Dvojezična srednja šola Lendava

O šoli

Dvojezična srednja šola Lendava je izobraževalna ustanova, ki je tesno povezana z multikulturnostjo prostora, v katerem se nahaja. Na šoli se izobražujejo dijaki, ki so pripadniki slovenske, madžarske in drugih narodnosti. Šolski proces poteka v dvojezičnem modulu (v slovenščini in madžarščini), kar dijakom omogoča učenje obeh jezikov, hkrati pa jih spodbuja k strpnosti, sprejemanju različnih kultur in jih povezuje v lokalno ter širše okolje. Dvojezična srednja šola Lendava se zavzema za razvijanje različnih kompetenc s poudarkom na večjezičnosti, dijakom pomagajo pri oblikovanju funkcionalne pismenosti in razvijanju osebnostnih lastnosti, spodbujajo humanost, poštenost, spoštovanje, prijaznost, razvijajo podjetnost in inovativnost ter zagotavljajo spodbudno učno okolje, ki je ekološko usmerjeno. Dijaki se lahko na Dvojezični srednji šoli Lendava izobražujejo na splošni, srednje strokovni, poklicno-tehniški, srednje poklicni in nižje poklicni ravni.

Število vseh dijakov: 265

Število vseh profesorjev: 50

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (GIM)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: gimnazijski maturant/gimnazijska maturantka

Gimnazijski program sestavljajo obvezni in izbirni predmeti in obvezne izbirne vsebine. Po koncu šolanja dijak opravlja maturo, ki je sestavljena iz petih predmetov (trije obvezni predmeti in dva izbirna predmeta). Program splošne gimnazije omogoča splošno izobrazbo in razgledanost, ki jo dijaki potrebujejo za uspešno nadaljevanje šolanja na univerzi.

EKONOMSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Srednje strokovni program za ekonomskega tehnika se zaključi s poklicno maturo. Učni program obsega vsebine s področja gospodarstva in podjetništva. Dijaki se med šolanjem razvijajo na osebnostni in strokovni ravni. Program je sestavljen iz teoretičnih predmetov in praktičnega pouka. Praktični del poteka v šoli in pri delodajalcu. Po zaključenem šolanju se lahko kandidati zaposlijo v računovodstvu, bančništvu, knjigovodstvu, reviziji, trženju, zavarovalništvu, logistiki, kot komercialni zastopniki, menedžerji, posredniki, ekonomisti itd. Zaključen program omogoča vpis na višješolske, visokošolske ali univerzitetne programe.

STROJNI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

Program je sestavljen iz teoretičnih in praktičnih vsebin, ki jih kandidati potrebujejo za obrtniško delo in za delo v industrijskih dejavnostih. Spoznajo se z računalniškimi tehnologijami, z delovanjem različnih sistemov ter z delom na različnih strojih, orodjih ter napravah. Po uspešno zaključeni poklicni maturi se lahko zaposlijo v industrijskih, obrtnih in servisnih dejavnostih, v trgovinskih ali negospodarskih dejavnostih. Kandidati lahko nadaljujejo šolanje na visokih in visokošolskih programih, z dodatnim predmetom na maturi pa se lahko vpišejo tudi na nekatere univerzitetne programe.

KEMIJSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: kemijski tehnik/kemijska tehnica

V času šolanja se dijaki naučijo postopkov vzorčenja, izvedbe analiznih preizkusov in kemijskih sintez, se usposobijo za izvedbo in nadzor mehanskih in separacijskih postopkov in se spoznajo s temelji varstva pri delu. Kemijski tehnik se lahko zaposli v laboratorijih, v različnih vrstah industrije, na področju ekologije, zdravstva, farmacije, kmetijstva itd. Opravljena poklicna matura kandidatu omogoča vpis na višje in visokošolske programe, z dodatnim predmetom na maturi pa je mogoč tudi vpis na nekatere univerzitetne programe.

PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Predšolska vzgoja je program srednjega strokovnega izobraževanja. Po zaključenem šolanju se lahko kandidati zaposlijo kot vzgojitelji predšolskih otrok ali pa nadaljujejo šolanje. Program je sestavljen iz splošnih in strokovnih predmetov, praktičnega dela v vrtcu in iz interesnih dejavnosti.

EKONOMSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Poklicno-tehniško izobraževanje za ekonomskega tehnika je nadaljevalni program za administratorje in prodajalce ali za druge kandidate, ki imajo tem programom enakovredno predhodno izobrazbo. Izobraževanje traja 2 leti in omogoča specializacijo za različne poklicne standarde (npr. tajnik/tajnica, komercialni referent/referentka, zavarovalniški asistent/asistentka itd.). Po opravljeni poklicni maturi se lahko kandidat zaposli na relevantnem področju ali nadaljuje šolanje na višji ali visoko strokovni šoli, dodatni predmet na maturi pa omogoča tudi vpis na nekatere univerzitetne programe.

