Gimnazija in srednja šola Kočevje

O šoli

Gimnazija in srednja šola Kočevje od leta 2012 združuje gimnazijo in srednjo šolo v skupno enoto, ustanovitev pa sega nazaj v leto 1872. Šola, ki igra pomembno vlogo pri razvoju lokalnega območja, ponuja kakovostne pogoje za izobraževanje in osebnostno rast. Pouk poteka v skladu s sodobnimi pedagoškimi in didaktičnimi principi, s katerimi želijo dijake usmeriti v vseživljenjsko učenje. Gimnazija in srednja šola Kočevje se osredotoča na vsakega posameznika, ponuja najmodernejše oblike pouka, omogoča obšolsko udejstvovanje in povezuje področja tehnike, družboslovja, humanistike ter gospodarstva. Šola izvaja naslednje programe različnih stopenj: gimnazija, ekonomski tehnik, strojni tehnik, oblikovalec kovin – orodjar, trgovec, mizar, obdelovalec lesa in tehnik računalništva. Omogočajo tudi izobraževanje odraslih.

Število vseh dijakov: 414

Število vseh profesorjev: 50

Spoštovani!

Gimnazija in srednja šola Kočevje sta od 1. septembra 2012 ponovno združeni v enovito šolo. To ni prva združitev v njuni zgodovini, saj sta bili šoli pod isto streho že v času usmerjenega izobraževanja. Zgodovina obeh šol je častitljiva, saj sega ustanovitev Gimnazije Kočevje v leto 1872.

Tako dolga tradicija govori o zavedanju mnogih generacij pred nami, da je za napredek domačega kraja pomembna kvalitetna šola za mlado generacijo. Bogata tradicija tako govori o šoli, ki je nudila temeljno, kvalitetno izobrazbo preštevilnim generacijam na področju tehnike in družboslovja, humanistike, umetnosti in športa. Enako je znanje, pridobljeno v poklicnih programih strojništva, lesarstva, tekstilstva in na drugih področjih, nudilo osnovo za živahen razmah povojne industrije na Kočevskem.

Tudi danes namenja šola največ pozornosti in naporov temu, da ohrani in razvija tradicijo ugledne in kvalitetne srednje šole, ki pa se prilagaja današnjim pogojem dela in razvoja. Ti dajejo poudarek trajnemu znanju, modernim oblikam učenja in poučevanja ter usposobljenosti mladih za vseživljenjsko učenje. Vse to namenjamo mladim ljudem, za katere želimo, da so gibalo razvoja in delovanja naše šole in domačega kraja.

Tomaž Markovič, prof. in ravnatelj Gimnazije in srednje šole Kočevje

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Program gimnazije dijake pripravlja na opravljanje splošne mature in na nadaljevanje izobraževanja na univerzitetni ravni. Dijake prav tako spodbuja k razvijanju osebnih spretnosti in veščin, ki so temeljne za nadaljnjo karierno ter življenjsko pot.

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Štiriletno srednje strokovno izobraževanje za ekonomskega tehnika dijake usposobi za poklicno delovanje na ekonomsko-poslovnem področju. Program vsebuje teoretične in praktične vsebine. Po opravljeni poklicni maturi se lahko kandidat zaposli v gospodarskih in družbenih dejavnostih, v računovodstvu, bančništvu, davčni upravi, zavarovalništvu itd. ali nadaljuje šolanje na višjih ali visokošolskih programih. Z dodatnim predmetom na poklicni maturi pa se lahko vpiše tudi na nekatere univerzitetne programe.

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomski tehnik

V program se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili srednje poklicno izobraževanje z relevantnega področja. V času šolanja pridobijo znanja s področja analize strokovnih problemov na delovnem mestu, razvijajo osebnostne lastnosti in veščine in poglabljajo ekonomsko-poslovna znanja. Program se zaključi s poklicno maturo. Po zaključku se lahko zaposlijo v različnih podjetjih, zavodih, javnih upravah itd. Uspešno zaključen program kandidatom omogoča tudi vpis na višje in visoke strokovne šole.

MIZAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mizar/mizarka

V času šolanja se dijaki spoznajo z gospodarno in kakovostno izdelavo mizarskih izdelkov, se urijo v sestavljanju, vgrajevanju in vzdrževanju pohištva. Pri tem razvijajo ekološko osveščenost in odgovoren odnos do lesne dediščine. Praktični in teoretični učni proces se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem šolanju se lahko zaposlijo v lesni industriji, lesni proizvodnji, v lesnih delavnicah, v lesni obrti itd. ali nadaljujejo izobraževanje na poklicno-tehniškem programu.

