KLASIČNA GIMNAZIJA - SMER IZOBRAŽEVANJA

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

Klasična gimnazija je program splošne gimnazije z razširjeno ponudbo predmetov. Osrednji predmet programa je latinščina.

Število kreditnih točk:

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Obseg dela:

Gimnazija je izobraževalni program, ki dijake pripravlja na nadaljevanje izobraževanja, spodbuja ustvarjalnost in razvija spretnosti, ki jih bo dijak potreboval v prihodnosti. Program zagotavlja široko splošno izobrazbo, ki temelji na interdisciplinarnem povezovanju. Gimnazijski program spodbuja razvoj lastnega pogleda na svet in razvoj osebnostnih področjih.

Opis programa klasična gimnazija:

Klasična gimnazija je vsebinsko usmerjena v raziskovanje in razumevanje časa antike. Spodbuja kritično mišljenje, ki temelji na razumevanju vzročno-posledičnih pojavov v naravi in družbi in poudarja interdisciplinaren pogled na svet.

V primerjavi z gimnazijo ima klasična gimnazija obvezen štiriletni predmet latinščine. Ta se poučuje na dveh ravneh – na začetni in nadaljevalni. Poleg znanja latinščine je predmetnik klasične gimnazije posebej usmerjen v učenje tujih jezikov.

Nadaljevanje študija po programu klasična gimnazija:

Opravljeni program omogoča vpis na univerzitetni študij. Pogoj za nadaljnji vpis je pozitivno opravljena splošna matura.

Pogoji za vpis na program klasična gimnazija:

Na klasično gimnazijo se lahko vpiše vsak, ki je uspešno zaključil osnovno šolo.

Sorodne smeri

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

GIMNAZIJA – GIM

GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

Ustanove, ki izvajajo program