STROJNI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: strojni tehnik/strojna tehnica

V poklicno-tehniški program se lahko vpiše kandidat, ki je zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja (npr. avtomehanik, finomehanik, orodjar, strojni mehanik, elektrikar, mehanik kmetijskih strojev in naprav itd.). Program se zaključi s poklicno maturo. Po uspešno končanem šolanju se lahko zaposli v industrijskih dejavnostih, obrti, trgovini ali v nekaterih negospodarskih dejavnostih, kjer konstruira in projektira strojne dele, orodja, obdeluje materiale, upravlja s stroji in napravami, izvaja tehniške in tehnološke meritve itd. Šolanje lahko nadaljuje na višji in visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

TEHNIK MEHATRONIKE (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: tehnik/tehnica mehatronike

V poklicno-tehniški program se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno zaključil ustrezno srednje poklicno izobraževanje (npr. mehatronik operater, elektrikar, strojni mehanik, inštalater strojnih instalacij, urar, zlatar, kmetijski mehanik itd.). Tehnik mehatronike dela na področju elektrotehnike, strojništva in računalništva. Po opravljeni maturi se lahko zaposli v industriji ali obrti z mehatronskimi sistemi. Šolanje lahko nadaljuje na višji in visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni.

AVTOSERVISER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: avtoserviser/avtoserviserka

Na srednje poklicnem izobraževanju za avtoserviserja se dijaki naučijo dela s tehnološko dokumentacijo in navodili, urijo se v ocenjevanju obsega in vrste poškodb, napak in okvar na vozilih, učijo se izvajanja servisnih del in popravil ter svetovanja strankam. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Avtoserviser se lahko zaposli v avtomehaničnih, avtoelektričnih in drugih delavnicah, v proizvodnji vozil, v avtoservisih in tehničnih pregledih vozil, delo lahko opravlja tudi kot samostojni podjetnik. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

ELEKTRIKAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: elektrikar/električarka

Srednje poklicno izobraževanje za elektrikarja se zaključi z zaključnim izpitom. Po zaključenem šolanju je kandidat usposobljen za izdelavo ter sestavljanje elektronskih in energetskih sklopov, inštalacij, vezij ali naprav, zna usmerjati in programirati različne naprave, inštalacije in sisteme, izvajati meritve in vzdrževalna dela. Kandidat lahko nadaljuje šolanje na poklicno-tehniški ravni.

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: gastronom hotelir/gastronomka hotelirka

Program se usmerja predvsem na praktično delo. V prvem letniku se dijaki odločijo za izbiro strokovnega modula. Usmerijo se lahko v strokovne module, ki izhajajo iz poklicnega standarda kuhar/kuharica ali pa iz poklicnega standarda natakar/natakarica. Kuharji se pripravljajo na delo v kuhinji, na pripravo različnih jedi in obrokov. Učijo se tudi pravilnega shranjevanja in obdelave živil ter estetske prezentacije jedi. Natakarji se usposabljajo za sprejem in svetovanje gostov, za prevzemanje in profesionalno postrežbo jedi in pijače ter za obračunavanje storitev. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Kandidati se lahko po opravljenem šolanju zaposlijo v hotelih, restavracijah, motelih, kavarnah, barih, okrepčevalnicah itd. Šolanje lahko nadaljujejo na poklicno-tehniški ravni.

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

Srednje poklicno izobraževanje za inštalaterja strojnih inštalacij se zaključi z zaključnim izpitom. Po zaključenem programu se lahko zaposli kot monter ali upravljalec ter nadzornik različnih naprav (klimatskih, plinskih, ogrevalnih), dela lahko kot komercialni ali nabavni referent, kot svetovalec in trgovski zastopnik ali prodajalec tehniške opreme. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

MEHATRONIK OPERATER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mehatronik operater/mehatroničarka operaterka

Mehatronik operater je srednje poklicno izobraževanje, ki traja 3 leta. Zaključi se z zaključnim izpitom. Program zajema področja strojništva, elektrotehnike in računalništva. Del učnega procesa poteka v obliki praktičnega usposabljanja v šoli ter pri delodajalcih. Uspešno zaključen program kandidatom omogoča zaposlitev v industriji ali obrteh, ki delujejo na podlagi mehatronskih sistemov. Po opravljenem zaključnem izpitu pa se lahko vpišejo tudi na poklicno-tehniško izobraževanje.

