Šolski center Velenje – Šola za storitvene dejavnosti

O šoli

Šolski center Velenje je sestavljen iz različnih organizacijskih enot: Šola za strojništvo, geotehniko in okolje, Elektro in računalniška šola, Šola za storitvene dejavnosti, Gimnazija, Višja strokovna šola, Medpodjetniški izobraževalni center ter Dijaški in študentski dom. Šola za storitvene dejavnosti, ki deluje v sklopu centra, izvaja srednješolske programe različnih stopenj s področij ekonomije, turizma, gastronomije, hotelirstva, trgovine in oskrbe na domu. Izvaja naslednje programe: ekonomski tehnik, gastronomija in turizem, gastronomske in hotelske storitve, gastronomija, trgovec, pomočnik v biotehniki in oskrbi. Osrednja ideja šole je, da so dijaki, starši in učitelji najpomembnejši gradniki močne, uspešne in zadovoljne šole. Šola za storitvene dejavnosti Velenje zagotavlja učenje s pomočjo prijaznih, odprtih in razumevajočih učiteljev in omogoča pridobivanje poklicnih in splošnih znanj z uporabo inovativnih pristopov. Praktični pouk poteka v sodobnih ter specializiranih učilnicah. Dijaki se lahko udeležijo tudi različnih strokovnih ekskurzij, projektnih dnevov in sodelujejo pri slovenskih ter tujih projektih.

Število vseh dijakov: 372

Število vseh profesorjev: 31

VIZIJA ŠOLE ZA STORITVENE DEJAVNOSTI

Spodbujanje dijakov k pridobivanju poglobljenih teoretičnih in praktičnih znanj, doseganje čim boljših vzgojno-izobraževalnih rezultatov s kakovostnim strokovnim delom, zagotavljanje in širjenje osnovnih osebnostnih vrednot, razvijanje dobrih medsebojnih odnosov med poukom in obšolskimi dejavnostmi, zagotavljanje varnega okolja za vse deležnike vzgojno-izobraževalnega procesa, pridobivanje pozitivnih izkušenj kot predpogoj za motivacijo in uspešno delo.

Na Šoli za storitvene dejavnosti imamo dolgoletne izobraževalne izkušnje na področju turizma, gostinstva, ekonomije in trgovine, ponašamo pa se tudi z odličnimi učnimi ter vzgojnimi rezultati. Dijaki v naših izobraževalnih programih pridobivajo poglobljena teoretična znanja, široko paleto praktičnih znanj in razvijajo sposobnosti, da se bodo znašli in znali prilagoditi v poklicnem okolju. Šola za storitvene dejavnosti opravlja svoje poslanstvo kot vzgojna in izobraževalna institucija, ki s svojo vlogo pri celovitem oblikovanju mladostnika daje, v zadnjem času morda še bolj kot kdaj koli prej, poseben pomen razvijanju medsebojnih odnosov in sprejemanju drugačnosti. Zagotavljali in širili bomo osnovne osebnostne vrednote: poštenost, iskrenost, odgovornost do samega sebe in okolja, v katerem živimo, prijaznost, strpnost, sprejemanje drugačnosti, spoštovanje in vztrajnost. Trudili se bomo, da bodo dijaki v šoli nabrali čim več pozitivnih izkušenj, da bodo zadovoljni, kar je pogoj za motivacijo in uspešno delo. Na ta način bodo s ponosom stopali v življenje in na nadaljnjo poklicno pot ter z veseljem in optimizmom zrli v življenje. Vsi, ki smo vpeti v življenje na šoli, se bomo ves čas učili, da bi vedeli, znali delati, znali živeti v skupnosti in eden z drugim ter znali biti. Samo skupaj bomo zgradili »močno, uspešno in zadovoljno šolo«. Če želimo priti visoko, moramo plezati sami, če pa želimo priti daleč, moramo hoditi skupaj, z roko v roki.

