Šolski center Šentjur – Srednja poklicna in strokovna šola

O šoli

Predhodnica Šolskega centra Šentjur je Kmetijska šola, ki je ena najstarejših v Sloveniji in je bila ustanovljena leta 1909 kot prva kmetijska šola s slovenskim jezikom v času habsburške monarhije. Danes je Šolski center Šentjur sestavljen iz dveh enot: Višja strokovna šola in Srednja poklicna in strokovna šola. Šola pokriva potrebe po formalnem in neformalnem izobraževanju na področjih Kozjansko, Obsotelje in širše celjske regije. Osrednje vrednote Šolskega centra Šentjur so znanje, inovativnost, zaupanje in vztrajnost. Pri delu uporabljajo sodobne učne metode, ustvarjajo spodbudno učno okolje, spodbujajo tudi usposabljanje strokovnih delavcev, zagotavljajo dostop do pomembne literature, se vključujejo v različne domače in tuje projekte ter aktivno sodelujejo z okoljem. Del praktičnega izobraževanja poteka na šolskem posestvu. Srednja poklicna in strokovna šola, ki deluje v sklopu Šolskega centra Šentjur, izvaja srednješolske programe različnih stopenj: kmetijsko-podjetniški tehnik, živilsko prehranski tehnik, veterinarski tehnik, slaščičar, pek, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, pomočnik v biotehniki in oskrbi.

Število maturantov na leto: 39

Število vseh dijakov: 350

Število vseh profesorjev: 49

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

VETERINARSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: veterinarski tehnik/veterinarska tehnica

V času šolanja se dijak usposobi za izvajanje veterinarsko-tehnične oskrbe živali, nauči se prepoznavati potrebe živali in kako jih zadovoljiti, pridobi praktična in uporabna znanja, vzpostavi human odnos do živali in se spozna z zaščitnimi ukrepi, ki so pomembni za varno delo. Program vsebuje strokovne module iz anatomije in fiziologije domačih živali, informatike in poslovnega komuniciranja, oskrbe živali, laboratorijskega dela v veterinarstvu, veterinarske tehnologije, vzreje in zdravstvenega varstva malih živali in veterinarske tehnologije rejnih živali. Program se zaključi s poklicno maturo in omogoča nadaljnji vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica

V času šolanja se dijak nauči postopkov pridelovanja zdrave in kakovostne hrane, načrtovanja in izvajanja strokovnega dela v vseh panogah kmetijske proizvodnje, načrtovati in izvajati dela v kmetijski proizvodnji s pomočjo IKT, tržiti kmetijske proizvode, delati v skladu z načeli trajnostnega razvoja, upravljati kmetijsko mehanizacijo itd. Program vsebuje strokovne module iz reje prežvekovalcev in neprežvekovalcev, upravljanja kmetijske mehanizacije, gozdarstva, osnov ekološkega kmetovanja, zelenjadarstva, dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, predelave organskih odpadkov in čiščenja voda. Program se zaključi s poklicno maturo in omogoča nadaljnji vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: kmetijsko-podjetniški tehnik/kmetijsko-podjetniška tehnica

Pogoj za vpis je uspešno zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja z relevantnega področja (kmetovalec, gospodar na podeželju, kmetovalka-gospodinja, gastronomske in hotelske storitve, kmetijski mehanik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, gozdar, cvetličar ali vrtnar). V času šolanja se dijak spozna z delovnimi procesi v vseh panogah kmetijske proizvodnje, nauči se dela s pomočjo IKT, izvajanja del z načeli trajnostnega razvoja, nauči se varnega ravnanja s škodljivimi snovmi in odpadki kmetijske pridelave in reje, upravljanja kmetijske mehanizacije, svetovanja pri prodaji kmetijskih izdelkov itd. Strokovni moduli obsegajo različna področja: reja prežvekovalcev, pridobivanje biogoriv, vodenje vzdrževanja kmetijskih in delovnih strojev. Program se zaključi s poklicno maturo in omogoča nadaljnji vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: živilsko prehranski tehnik/živilsko prehranska tehnica

