EMONOMSKA GIMNAZIJA - SMER IZOBRAŽEVANJA

EKONOMSKA GIMNAZIJA – GIM

Ekonomska gimnazija je kot splošna gimnazija, a s poukom ekonomije, podjetništva in poslovanja ter brez filozofije in fizike.

Število kreditnih točk:

Trajanje programa:

4 leto/leti/leta/let

Obseg dela:

Gimnazija je izobraževalni program, katerega namen je priprava na nadaljnje izobraževanje, spodbujanje ustvarjalnosti in razvoja znanja, spretnosti in sposobnosti, ki jih potrebujemo za uspeh v poklicni dejavnosti in v življenju nasploh. Gimnazijski izobraževalni program more zagotavljati splošno izobraženost in vzpostaviti temelje v znanju, ki je primerno za usmeritev v nadaljnjo univerzitetno izobraževanje.
Gimnazijsko izobraževanje se navezuje na znanje, ki je pridobljeno tekom osnovne šole in sistematično razvija in nadgrajuje doseženo izobrazbo. Gimnazija zajema celosten pristop izobraževanja. Ta temelji na sintezi in soodvisnosti vednosti v različnih področjih, razvoju disciplinarnosti, ki je nujen za transdisciplinarno in interdisciplinarno razumevanje sveta. V gimnaziji dijak osvoji osnove znanstvenih vzorcev na različnih področjih. Gimnazijski izobraževalni program zagotavlja izbirnost tako na ravni dijaka kot na ravni šole. Pomembno pri izbirnosti je, da omogoča višjo raven pouka ob sočasnem zagotavljanju uravnoteženega splošnega izobraževanja.

Specifični cilj, ki nam ga gimnazija omogoča, je spodbuditev interesa za teoretično znanje. Omogoča nam, da oblikujemo lastni pogled na svet. Seznani nas z najsodobnejšimi tehnologijami in spodbudi razvoj inovativnosti. Gimnazija spodbuja tudi razvoj naše osebnosti kot celote. Prav tako pa spodbuja telesni, spoznavni, čustveni, socialni, moralni in estetski razvoj.

Ekonomska gimnazija je namenjena dijaku, ki želi pridobiti splošno znanje, razvijati analitično mišljenje, ekonomsko-poslovno znanje, razvijati vodstvene in organizacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela in povezovanja in menedžerske ter podjetne spretnosti. Izobraževalni program ekonomske gimnazije pripravi dijaka za nadaljnjo uspešno univerzitetno in visokošolsko strokovno izobraževanje.

Nadaljevanje študija po programu ekonomska gimnazija:

Gimnazijski izobraževalni program omogoča pripravo na univerzitetni študij.

Vpisni pogoj za program ekonomska gimnazija:

V program je možen vpis z uspešno končano osnovnošolsko izobrazbo.

Sorodne smeri

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

KLASIČNA GIMNAZIJA – GIM

GIMNAZIJA – GIM

GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA SMER – GIM

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

WALDORFSKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLASBENA SMER – GIM

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

TEHNIŠKA GIMNAZIJA – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

UMETNIŠKA GIMNAZIJA – GLEDALIŠČE IN FILM – GIM

Ustanove, ki izvajajo program