METALURŠKI TEHNIK - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA

METALURŠKI TEHNIK – SSI

Metalurški tehnik opravlja dela v proizvodnji z raznimi stroji. Delovni pogoji so povezani s prahom, mrazom, vročino in hrupom.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Po koncu programa metalurški tehnik boš usposobljen/a za:

 • prepoznavanje razlik med primarnimi in sekundarnimi surovinami in postopkom proizvodnje zlitin in kovin;
 • razumevanje in prepoznavo kristalne strukture materiala in z njo povezane obdelave in predelave;
 • uporabo faznega diagrama, uporabo stanj in standardov ter klasifikacije materialov;
 • izbor ustrezne surovine in pomožnega materiala na podlagi tehnoloških in ekonomskih zahtev in zahtev sistema zagotovitve kakovosti;
 • uporabo in preučevanje tehnološke in tehnične dokumentacije, standardov in predpisov ter tehničnega načrta za metalurški proces;
 • sodelovanje pri vodenju, pripravi in izbiri tehnološkega postopka pridobivanja zlitin in kovin, termične in plastične obdelave in predelave;
 • spremljanje in pripravljanje tehnološke poti izbranega postopka tehnoloških procesov;
 • vrednotenje, spremljanje in nastavitev tehnološkega parametra metalurškega proizvodnega procesa;
 • pripravo vzorcev za metalografsko preiskavo, izbiro postopka vzorčenja;
 • izvajanje tehnoloških in mehanskih preizkusov materialov;
 • spremljanje učinkov delovanja metalurškega procesa;
 • matematično reševanje tehničnega problema s strokovnega področja in izdelavo grafičnega in analitičnega prikaza;
 • uporabo programskega orodja, informacijske tehnologije in strokovnega znanja pri reševanju realnega praktičnega problema v metalurški stroki;
 • uporabo strokovne terminologije, obdelavo podatkov za namen pridobivanja informacij in vodenje tehnološke in tehnične dokumentacije;
 • upoštevanje kriterija trajnostnega razvoja pri izbiri tehnoloških in energetskih postrojenj v metalurgiji in pri ravnanju z odpadnimi snovmi;
 • zagotovitev in izvajanje varnostnih in zdravstvenih ukrepov, ukrepov za varovanje okolja, preprečevanje nezgod in požarno varnost;
 • odgovornost, sodelovanje in ekipno delo v delovnem okolju.

Nadaljevanje študija po programu metalurški tehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; poleg dodatno opravljenega izpita iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program metalurški tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev po končanem programu metalurški tehnik:

Zaposlitev je mogoča v metalurški industriji (pridobivanje in predelava zlitin in kovin), v kovinsko-predelovalni industriji, avtomobilski industriji ipd. Metalurški tehnik se lahko zaposli tudi kot samostojni podjetnik z livarsko dejavnostjo, z dejavnostjo plastične predelave ali pa opravlja toplotno obdelavo zlitin in kovin.

Sorodne smeri

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

VETERINARSKI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

HORTIKULTURNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

LESARSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

GEOTEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

MEDIJSKI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

FARMACEVTSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

Ustanove, ki izvajajo program