogled v šolski kroniki, letopisih, šolskih glasilih, Prvi desetki in Prvi dvajsetki (zbornika) … in srcih. Šele tam se zgodbe zaokrožijo in polno zaživijo – v spominih na srednješolski čas.

Zato povsem verjamem v uspešno prihodnost in nadaljnji razvoj, prežet z odgovornostjo, ki jih pred nas postavljajo vsak posameznik zase in vsaka generacija znova.

Skupaj smo s pripadnostjo in z mnogimi zgodbami pustili sledi ter tako soustvarjali in sooblikovali današnjo podobo šole. Zahvaljujem se vsem – sodelavcem, dijakom, staršem in vsem drugim, ki ste soustvarjali in bogatili neponovljiv mozaik naše mladostne skupnosti nekoč in ki to počnete tudi danes.

mag. Iva Pučnik Ozimič, ravnateljica Srednje šole Slovenska Bistrica

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

SPLOŠNA GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program splošne gimnazije je namenjen pridobivanju splošnega znanja in pripravi na nadaljni študij. V času šolanja dijaki razvijajo osebne veščine, ustvarjalnost in kritično mišljenje. Predmetnik je sestavljen iz obveznih predmetov, izbirnih predmetov in obveznih izbirnih vsebin. Po opravljeni splošni maturi so dijaki pripravljeni na nadaljevanje izobraževanja na univerzitetni ravni.

METALURŠKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: metalurški tehnik/metalurška tehnica

Šolanje se zaključi s poklicno maturo. Program se osredotoča na pridobivanje strokovnega znanja s področja metalurškega gospodarstva. Dijaki se v času šolanja spoznajo z različnimi lastnostmi kovinskih in nekovinskih materialov ter s postopki za njihovo predelavo, obdelavo ter analizo. Usposobijo se tudi za tehniško komunikacijo. Uspešno zaključeno šolanje jim omogoča nadaljevanja izobraževanja na višjih ali visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa lahko nadaljujejo šolanje na univerzitetni ravni.

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Šolanje se zaključi s poklicno maturo. Program vsebuje vsebine s področij ekonomskih ved, ekonomskih in poslovnih načel, analitičnega razmišljanja in menedžmenta. Uspešno zaključeno šolanje kandidatom omogoča zaposlitev v tajništvih, računovodstvih, zavarovalništvu, delajo lahko kot referenti, poštni uslužbenci itd. Šolanje lahko nadaljujejo na višješolski in visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Poklicno-tehniško izobraževanje je oblika nadaljevalnega programa, ki je namenjen tistim, ki so že pridobili naziv prodajalec ali administrator. Učni proces je zastavljen tako, da spodbuja predvsem nadgrajevanje predhodnega znanja. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko kandidati zaposlijo na istih področjih kot ekonomski tehniki ali nadaljujejo izobraževanje v skladu z doseženo stopnjo izobrazbe.

TRGOVEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: prodajalec/prodajalka

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom. Program vsebuje teoretične in pratične vsebine. Dijaki praktični del usposabljanja opravljajo pri delodajalcih. V času šolanja se naučijo osnov trgovinskega poslovanja, trgovinske tehnologije in informacijskih sistemov ter estetskega urejanja trgovinskih prostorov. Po zaključenem šolanju se lahko zaposlijo v trgovinskih podjetjih ali pa nadaljujejo šolanje na poklicno-tehniški ravni.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo +386 (0)2 843 20 70
Računovodstvo +386 (0)2 843 20 73
Knjižnica +386 (0)2 843 20 76 knjiznica@sssb.si
Info e-mail info@sssb.si
TRR: SI56 0110 0603 0724 385

Vodstvo šole

mag. Iva Pučnik Ozimič, prof. ped. in soc. magisterij znanosti

Ravnateljica

mag. Marjan Kampuš, prof. zgod. in soc., magisterij znanosti

Pomočnik ravnateljice

mag. Irena Wozniak, univ. dipl. psih., magisterij znanosti

Svetovalna delavka

Mojca Vrečko, prof. ped. in soc.

Svetovalna delavka

Lidija Pahič, univ. dipl. ekon.

Računovodstvo

Vlasta Tomec, posl. sekretar

Tajništvo

Uradne ure: vsak dan od 9.30 do 11.00 (razen ob petkih)

vir: https://www.sssb.si