EKONOMSKI TEHNIK PT - SMER IZOBRAŽEVANJA

EKONOMSKI TEHNIK – PT

Ekonomski tehnik lahko s končano izobrazbo pridobi zaposlitev kot poslovodja, se zaposli v računovodstvu ali pa odpre lastno podjetje.

Število kreditnih točk:

60

Trajanje programa:

1 leto/leti/leta/let

Po koncu programa ekonomski tehnik boš usposobljen/a za:

  • ovrednotenje posledic različnih ekonomskih odločitev za gospodarski, družbeni razvoj in razvoj narave;
  • načrtovanje različnih projektov z ustrezno IKT;
  • načrt, organizacijo in vodenje delovnega postopka v določenem podjetju;
  • izračun osnovnih kazalcev, ki merijo uspešnost poslovanja podjetij in osnovnega statističnega kazalca ter razumevanje uporabe teh kazalcev pri analizi gospodarskih pojavov;
  • ravnanje, ki je skladno s pravili pravnega sistema moderne države;
  • razvoj delovne odgovornosti v postopku ustanovitve gospodarske družbe;
  • izvedbo trženjskih aktivnosti;
  • uporabo sodobne IKT, delo z gradivi, podatki in viri, za izpolnitev dokumentacije in za vodenje ustreznih evidenc.

Nadaljevanje študija po programu ekonomski tehnik:

Z uspešno opravljeno poklicno maturo je mogoč nadaljnji vpis v študijski program višje in strokovne izobrazbe; poleg dodatno opravljenega izpita iz splošne mature pa tudi v ustrezen univerzitetni študijski program.

Vpisni pogoji za program ekonomski tehnik:

Pogoj za vpis v izobraževalni program je uspešno zaključen četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Delo in zaposlitev po končanem programu ekonomski tehnik:

Zaposlitev je možna v banki, javni upravi, borznoposredniških hišah, zavarovalnicah, komercialni službi, kadrovski službi, skladišču, računovodstvu in službi tržnega komuniciranja.

Sorodne smeri

PREDŠOLSKA VZGOJA – PT

PREDŠOLSKA VZGOJA – PT

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – PT

GASTRONOMIJA IN TURIZEM – PT

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PT

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA – PT

Ustanove, ki izvajajo program