STROJNI TEHNIK - PTI - SMER IZOBRAŽEVANJA

STROJNI TEHNIK – PTI

Strojni tehnik se ukvarja s projektiranjem in modeliranjem. Uporablja sodobne pripomočke in tehnično dokumentacijo, ki jo tudi ureja.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Strojni tehnik – cilji programa:

 • sposobnost uporabe strokovnega znanja, informacijskih tehnologij in programskih orodij pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki;
 • konstruiranje in oblikovanje strojnih delov, izbira standardnih strojnih elementov in snovanje sklopov;
 • reševanje tehnične problematike in upravljanje analitičnih in grafičnih prikazov;
 • pridobivanje informacij in vodenje tehnične in tehnološke dokumentacije z obdelavo podatkov;
 • uporaba strokovne terminologije;
 • uporaba tehnične in tehnološke dokumentacije, tehničnih predpisov, standardov in navodil proizvajalcev;
 • opravljanje merilnih in kontrolnih postopkov, uporaba kontrolnih in merilnih strojev ter pripomočkov, naprav in orodij;
 • sodelovanje pri snovanju načrtovanja od ideje do izdelave izdelka oziroma storitve;
 • pravilna uporaba tehnološkega postopka preoblikovanja, obdelave ali spajanja gradiv glede na material in namen uporabe;
 • ustrezna izbira in uporaba delovnih pripomočkov, orodij in gradiv za obdelavo in postopke na različnih sferah strojništva;
 • gospodarna raba energije, izraba virov energije in ravnanje z odpadki;
 • dojemanje za možnost razvoja, racionalne rabe energije in uporabe alternativnih virov energije;
 • uporaba naprav, strojev in sistemov ter ocena ekološke upravičenosti uporabe le-teh;
 • odgovorno ravnanje v delovnem okolju, varovanje okolja in preprečevanje nezgod;
 • uporaba gospodarnih in strokovnih rešitev pri izvajanju aktivnosti;
 • zmožnost odgovornega in socialnega ravnanja, kritične presoje in podjetniškega razmišljanja.

Nadaljevanje študija po programu strojni tehnik:

Po uspešno opravljeni poklicni maturi izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; dodatno opravljen izpit iz splošne mature pa omogoča vpis v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki dopuščajo to možnost.

Vpisni pogoji za program strojni tehnik:

Vpis v izobraževalni program je možen z uspešno zaključenim programom srednjega poklicnega izobraževanja ali enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu strojni tehnik:

Zaposlitev je mogoča v trgovini ali negospodarskih dejavnostih, obrtnih, industrijskih in servisnih dejavnostih, na področju modeliranja, dimenzioniranja ter izdelave strojnih naprav in delov orodij, na področjih merjenja in nadzora parametrov procesov, rabe in distribucije energije in energetskih virov, na področju proizvodnje in vzdrževanja strojnih delov in opreme.

Sorodne smeri

ELEKTROTEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

Ustanove, ki izvajajo program