GEOTEHNIK - SSI - SMER IZOBRAŽEVANJA

GEOTEHNIK – SSI

Geotehnik ima znanje iz rudarstva, ki je dopolnjeno z geotehnološkimi in geotehniškimi predmeti. Delo opravlja pod zemljo in na površini.

Število kreditnih točk:

240

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Po koncu programa geotehnik boš usposobljen/a za:

 • uporabo ustreznih strokovnih znanj iz informacijske tehnologije in programskega orodja pri reševanju realnega praktičnega problema v stroki;
 • pravilno rabo strokovne terminologije, obdelovanje podatkov za namen pridobivanja informacij in pri vodenju tehnološke in tehnične dokumentacije;
 • uporabo in preučevanje tehnološke in tehnične dokumentacije, tehniških standardov in predpisov ter tehničnega načrta pri izvedbi rudarskih, geotehnoloških in geotehničnih del;
 • pripravo načrtov glede uporabe vrtalnega orodja in rabo naprav, strojev, orodij in merilnega instrumenta pri izvedbi geotehničnih in rudarskih del;
 • izvedbo razstreljevalnih in vrtalnih del v geotehniki in rudarstvu ter izvedbo načrta minerskih del;
 • manipuliranje, skladiščenje in pravilno rabo razstrelilnih sredstev na področju rudarstva;
 • ugotavljanje karakteristik pri jamskem zračenju in izvedbo meritev vodnih in zračnih parametrov;
 • izvedbo sistema zračenja in odvodnjavanja geotehničnih in rudarskih objektov;
 • proučevanje geoloških struktur kamnin, ocenitev premikov plazišč, brežin ter nasipov in njihovo saniranje;
 • izvedbo jamomerske geodetske meritve in ovrednotenje rezultata;
 • izvedbo postopka skladiščenja, transporta in deponiranja surovin;
 • izvedbo tehnološkega procesa pri rekultivaciji in sanaciji površin in podzemnih prostorov;
 • upoštevanje vloge trajnostnega razvoja pri poseganju v prostor;
 • zagotavljanje ukrepov za zdravje in varnost na delovnem mestu in varovanje okolja;
 • odgovorno, socialno in gospodarno ravnanje v delovnem okolju.

Nadaljevanje študija po programu geotehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; z dodatno opravljenim izpitom iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program geotehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno končana osnovnošolska izobrazba ali nižja poklicna izobrazba ali enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih. Potrebno je zdravniško potrdilo, ki služi kot dokaz, da kandidat nima zdravstvenih ovir za izobraževanje.

Delo in zaposlitev po končanem programu geotehnik:

Zaposlitev je možna na področju površinskega in podzemnega rudarjenja ter geotehnoloških in geotehničnih del, na področju pridobivanja fosilnih goriv in mineralnih surovin ter predelave sekundarnih surovin, pri gradnji predorov, cest, usekov, deponij, podzemnih objektov in odlagališč, pri obnavljanju železnic in saniranju degradiranih površin, na področju geovrtalne, geološke, pirotehnične, geotehnične in minerske dejavnosti.

Sorodne smeri

GEODETSKI TEHNIK – SSI

GEODETSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

TEHNIK OBLIKOVANJA – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

STROJNI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

LADIJSKI STROJNI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

METALURŠKI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

NARAVOVARSTVENI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

KEMIJSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

FOTOGRAFSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

TEHNIK MEHATRONIKE – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

TEHNIK STEKLARSTVA – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

PLOVBNI TEHNIK – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

ZDRAVSTVENA NEGA – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

LOGISTIČNI TEHNIK – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

TEHNIK VAROVANJA – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

GOZDARSKI TEHNIK – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ – SSI

Ustanove, ki izvajajo program