Biotehniški izobraževalni center Ljubljana – Živilska šola

O šoli

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC) je eden največjih šolskih centrov v Sloveniji, ki omogoča priodbitev znanj s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma. Ima bogato, že več kot 160 let trajajočo tradicijo. V okviru BIC Ljubljana delujejo Gimnazija in veterinarska šola, Živilska šola, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center. Na Živilski šoli dijaki spoznavajo živilstvo, prehrano in naravovarstvo. Šola stremi k ekološki osveščenosti, spodbuja zdravo prehrano in kakovostna ter zdravstveno neoporečna živila. V okviru Živilske šole deluje tudi EkoHiša BIC Ljubljana, ki je lesena, okolju prijazna in energijsko varčna šolska stavba. Šola ima tudi svojo šolsko trgovino KRUHarije in CUKRnije, kjer ponujajo šolske pekovske in slaščičarske izdelke. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola omogoča vpis na naslednje programe: mesar, naravovarstveni tehnik, pek, pomočnik v biotehniki in oskrbi, slaščičar, živilsko-prehranski tehnik.

Število maturantov na leto: 65

Število vseh dijakov: 653

Število vseh profesorjev: 58

Spoštovana bralka, spoštovani bralec,

Živilska šola je ena izmed štirih enot Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Dobra opremljenost nudi pogoje, ki omogočajo kakovostno vzgojno-izobraževalno delo. Strokovni delavci se trudijo z dobrim delom in s stalnim strokovnim izpopolnjevanjem skrbeti za nadgrajevanje znanja in ga s pomočjo sodobnih učnih pripomočkov posredovati dijakom. Interes zaposlenih je, da dijaki pridobijo dobro poklicno in splošno izobrazbo, ki omogoča odgovorno opravljanje poklica ali nadaljevanje izobraževanja. Želja vseh je ustvarjati delovno okolje, ki bo zagotavljalo kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. V sodelovalnem vzdušju ter s spoštovanjem drug drugega se posameznik ob delu osebnostno bogati, raste in uresničuje pomembno vrednoto šole – to je učenje kot vseživljenjski in stalen proces, v katerem se učijo učitelji in učenci, učijo se drug od drugega in učijo drug drugega. Zaposleni se trudijo dijakom ponuditi kar se da prijetno in varno okolje, veliko znanja, optimalne pogoje za delo v dobro opremljenih laboratorijih in posebej za šolo značilne aktivnosti, ki popestrijo običajne šolske tedne. Strokovno znanje je na živilskem in naravovarstvenem področju izredno pomembno in sledi razvoju stroke v svetu in doma. Na vseh področjih živilstva in naravovarstva je zajeta tudi biotehnološka in ekološka osveščenost, kar pomeni usmerjanje k takemu raziskovanju in razvoju načinov pridobivanja, predelave, transporta in porabe živil, ki bodo v prihodnosti čim manj obremenili okolje. Varovanje okolja in zdrava prehrana pomembno vplivata na zdravje in počutje ljudi. Pomembno je, da so živila kakovostna in zdravstveno neoporečna. Skrb za pitno vodo in čist zrak pa je na prvem mestu. Kakšna je pot do doseganja cilja in kako doseči ta cilj, se dijaki naučijo v šolskih programih. Poleg strokovnega znanja je zelo pomembna tudi vzgoja, zato ji je namenjena posebna pozornost. Dejavnosti, ki bogatijo mlade in prispevajo k osebnostni rasti, so različni projekti, katerih izvajanje poteka v slovenskem in evropskem prostoru. Šola se tako vse bolj odpira moderni Evropi.

mag. Tatjana Šček Prebil, prof., ravnateljica BIC Ljubljana, Živilske šole

Multimedija

 

Multimedija

 

Predstavitev programov

NARAVOVARSTVENI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 4

Pridobljen naziv: naravovarstveni tehnik/naravovarstvena tehnica

V času šolanja se dijaki spoznajo s temeljnimi principi, ki so povezani z varovanjem narave. Program vsebuje štiri sklope. Prvi sklop se posveča ekosistemu in varovanju narave, drugi sklop zajema mikrobiološko, fizikalno in kemijsko analiziranje prsti, vode in zraka ter obnovljive vire energije, tretji sklop je namenjen gospodarjenju z organskimi odpadki ter čiščenju odpadnih voda, četrti sklop pa zajema vodenje v naravi. Praktični del usposabljanja poteka v realnih učnih okoljih in v nič-energijski šolski stavbi EkoHiša BIC Ljubljana, ki je opremljena s posebno tehnično učilnico. Program se zaključi s poklicno maturo. Naravovarstveni tehniki se lahko zaposlijo v zavodih za varstvo narave, raziskovalnih in drugih laboratorijih, obratih za pridobivanje alternativnih virov energije itd. Šolanje lahko nadaljujejo na višji ali visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni. 

ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK (SSI)

Trajanje programa v letih: 445

Pridobljen naziv: živilsko-prehranski tehnik/živilsko-prehranska tehnica

Dijak v času šolanja pridobi znanja s področja preučevanja živil. Spozna se z osnovami analiziranja in nadzorovanja kakovosti živil, z nadzorovanjem priprave varne hrane in s procesi živilsko tehnoloških in prehranskih procesov ter zdravega načina prehranjevanja. Seznani se tudi s kemijskimi, mikrobiološkimi in senzoričnimi analizami ter biotehnološkimi postopki in ekološko čisto tehnologijo na področju živilstva. Učni proces vsebuje strokovne module (teorija, praktični pouk v šolskem in realnem okolju, laboratorijske vaje). Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko kandidat zaposli na živilsko-prehrambenem področju ali nadaljuje šolanje na višji ali visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni. 

