KMETIJSKO - PODJETNIŠKI TEHNIK - PTI - SMER IZOBRAŽEVANJA

KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK – PTI

Kmetijsko-podjetniški tehnik načrtuje, vodi in spremlja dela v kmetijski proizvodnji v skladu z načeli trajnostnega razvoja.

Število kreditnih točk:

120

Trajanje programa:

2 leto/leti/leta/let

Po koncu programa kmetijsko-podjetniški tehnik boš usposobljen/a za:

 • organizacijo in načrtovanje dela na kmetijskem gospodarstvu glede na pogoje ter upoštevanje kmetijskih predpisov in načela trajnostnega razvoja;
 • spremljanje in vodenje del v živalski in rastlinski proizvodnji ter dopolnilnih dejavnostih z upoštevanjem varovanja okolja;
 • prepoznavanje povzročiteljev bolezenskih znakov in poškodb na rastlinah, izbor ustreznih ukrepov ter izvajanje varstva;
 • varno rabo in ravnanje s škodljivimi odpadki in snovmi kmetijske reje in pridelave in preprečevanje onesnaženosti okolja;
 • varnost pri uporabi kmetijskih naprav, strojev in orodja in njihovo vzdrževanje;
 • izvedbo skladiščenja in spravila kmetijskega pridelka;
 • svetovanje pri prodaji in nabavi kmetijskega pridelka, izdelka in storitev repromaterialov za potrebe kmetijske reje in pridelave;
 • pripravo poslovnega načrta kmetijske proizvodnje in izdelavo kalkulacij;
 • trženje kmetijskih storitev, izdelkov in pridelkov;
 • odgovorno, natančno in samostojno opravljanje dela;
 • ekipno delo in ustno ter pisno sporazumevanje s strankami, sodelavci in strokovnjaki ob rabi strokovne terminologije s področja kmetijstva;
 • komunikacijo s strankami, sodelavci pri organiziranju dela in izvedbi posamezne naloge ter reševanju problemov;
 • rabo IKT za načrtovanje, organizacijo gospodarnega dela in delovnega postopka na poklicnem področju;
 • racionalnost pri rabi naravnih virov, surovin in energije.

Nadaljevanje študija po programu kmetijsko-podjetniški tehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program kmetijsko-podjetniški tehnik:

Pogoj za vpis v program je uspešno zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja in pridobitev naziva: cvetličar, vrtnar, kmetovalec, mehanik, kmetovalka-gospodinja, gospodar na podeželju, gozdar.

Delo in zaposlitev po končanem programu kmetijsko-podjetniški tehnik:

Zaposlitev je možna v kmetijskem obratu ali podjetju, kmetijskem gospodarstvu, trgovini s kmetijsko mehanizacijo in repromaterialom, turističnih kmetijah, čistilnih napravah in kompostarnah.

Sorodne smeri

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

HORTIKULTURNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

STROJNI TEHNIK – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

TEHNIK MEHATRONIKE – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

TEHNIK STEKLARSTVA – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

LOGISTIČNI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

GRADBENI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

FRIZERSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

GASTRONOMIJA – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

ELEKTROTEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

GRAFIČNI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

LESARSKI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

AVTOSERVISNI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

EKONOMSKI TEHNIK – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

TEHNIK VAROVANJA – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

ZDRAVSTVENA NEGA – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

GASTRONOMSKI TEHNIK – PTI

Ustanove, ki izvajajo program