PEČAR - POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: pečar - polagalec keramičnih oblog/pečarka - polagalka keramičnih oblog

Srednje poklicno izobraževanje za pečarja – polagalca keramičnih oblog se zaključi z zaključnim izpitom. Po zaključenem programu se lahko zaposli v podjetjih ali prodajalnah, kjer izdelujejo ali prodajajo keramične izdelke. Lahko izdeluje kamine, peči, zida zidove ter dimnike, izdeluje talne in stenske obloge, oblaga stopnice in izvaja vsa druga dela s kamnitimi ali keramičnimi oblogami. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni.

OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: oblikovalec kovin - orodjar/oblikovalka kovin - orodjarka

Oblikovalec kovin – orodjar je triletni srednje poklicni program. Dijaki v času šolanja osvojijo pratične spretnosti in strokovna znanja, ki jih potrebujejo pri oblikovanju kovin ter izdelovanju kovinskih izdelkov ali orodij in za delo z računalniško vodenimi stroji ter napravami. Del praktičnega usposabljanja poteka tudi pri delodajalcih. Spoznajo se s tehničnim risanjem, različnimi materiali, energetiko in elektroniko. Po opravljenem zaključnem izpitu se lahko zaposlijo v različnih podjetij ali pa nadaljujejo šolanje na programih poklicno-tehniškega izobraževanja.

TRGOVEC (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: prodajalec/prodajalka

V času šolanja se dijaki spoznajo z različnimi blagovnimi izdelki, naučijo se svetovanja strankam in pridobijo druge komunikacijske veščine, spoznajo zakonitosti trgovinskega poslovanja, trgovinske tehnologije ter informacijskih sistemov. Del programa poteka v obliki delovne prakse. Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom. Trgovci se lahko zaposlijo v trgovinskih podjetjih, kjer se ukvarjajo s prodajo različnega blaga. Zaključen program jim omogoča tudi nadaljevanje šolanja na poklicno-tehniški ravni.

FRIZER (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: frizer/frizerka

Triletni srednješolski frizerski program obsega splošnoizobraževalne predmete, strokovne module in odprti kurikul. V času šolanja se dijaki naučijo zakonitosti oblikovanja pričesk, striženja, barvanja ter nege las. Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem izobraževanju se lahko frizerji zaposlijo v frizerskih salonih, kulturno-umetniških ustanovah, v drogerijah, delajo lahko na modnih revijah itd. Kandidati se lahko po zaključenem srednješolskem programu vpišejo tudi na nadaljnjo poklicno-tehniško izobraževanje.

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v tehnoloških procesih

Nižje poklicno izobraževanje za pomočnika v tehnoloških procesih traja 2 leti in se zaključi z zaključnim izpitom. Pogoj za vpis je najmanj sedem zaključenih razredov devetletne osnovne šole ali uspešno zaključena osnovna šola s prilagojenim programom. Po končanem nižjem poklicnem izobraževanju se lahko kandidati zaposlijo na področju obdelave kovin, v mehatronskih in energetskih podjetjih in drugih industrijskih ter obrtnih panogah. Uspešno zaključen program kandidatom omogoča nadaljnji vpis na srednje poklicne oz. srednje strokovne programe.

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi

Pogoj za vpis v dvoletno nižje poklicno izobraževanje za pomočnika v biotehniki in oskrbi je najmanj sedem dokončanih razredov devetletne ali šest razredov osemletne osnovne šole ali zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem programu. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po uspešno končanem programu se lahko kandidat zaposli v kmetijskih ter v vrtnarskih ali živilskih obratih. Dela lahko tudi v kuhinjah ali čistilnih servisih. Šolanje lahko nadaljuje na srednje poklicni oz. srednje strokovni ravni.

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
Tajništvo (02) 574 25 10 tajnistvo@dssl.si
Računovodstvo (02) 574 25 13
Knjižnica (02) 574 25 16
TRR: SI56 0110 0603 0693 733

Vodstvo šole

Silvija Hajdinjak Prendl

Ravnateljica

Uradne ure: od 7.00 do 15.00

Tibor Tomšič

Pomočnik ravnateljice

Uradne ure: od 7.00 do 15.00

Sindi Horvat

Tajništvo

Uradne ure: od 7.00 do 15.00

Alenka Lovrenčec

Svetovalna služba

Uradne ure: od ponedeljka do četrtka od 14.00 do 15.00 in v petek od 14.25 do 15.10 (za dijake), v torek od 14.00 do 15.00 ter od 15.00 do 16.00 po predhodnem dogovoru (za starše)

vir: https://www.dssl.si/sl/