 

Helena Zupanc, prof. fra. in univ. dipl. nov., ravnateljica ŠC Velenje - Šole za storitvene dejavnosti

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

V času šolanja dijak pridobi znanja s področij ekonomije, podjetništva, prava, računovodstva, trženja, komunikacij, menedžmenta, mednarodnih odnosov, zavarovalništva, bančništva in financ. Praktični del pouka, ki poteka v šoli, deluje v sklopu učnega podjetja, ki je poligon za različne poslovne situacije. Pouk je zastavljen tako, da dijak osvoji osnove finančne pismenosti, se nauči poslovne komunikacije v angleščini in nemščini. Sodeluje lahko v projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, organizira lahko različne dogodke in sodeluje na različnih strokovnih tekmovanjih. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica

Program omogoča pridobitev temeljnih gastronomskih in turističnih znanj. Usmeritev v gastronomijo dijaku omogoča pridobitev znanj s področij kuharstva, strežbe in animacije. Turistična usmeritev pa prinaša razvoj veščin turističnega vodenja in priprave doživetij, znanja za oblikovanje turističnih produktov, znanja za hotelsko poslovanje in poslovanje turističnih agencij. V času šolanja dijaki razvijajo podjetniško miselnost, pripravljajo vrhunske kulinarične dogodke, spoznavajo kulturo omizja in obedovanja, pripravljajo turistične produkte in doživetja, sodelujejo pri slovenskih in tujih gastronomskih ter turističnih projektih in izvajajo turistična vodenja. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

GASTRONOMIJA (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: gastronomski tehnik/gastronomska tehnica

Pogoj za vpis je zaključeno poklicno izobraževanje z relevantne smeri (gastronomske in hotelske storitve, kmetovalka – gospodinja, pek, slaščičar itd.). V času šolanja se dijak nauči osnov podjetniškega razmišljanja, veščin vodenja in timskega dela, priprave in postrežbe jedi s pijačami, spremanja naročil gostinskih storitev, poslovne komunikacije v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, organizacije izvedbe dogodka itd. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višješolskih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: gastronom hotelir/gastronomka hotelirka

V času šolanja se dijak spozna z zakonitostmi dinamičnega in ustvarjalnega dela, s samostojno in kakovostno pripravo ter postrežbo hrane in pijače, z animacijo gostov v slovenskem in tujem jeziku, s sprejemanjem, svetovanjem in postrežbo gostov, z organizacijo in izvedbo različnih pogostitev ter z vodenjem turističnih in gostinskih dejavnosti. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

TRGOVEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: prodajalec/prodajalka

Program omogoča pridobitev znanj s področij vodenja klasičnih in sodobnih prodajnih postopkov. Dijak se spozna z različnimi vrstami blaga in storitev, se nauči, kako stranke sprejeti, jim svetovati in jim nuditi pomoč pri nakupu. Nauči se tudi postopkov prevzemanja, evidentiranja in aranžiranja blaga ter organizacije ekonomičnega poslovanja. Razvije podjetniško miselnost, smisel za estetiko ter se praktično izobražuje v dijaški trgovini. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi

Pogoj za vpis je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole ali zaključeno osnovnošolsko izobraževanje s prilagojenim programom. Dijak se spozna z osnovami kuhanja, strežbe, oblikovanja tekstilij, čiščenja in urejanja prostorov ter z osnovami oskrbe na domu. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na programih srednjega poklicnega izobraževanja.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 03 89 60 622 storitvena@scv.si
TRR: SI56 0110 0603 0705 664

Vodstvo šole

Janko Pogorelčnik

Direktor ŠC Velenje

Helena Zupanc

Ravnateljica ŠC Velenje, Šole za storitvene dejavnosti

Sonja Lipar

Tajništvo

Karmen Mikek

Svetovalna služba

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 8.30. do 13.20 ure

Erina Zukić

Svetovalna služba

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00 ure

vir: https://storitvena.scv.si/sl/