ŽIVILSKO-PREHRANSKI TEHNIK (PTI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: živilsko-prehranski tehnik/živilsko-prehranska tehnica

V poklicno-tehniški program za živilsko-prehranskega tehnika se lahko vpiše kandidat, ki je uspešno zaključil program srednjega poklicnega izobraževanja živilske, gostinske ali gospodinjske stroke. V času šolanja se izpopolnjuje na področju sodobnega in osveščenega preučevanja živil. Spozna se z osnovami analiziranja in nadzorovanja kakovosti živil, z nadzorovanjem priprave varne hrane in s procesi živilsko tehnoloških in prehranskih procesov ter zdravega načina prehranjevanja. Seznani se tudi s kemijskimi, mikrobiološkimi in senzoričnimi analizami ter biotehnološkimi postopki in ekološko čisto tehnologijo na področju živilstva. Učni proces vsebuje strokovne module (teorija, praktični pouk v šolskem in realnem okolju, laboratorijske vaje). Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko zaposli na živilsko-prehrambenem področju ali nadaljuje šolanje na višji ali visokošolski ravni, z dodatnim predmetom na maturi pa tudi na univerzitetni ravni. 

SLAŠČIČAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: slaščičar/slaščičarka

Dijak se v času šolanja spozna s pripravo surovin za različne slaščice, z različnimi vrstami peciva in sladoleda. Nauči se celotnega procesa izdelovanja slaščic, ki vsebuje pripravo različnega testa, oblikovanje, pečenje, dekoracija itd. Praktični del pouka poteka v šolskih slaščičarskih delavnicah in v šolski trgovini KRUHarije in CUKRnije ter pri delodajalcih. Program se zaključi z zaključnim izpitom. Po končanem šolanju se lahko kandidat zaposli v kavarnah, slaščičarnah, hotelih in drugih slaščičarskih obratih, kjer peče kekse, torte, izdeluje želeje, pudinge, rolade, makrone, pralineje, sladoled itd. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni. 

PEK (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: pek/pekovka

V času šolanja se dijak spozna z izdelavo različnih vrst kruha in drugih pekovskih izdelkov. Spozna se tudi s temeljnimi pekovskimi surovinami, stroji in postopki. Praktični del izobraževanja poteka v šolski pekarski delavnici in šolski trgovini KRUHarije in CUKRnije ter v realnem učnem okolju. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu se lahko zaposli v pekarnah, picerijah, kuhinjah, cateringu, prehranskih obratih itd. Šolanje lahko nadaljuje na poklicno-tehniški ravni. 

MESAR (SPI)

Trajanje programa v letih: 3

Pridobljen naziv: mesar/mesarka

Program za mesarja vsebuje vsebine za izobraževanje mesarja klavca, za mesarja razsekovalca in mesarja predelovalca. Mesar klavec izvaja dela v klavnici, mesar razsekovalec razsekuje klavne polovice in meso pripravi na predelavo, mesar predelovalec pa oblikuje meso in mesnine v prodajne kose. V času šolanja se dijaki spoznajo s tehnologijo mesa in mesnih izdelkov, s pomenom varovanja okolja in varnosti pri delu, s higienskimi predpisi in različnimi vrednostmi mesa in mesnin. Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko nadaljujejo šolanje na poklicno-tehniški ravni ali pa se zaposlijo v mesnicah, klavnicah, mesni industriji ali drugih živilskih obratih in trgovinah.

 

POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI (NPI)

Trajanje programa v letih: 2

Pridobljen naziv: pomočnik/pomočnica v biotehniki in oskrbi

Pogoj za vpis na nižje poklicno izobraževanje za pomočnika v biotehniki in oskrbi je najmanj sedem dokončanih razredov osnovne devetletne šole ali uspešno zaključen osnovnošolski prilagojeni program. V času šolanja se dijak spozna s srednje in manj zahtevnimi postopki v proizvodnem procesu. Po opravljenem zaključnem izpitu se lahko zaposli v različnih kmetijskih ali živilskih obratih, v kuhinjah ali čistilnih servisih ali pa nadaljuje šolanje na srednje poklicnih oz. srednje strokovnih programih. 

Ojoj ...

… ta ustanova žal še nima virtualnega sprehoda.

Kako do nas?

Kako do nas?

Kontaktni podatki

Naziv kontaktaTelefonska številkaE-naslov
BIC Ljubljana 01 28 07 600 bic@bic-lj.si
BIC Ljubljana, Živilska šola 01 28 07 610 zs@bic-lj.si
Zbornica 01 28 03 615 ali 01 28 03 616
Knjižnica 01 28 07 611
Računovodstvo 01 28 07 608
TRR: SI56 01100 6030699941

Vodstvo šole

Jasna Kržin Stepišnik

Direktorica BIC

Tatjana Šček Prebil

Ravnateljica BIC Ljubljana, Živilske šole

Aleša Drofenik Groznik

Tajništvo

Uradne ure: 7.30 - 8.00 in 10.30 - 12.00

Tanja Kek

Svetovalna služba

Uradne ure: vsak dan med 8.00 in 14.30 uro

Mojca Mekiš

Svetovalna služba

Ana Pančur

Svetovalna služba
vir: https://www.bic-lj.si