V času šolanja se dijak spozna z živilstvom in prehrano, z relevantno terminologijo in zakonodajo, spozna predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora, se nauči zagotavljanja in nadzorovanja kakovosti izdelkov in storitev ter ugotavljanja senzoričnih in prehranskih lastnosti surovin in živil ter pridobi znanje za vzdrževanje in kontrolo higiene. Možni strokovni moduli so: trajnostni razvoj, podjetništvo in trženje, osnove živilstva, predelava živil rastlinskega izvora, predelava živil živalskega izvora, varna hrana itd. Program se zaključi s poklicno maturo in omogoča nadaljnji vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: živilsko prehranski tehnik/živilsko prehranska tehnica

Pogoj za vpis je uspešno zaključeno srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja (mlekar, pek, slaščičar, mesar, kuhar, gastronom hotelir, elektrikar, orodjar itd.). V času šolanja se dijak spozna z živilstvom in prehrano, z relevantno terminologijo in zakonodajo, spozna predelavo živil rastlinskega in živalskega izvora, se nauči zagotavljanja in nadzorovanja kakovosti izdelkov in storitev ter ugotavljanja senzoričnih in prehranskih lastnosti surovin in živil ter pridobi znanje za vzdrževanje in kontrolo higiene. Možni strokovni moduli so: trajnostni razvoj, podjetništvo in trženje, osnove živilstva, predelava živil rastlinskega izvora, predelava živil živalskega izvora, varna hrana itd. Program se zaključi s poklicno maturo in omogoča nadaljnji vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na nekatere univerzitetne programe.

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mehanik/mehaničarka kmetijskih in delovnih strojev

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev se lahko zaposli v mehaničnih delavnicah, v kmetijskih podjetjih, v prodajalnah s kmetijsko mehanizacijo ali pa se samozaposli. V času šolanja se dijak usposobi za popravilo različnih kmetijskih, gradbenih in komunalnih strojev in za izdelavo ter montažo tehnološke opreme. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

SLAŠČIČAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: slaščičar/slaščičarka

V času šolanja se dijak spozna s pripravo različnega drobnega slaščičarskega peciva, tort in mehkega polnjenega peciva, nauči se izdelave sladoleda, makronov in pralinejev, potic ter drugih tradicionalnih slaščičarskih izdelkov. Možni strokovni moduli so: IKT in osnove poslovnega komuniciranja, varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja, osnove podjetništva in prodaje, osnove živilstva, osnove biotehnologije s prehrano, trajno pecivo, sladice in sladoled. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

PEK (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: pek/pekovka

V času šolanja se dijak spozna s pripravo drobnega pekarskega peciva, kruha in drugih pekarskih polnjenih izdelkov, spozna osnove pletenja, priprave potic in drugih tradicionalnih pekarskih izdelkov. Možni strokovni moduli so: IKT in osnove poslovnega komuniciranja, varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja, osnove podjetništva in prodaje, osnove živilstva, osnove biotehnologije s prehrano, osnovne vrste kruha in pekovskega peciva, posebne vrste kruha in pekovskega peciva, zahtevni pekovski izdelki. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi

Pogoj za vpis je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne osnovne šole ali zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu. V času šolanja se dijak nauči izvajati srednje ali manj zahtevne postopke v proizvodnem procesu, kot so: zagotavljanje urejenosti delovnega prostora, priprava izdelkov za prodajo in uporabo, shranjevanje surovin in izdelkov, pakiranje izdelkov, čiščenje orodij, naprav in strojev, sodelovanje pri pripravi obrokov, vzdrževanje perila. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na programih srednjega poklicnega oz. srednjega strokovnega izobraževanja.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 03/ 746-29-00 tajnistvo@sc-s.si
Zbornica SPSŠ 03/ 746-29-16
Svetovalna delavka 03/ 746-29-06
Knjižnica 03/ 746-29-15
Dijaški dom 03/ 746-29-18
Referat VSŠ 03/ 746-29-02
TRR: SI56 0110 0603 0705 179

Vodstvo šole

Branko Šket

Direktor Šolskega centra Šentjur in ravnatelj Višje strokovne šole

Monika Očko

Ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole

Marjana Koren

Pomočnica ravnateljice

Lea Šuc

Tajništvo

Uradne ure: 9:00 -12:00 ure

Mihelca Romih

Svetovalna služba

Vida Kezele

Svetovalna služba
vir: https://sc-s.si/joomla/