Vzgojitelj v dijaškem domu - poklic

Vzgojitelj v dijaškem domu

Vzgojitelj v dijaškem domu skrbi za vzgojo, izobraževanje, zdravje in razvoj dijakov ter za njihovo dobro počutje v dijaškem domu. Pri tem ravna v skladu s programom za dijaške domove Slovenije.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja vzgojitelj v dijaškem domu?

Učitelj v dijaškem domu izvaja mentorske, svetovalne in izobraževalne dejavnosti. Pri tem sodeluje s sodelavci in starši ter skrbniki dijakov. Pred začetkom šolskega leta dijake sprejme v dijaški dom in jim pomaga pri namestitvi. V času bivanja načrtuje in izvaja interesne dejavnosti, učne ure, tekmovanja, razstave, ekskurzije in prireditve. Dijake spodbuja k zdravemu načinu življenja in nadzoruje higienske razmere. Spremlja dogajanje v domu in rešuje morebitne konfliktne situacije na skupinski ali individualni ravni. Organizacijo dela ter aktivnosti dijaškega doma primerno dokumentira.

Vzgojitelj v dijaškem domu in delovni pripomočki:

Uporablja didaktične in pedagoške pripomočke ter pripomočke za izvajanje dejavnosti, ki so na voljo v dijaškem domu. Pri vzgojno-izobraževalnem procesu si pomaga z različnimi avdiovizualnimi sredstvi, računalnikom in računalniško opremo, knjigami in strokovno literaturo. Druge dejavnosti izvaja s pomočjo športnih in gledaliških rekvizitov ter likovnih in glasbenih pripomočkov.

Kakšni so izdelki in storitve?

Vzgojitelj v dijaškem domu mladostnike spodbuja k samostojnemu učenju in osebnostni rasti. Skrbi, da se razvijajo v skladu z svojimi največjimi potenciali. Pripravlja jih na udejstvovanje v družbi in jih usmerja v skupinsko delo. Pomaga jim, da postanejo kritični in ustvarjalni člani družbe.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic vzgojitelja v dijaškem domu?

Posameznik, ki dela kot vzgojitelj v dijaškem domu, mora biti dober mentor, pedagog, motivator in vzgojitelj. Odnose z mladostniki mora zgraditi na podlagi medsebojnega zaupanja, spoštovanja in strpnosti. Zmožen mora biti delati v večjih skupinah, hkrati pa se mora znati osredotočiti na potrebe in interese vsakega posameznika. Stremi k temu, da se ob njegovi podpori dijaki osebnostno in intelektualno razvijajo.

Poklic - vzgojitelj v dijaškem domu

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu vzgojitelja v dijaškem domu?

Učitelj v dijaškem domu je v nenehnem tesnem stiku z večjo količino mladostnikov in sodelavcev, zato obstaja večja možnost prenosa različnih okužb in obolenj.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic vzgojitelja v dijaškem domu?

Zahteva se ustrezna visokošolska izobrazba ali univerzitetna pedagoško-andragoška izobrazba. V dijaškem domu delajo večinoma učitelji, ki so končali študij na Pedagoški fakulteti.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje vzgojitelj v dijaškem domu za opravljanje svojega dela?

Potrebno pedagoško znanje posameznik pridobi v času šolanja. Poznati mora osnove pedagogike, vzgoje in didaktike. Biti mora dober mentor in svetovalec. Je dober opazovalec in zna primerno odreagirati v danih situacijah, zmožen je reševati morebitne konflikte in spore.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Delo vzgojitelja je aktivno in zahteva veliko gibanja. Zaradi intenzivnosti dela in zaradi nenehnega stika z dijaki je zaželeno, da je posameznik v dobrem zdravstvenem stanju in da ohranja fizično kondicijo. Ker dela z mladostniki, mora imeti razvite pozitivne moralne vrednote, ki jih prenaša v procesu dela. Z dijaki in sodelavci mora razvijati iskrene in spoštljive odnose. Biti mora čustveno inteligenten, sposoben prevzemanja odgovornosti in dober v vodenju.

Kje se lahko zaposli vzgojitelj v dijaškem domu?

Zaposli se lahko v različnih zasebnih in javnih dijaških domovih.

Kakšna so delovna področja?

Delo pokriva področja pedagogike, didaktike, andragogike, mentorstva, svetovanje in pedagoške diagnostike. Pri delu sodeluje s strokovnjaki iz različnih področij in s starši ali skrbniki mladostnikov.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v prostorih dijaškega doma ali na prostem, ko učitelj izvaja športne aktivnosti. V dijaškem domu so bivalni prostori, jedilnica, učilnice, prostori za izvajanje aktivnosti, prireditveni prostori, knjižnica, ambulanta ter prostori za učitelje, vzgojitelje ter druge delavce. Če dijaški dom sodeluje z zavodi, društvi ali drugimi ustanovami, lahko delo poteka tudi na terenu. Delovni čas učitelja je prilagojen urniku mladostnikov, ki živijo v dijaškem domu. Delo poteka izmensko, vsak dan od jutra do večera.

Kakšne so možnost zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?