Živinorejec - poklic

Živinorejec

Živinorejec je oseba, ki se ukvarja z rejo živine v hlevu in na prostem.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja živinorejec?

Živinorejec skrbi za pravilen razvoj živine, za predelavo mesa in mleka. V primeru registrirane dopolnilne dejavnosti lahko predeluje mleko v različne mlečne izdelke. Opravlja delo vzreje živine, pozna simptome potencialnih bolezni in skrbi za njihov razvoj. Delo opravlja ročno ali pa z različnimi stroji.

Živinorejec in delovni pripomočki:

Delovni pripomočki so različna kmetijska mehanizacija in različni stroji za vzrejo živine, obdelavo tal, setev, sajenje, gnojenje, namakanje, molžo, hlajenje in transport mleka. Osnovni pripomoček živinorejca je traktor.

Kakšni so izdelki in storitve?

Živinorejec vzreja živino v hlevih in na prostem. Obdeluje kmetijske površine, ki služijo pridelavi hrane za ljudi in živali. Na kmetiji prideluje meso in mlečne izdelke.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic?

Živinorejec je oseba, ki ima rada živali, je iznajdljiva, samostojna, organizirana in rada opravlja delo z živalmi. Živinorejec mora biti dobro seznanjen s kmetijsko dejavnostjo in mora znati odreagirati v nepredvidljivih okoliščinah.

Poklic - živinorejec

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu živinorejca?

Pri delu lahko pride do poškodb s stroji ali kmetijsko mehanizacijo ali pa pride do poškodbe zaradi brce živali. Pri delu živinorejec uporablja delovno obleko in pri opravilih, ki to zahtevajo, ustrezno zaščitno opremo.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic živinorejca?

Potrebna je srednješolska izobrazba poljedelske in kmetijske stroke na srednji poklicni šoli.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Poleg potrebne izobrazbe je za poklic živinorejec priporočljiv opravljen traktorski izpit. Opravi lahko tudi različne tečaje, s katerimi nadgradi svoje znanje.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Potrebna je dobra fizična pripravljenost in zmogljivost, saj delo poteka v konstantnem gibanju in naporu težjih del.

Kje se lahko zaposli živinorejec?

Živinorejec se lahko zaposli na kmetiji, na posestvu ali pa v kmetijski zadrugi.

Kakšna so delovna področja?

Živinorejec lahko svoje delo opravlja samostojno, kot registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji in sodeluje v pašnih skupnostih.

Kakšne so razmere za delo?

Živinorejec dela večinoma stoje in v pripognjenem položaju. Njegovo delo je vsakodnevno in poteka večinoma cel dan. Dela v vseh letnih časih in v vseh vremenskih razmerah. Delo je zahtevno, včasih ga spremlja tudi neprijeten vonj.

Kakšne so možnost zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?