OBDELOVALEC LESA (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: obdelovalec/obdelovalka lesa

Dijaki se v času šolanja usposobijo za samostojno delo z lesnoobdelovalnimi stroji, pridobijo znanje za lepljenje, površinsko obdelavo in zaščito lesa. Urijo se tudi v izdelovanju sestavnih delov in sestavljanju lesnih izdelkov. Po zaključenem izpitu se lahko zaposlijo v lesni industriji, drobnem gospodarstvu ali pa se odločijo za samostojno obrtniško pot. Kandidati lahko nadaljujejo šolanje na srednje poklicni ravni.

OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: oblikovalec kovin - orodjar/oblikovalka kovin - orodjarka

Dijaki v času šolanja osvojijo pratične spretnosti in strokovna znanja, ki jih potrebujejo pri oblikovanju kovin ter izdelovanju kovinskih izdelkov ali orodij in za delo z računalniško vodenimi stroji ter napravami. Del praktičnega usposabljanja poteka tudi pri delodajalcih. Spoznajo se s tehničnim risanjem, različnimi materiali, energetiko in elektroniko. Po opravljenem zaključnem izpitu se lahko zaposlijo v različnih podjetij ali pa nadaljujejo šolanje na programih poklicno-tehniškega izobraževanja.

STROJNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Program je sestavljen iz teoretičnih in praktičnih vsebin, ki jih kandidati potrebujejo za obrtniško delo in za delo v industrijskih dejavnostih. Spoznajo se z računalniškimi tehnologijami, z delovanjem različnih sistemov ter z delom na različnih strojih, orodjih ter napravah. Po uspešno zaključeni poklicni maturi se lahko zaposlijo v industrijskih, obrtnih in servisnih dejavnostih, v trgovinskih ali negospodarskih dejavnostih. Šolanje lahko nadaljujejo na visokih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica računalništva

V času šolanja se dijaki spoznajo z elementi programske opreme, naučijo se pravilne uporabe računalniških orodij ter naprav, spoznajo instrumente in metode za merjenje komunikacijskih inštalacij in se urijo za delo z različno strojno in programsko opremo. Po opravljeni poklicni maturi se lahko tehnik računalništva zaposli na področju vzdrževanja računalniških povezav, vzdrževanja in vzpostavitve informacijskih sistemov, načrtovanja in izdelave računalniških programov ali izdelave spletnih strani. Kandidati lahko nadaljujejo šolanje na visokih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

TRGOVEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: prodajalec/prodajalka

V času šolanja se dijaki spoznajo z različnimi blagovnimi izdelki, naučijo se svetovanja strankam in pridobijo druge komunikacijske veščine, spoznajo zakonitosti trgovinskega poslovanja, trgovinske tehnologije ter informacijskih sistemov. Del programa poteka v obliki delovne prakse. Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom. Prodajalci se lahko zaposlijo v trgovinskih podjetjih, kjer se ukvarjajo s prodajo različnega blaga. Zaključen program jim omogoča tudi nadaljevanje šolanja na poklicno-tehniški ravni.

Novice srednje šole

Novice srednje šole 

Gimnazija Kočevje

Srednja šola Kočevje

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo 01 620-43-22 info@gssk.si
Tajništvo srednje šole 01-320-72-40 ali 051-348-661
Računovodstvo 01-620-43-23
Knjižnica (Ljubljanska cesta 12) 01-620-43-31
Knjižnica (Trg zbora odposlancev 22) 01-320-72-48
Zbornica (Ljubljanska cesta 12) 01-620-43-24
Zbornica (Trg zbora odposlancev 22) 01-320-72-43
TRR: SI56 01100-6000040181

Vodstvo šole

Nataša Tekavec

Pomočnica ravnatelja

Katja Trdan

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: 8.00 - 15.00; torek: 8.00 - 11.00, 11.45 - 12.30; sreda: 9.40 - 13.20; četrtek: 8.00 - 11.40; petek: 8.00 - 12.00

Iva Kaplan

Svetovalna služba

Uradne ure: ponedeljek: 8.40 - 11.20, 12.15 - 13.00; torek: 8.40 - 9.25, 11.25 - 12.10, 13.05 - 13.50; sreda: 9.45 - 11.20, 12.15 - 13.50; četrtek: 8.40 - 13.50; petek: 9.45 - 11.20

vir: https://www.gssk.si