Vzgojitelj predšolskih otrok - poklic

Vzgojitelj predšolskih otrok

Vzgojitelj predšolskih otrok skrbi za celosten razvoj otroka. Dela v vrtcu, kjer otrokom nudi varnost in skrbi za njihove potrebe.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja vzgojitelj predšolskih otrok?

Vzgojitelj v vrtcu načrtuje in izvaja vzgojni program, ki upošteva starost in zmožnosti otrok. Pri tem sodeluje s starši ali skrbniki ter drugimi sodelavci. Program v vrtcu je zastavljen na tak način, da spodbuja otrokov razvoj, hkrati pa vzgojitelji skrbijo za to, da izpolnjujejo otrokove potrebe. Na podlagi znanja in opazovanja otrokovega razvoja vzgojitelj pri delu uporablja vzgojne in izobraževalne metode in pripravlja dejavnosti. Otroke nenehno spodbuja, jih spremlja in se z njimi igra. Pri delu mu pomaga pomočnik. Skupaj skrbita, da je prostor vrtca urejen in čist, pripravljata didaktične aktivnosti in pri tem uporabljata igrače. Vzgojitelj program v vrtcu izvaja po predhodno pripravljeni časovnici, ki vključuje prehranjevanje, počitek, igranje, skrb za higieno in dejavnosti na prostem. Skrbi tudi za red in disciplino znotraj skupine.

Vzgojitelj predšolskih otrok in delovni pripomočki:

Delovanje vrtcev je določeno z nacionalnim učnim načrtom za vrtce. Vzgojitelj mora delovni proces skrbno dokumentirati in ga izvajati v skladu z določili. Administrativno delo običajno opravi s pomočjo računalnika. Pri delu uporablja pripomočke iz vrtca. Različne dejavnosti izvaja s pomočjo igrač, glasbenih inštrumentov, likovnih pripomočkov, knjig, športnih rekvizitov itd. Pri spoznavanju narave in okolja uporablja materiale, ki jih najde na prostem. Otroci del dneva preživijo tudi na dvorišču vrtca, kjer se nahajajo igrala, peskovniki in plezalne stene.

Kakšni so izdelki in storitve?

Vzgojitelj otrokom omogoča osebnostni, telesni in intelektualni razvoj. Bivanje v vrtcu mora v otroku vzbuditi občutek varnosti, v katerem lahko razvije svojo ustvarjalnost, pridobi komunikacijske veščine, spoznava naravo, umetnost in šport. Otrokom pomaga pri spoznavanju pravil vedenja, uči jih higiene in zdravega načina življenja in jih spodbuja k medsebojnemu povezovanju. Omogoči jim likovne, glasbene, plesne, gledališke, športne in druge dejavnosti, s katerimi otroci spoznavajo svet okrog sebe.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic vzgojitelja predšolskih otrok?

Posameznik, ki dela kot vzgojitelj v vrtcu, mora izkazati naklonjenost do dela z otroki. Biti mora odgovoren, kreativen in empatičen. Znati mora delati v večji skupini otrok. Biti mora dober poslušalec in opazovalec ter dober voditelj in motivator.

Poklic - vzgojitelj predšolskih otrok

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu vzgojitelja predšolskih otrok?

Opravljanje poklica prinaša veliko odgovornosti in osebne angažiranosti, zato lahko sčasoma privede do poklicne izgorelosti. Pri delu vzgojitelj veliko govori, zato lahko pride do težav z glasilkami. Fizično naprezanje pri dvigovanju otrok in nenehnem gibanju lahko povzroči obolenja hrbtenice.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic vzgojitelja predšolskih otrok?

Zahteva se vsaj prva stopnja univerzitetne izobrazbe iz smeri predšolske vzgoje. Vzgojitelji, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami, morajo pridobiti znanje iz specialne pedagogike.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje vzgojitelj predšolskih otrok za opravljanje svojega dela?

Vzgojiteljevo delo je izjemno pomembno, saj je v dnevnem stiku z otroki v ključnih trenutkih njihovega začetnega razvoja. Vzgojitelj mora zato imeti ustrezno strokovno znanje iz področja vzgoje, pedagogike in razvojne psihologije. Izkazati mora zanimanje za delo z otroki. Biti mora dober opazovalec, imeti mora dobro razvite komunikacijske in socialne spretnosti. Z otroki mora vzpostaviti odnos, ki temelji na zaupanju in spoštovanju ter empatiji. Pri delu je prijazen in sproščen in daje jasna navodila. Vsakega otroka mora obravnavati kot posameznika, ki ima individualne potrebe. Znati mora prisluhniti in pri pogovoru z otroki uporabljati pozitivne pristope, ki temeljijo na nasmehu in profesionalnem dotiku.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Zaradi dela z otroki mora posameznik ohranjati dobro zdravstveno stanje. Biti mora čist in urejen ter zrel. Delo opravlja odgovorno in spoštljivo.

Kje se lahko zaposli vzgojitelj predšolskih otrok?

Zaposli se lahko v javnih in zasebnih vrtcih, v prvem razredu osnovne šole, v zdravstvenih ustanovah ali drugih ustanovah, ki organizirajo varstvo predšolskih otrok.

Kakšna so delovna področja vzgojitelja predšolskih otrok?

Področje dela s predšolskimi otroki je regulirano z zakonodajo. Predšolska stopnja je razdeljena v dve starostni skupini. Prva starostna skupina je za otroke od enega do treh let, druga od treh let starosti do začetka osnovne šole. Otroci so razvrščeni v različne oddelke, ki jih vodijo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. Pri delu morajo upoštevati otrokove zmožnosti, starostne omejitve in raven razvoja. Otrok se mora v vrtcu počutiti varno in sprejeto. Vzgojitelji tesno sodelujejo z otrokovimi starši ali skrbniki, katerim redno predajajo informacije o otrokovem razvoju in počutju.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v igralnicah in zunanjih prostorih vrtca ter na prostem v naravi, večinoma v dopoldanskem času, izjemoma tudi popoldan. Delovni čas je prilagojen delovniku staršev. Vzgojitelj izvaja tudi govorilne ure in roditeljske sestanke. Dela večinoma stoje. Vzgojitelji so večinoma v nenehnem gibanju, ohranjati morajo pozornost, zato je zaželeno dobro psihofizično stanje posameznika, ki opravlja ta poklic.

Kakšne so možnost zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici