Šolski center Slovenj Gradec – Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

O šoli

Šolski center Slovenj Gradec ima že več kot 50-letno tradicijo na področju izobraževanja. Organizacijske enote centra so: Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, Srednja zdravstvena šola, Gimnazija in Višja strokovna šola. Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, ki deluje v sklopu centra, je pomembno središče na področju srednješolskega izobraževanja v Mislinjski in Dravski dolini. Pouk poteka na dveh lokacijah – v Slovenj Gradcu, kjer se izvajajo programi s področij ekonomije, trgovine, gostinstva, lesarstva in turizma ter na Muti, kjer se dijaki izobražujejo na področjih predšolske vzgoje in okoljevarstva. Pomembno vodilo šole je povezovanje med programi, kar izboljša izbirnost, pestrost in omogoča boljše uspehe. Srednja šola Slovenj Gradec in Muta stremi k vzgoji in izobraževanju samozavestnih ljudi, ki v času šolanja osvojijo pozitivne vrednote in strokovne kompetence.

Število vseh dijakov: 622

Število vseh profesorjev: 67

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta je pomembna srednješolska izobraževalna institucija (z bogato več kot 60-letno tradicijo srednjega šolstva v Mislinjski in Dravski dolini), ki vzgaja in izobražuje dijake Koroške regije in tudi širše. Poslanstvo izobraževanja izvajamo v sedmih programskih področjih na dveh lokacijah, in sicer področja ekonomije, trgovine, gostinstva, lesarstva in turizma izvajamo na lokaciji Slovenj Gradec, področji predšolske vzgoje in okoljevarstva pa na lokaciji Muta.

Izjemnega pomena je povezovanje med programi znotraj šole, ki zaradi večjih možnosti medsebojnega sodelovanja prinese širšo izbirnost, pestrost in boljše uspehe, bogate izkušnje učiteljev so jamstvo za doseganje vsakovrstne odličnosti. Mladost, razigranost in svoboda razmišljanja pa lahko v širšem krogu dajejo večjo moč, močnejši zagon in kakovost dela mladih.

Dijaki in učitelji lahko s sodelovanjem in medsebojnim dopolnjevanjem prav v novih okoliščinah presežejo dosedanje uspehe.

Želim, da bi se v naši šoli najbolje počutili DIJAKI, saj je to pravo izhodišče za njihov svobodni razvoj in izkazovanje sposobnosti. Našo hišo naj zapuščajo kot samozavestni LJUDJE pravih vrednot in najvišje strokovne usposobljenosti.

Ob tem je pomembno tudi dobro počutje UČITELJEV in vseh zaposlenih na šoli, ki lahko s pripadnostjo in dobrim sodelovanjem odlično opravijo svoje poslanstvo.

In nenazadnje so v našem krogu pomembni tudi zadovoljni STARŠI, s katerimi si želimo odlično, odkrito in strokovno sodelovanje.

Naša skupna zgodba lahko ponudi lepšo prihodnost; skupno pot izobraževanja družno premagujemo vsi, ki vstopamo nanjo.

Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon., ravnatelj ŠC Slovenj Gradec - Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Multimedija

 

Predstavitev programov

TRGOVEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: prodajalec/prodajalka

V času šolanja se dijak spozna z osnovami uspešne komunikacije, z blagovnim prometom, s trgovinskim poslovanjem in estetskim urejanjem tržnega prostora. Spozna se tudi z različnimi vrstami blaga in se nauči, kako kupcem svetovati pri nakupu. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

GASTRONOMIJA (PTI)

Trajanje programa v letih: 1

Pridobljen naziv: gastronomski tehnik/gastronomska tehnica

Pogoj za vpis je uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. V času šolanja se dijak spozna s poslovno etiko in bontonom, z organizacijo dogodkov in programov, s slovensko naravno in kulturno dediščino in z načini, kako jo tržiti v gostinskih in turističnih storitvah. Nauči se obdelave živil, sestavljanja kulinarične ponudbe in drugih postopkov ter delovnih nalog s področja gastronomije. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: gastronom hotelir/gastronomka hotelirka

V času šolanja se dijak spozna z osnovnimi zakonitostmi turističnih in gastronomskih dejavnosti. Nauči se urejanja in priprave prostorov za turistične dejavnosti, dekoriranja, se seznani z različnimi vrednostmi hrane in pijače in se nauči, kako hrano in pijačo pripraviti ter jo primerno postreči gostom. Spozna se tudi z naravno in kulturno dediščino, ki je povezana z avtohtono hrano in pijačo. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

OBDELOVALEC LESA (NPI)

Trajanje programa v letih: 1

Pridobljen naziv: obdelovalec/obdelovalka lesa

Pogoj za vpis je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne oz. šest razredov osemletne osnovne šole ali zaključeno osnovnošolsko izobraževanje s prilagojenim programom. V času šolanja se dijak usposobi za varno, gospodarno in kvalitetno izdelavo enostavnih mizarskih izdelkov in pridobi druga praktična znanja z lesarskega področja. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na srednje poklicnih oz. srednje strokovnih programih.

MIZAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mizar/mizarka

V času šolanja se dijak nauči izdelovati mizarske izdelke, zna izbrati ustrezne materiale in najprimernejšo tehnologijo. Material, energijo in čas uporablja racionalno in pri delu upošteva pravila za varovanje zdravja in okolja. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

LESARSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: lesarski tehnik/lesarska tehnica

Pogoj za vpis je končano srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. V času šolanja se dijak nauči izdelave konstrukcijske in tehnološke dokumentacije z računalniškimi orodji ter upravljanja zahtevnejših lesnoobdelovalnih strojev. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Ekonomski tehnik dela v proizvodnih in storitvenih podjetjih, v zavodih in javni upravi. Pri tem uporablja metode in tehnike knjigovodstva, informacijski sistem, dokumentacijo in pravne osnove dela. Zna uporabljati računalnik in sodobno pisarniško opremo ter zna analizirati poslovne situacije. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Poklicno-tehniški program je namenjen tistim kandidatom, ki so dokončali poklicno izobraževanje za trgovca ali administratorja in želijo nadaljevati šolanje ter pridobiti še en poklic. Program zajema komercialno področje ali poslovno in upravno področje. Ekonomski tehnik dela v proizvodnih in storitvenih podjetjih, v zavodih in javni upravi. Pri tem uporablja metode in tehnike knjigovodstva, informacijski sistem, dokumentacijo in pravne osnove dela. Zna uporabljati računalnik in sodobno pisarniško opremo ter zna analizirati poslovne situacije. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica

Gastronomski-turistični tehnik dela na področju gastronomije in turizma. Zna organizirati animacijske dejavnosti za goste, pozna naravnogeografske, družbeno-zgodovinske in kulturne lastnosti Slovenije ter slovensko naravno in kulturno dediščino, ki jo zna tržiti v gostinskih in turističnih storitvah. Zna organizirati dogodke in pripraviti kulinarično ponudbo. Sposoben je izbrati ter obdelati različna živila in jih postreči v obliki jedi. Pri tem postreže tudi pijačo. Gostom svetuje in uporablja različne informacijsko-komunikacijske tehnologije. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Vzgojitelj predšolskih otrok se lahko zaposli v vrtcih in drugih ustanovah ter podjetjih, ki se ukvarjajo z vzgojo in varstvom predšolskih otrok. Vzgojitelj predšolskih otrok skrbi za razvoj in vzgojo otrok. Pri tem uporablja različna vzgojna sredstva, pripomočke in materiale. Skrbi za celostni razvoj otroka in za njegov napredek. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

PREDŠOLSKA VZGOJA (PT)

Trajanje programa v letih: 1

Pridobljen naziv: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Pogoj za vpis na poklicni tečaj za vzgojitelja predšolskih otrok je zaključen četrti letnik gimnazijskega programa ali končan zaključni letnik srednjega strokovnega programa. Vzgojitelj predšolskih otrok se lahko zaposli v vrtcih in drugih ustanovah ter podjetjih, ki se ukvarjajo z vzgojo in varstvom predšolskih otrok. Vzgojitelj predšolskih otrok skrbi za razvoj in vzgojo otrok. Pri tem uporablja različna vzgojna sredstva, pripomočke in materiale. Skrbi za celostni razvoj otroka in za njegov napredek. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: okoljevarstveni tehnik/okoljevarstvena tehnica

Okoljevarstveni tehnik upravlja z okoljevarstvenimi tehnologijami, organizira in upravlja z odlagališči ter načrtuje pravilno ravnanje z nevarnimi odpadki, izvaja osnovne meritve na področjih gospodarjenja z vodami, varovanje zraka in tal, zbira podatke in pripravlja podlage za prostorsko planiranje in urbanistično urejanje ter izvaja druge dejavnosti, ki so povezane z odgovornim ravnanjem z naravo. Program se zaključi s poklicno maturo. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na višjih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo Slovenj Gradec 02 88 46 501
Tajništvo Muta 02 88 79 250 srednja.solasgmuta@sc-sg.si
Zbornica Slovenj Gradec 02 88 46 514
Zbornica Muta 02 88 79 251
Svetovalna služba Slovenj Gradec 02 88 46 512
Svetovalna služba Muta 02 88 79 254
Računovodstvo 02 88 46 505
Knjižnica na lokaciji Slovenj Gradec 02 88 46 509
Knjižnica na lokaciji Muta 02 88 79 258
TRR: SI56 011006030705082

Vodstvo šole

Gabrijela Kotnik

Direktorica Šolskega centra Slovenj Gradec

Bernard Kresnik

Ravnatelj ŠC Slovenj Gradec - Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Roman Založnik

Pomočnik ravnatelja

Tatjana Tovšak

Tajništvo

Uradne ure: Slovenj Gradec: ponedeljek - petek: 8.00 - 12.00; Muta: ponedeljek, četrtek: 7.00 - 10.30

Anita Voler

Svetovalna služba

Uradne ure: Slovenj Gradec: ponedeljek - petek, od 7.00 do 14.00 (malica od 10.30 do 11.00)

Tadeja Dimc

Svetovalna služba

Uradne ure: Muta: torek in četrtek, od 7.00 do 14.00

vir: http://www.sssgm.sc-sg.si