Vodja hotelske recepcije - poklic

Vodja hotelske recepcije

Vodja hotelske recepcije je zadolžen za nemoteno in organizirano delo na hotelski recepciji. Skrbi tudi za zadovoljstvo hotelskih gostov in zaposlenih v hotelu.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja vodja hotelske recepcije?

Delovne zadolžitve vodje hotelske recepcije vključujejo organizacijo dela na recepciji, razporejanje delovnih zadolžitev in urnikov zaposlenih na recepciji, upravljanje s hotelskimi sobami, vodenje hotelskih evidenc ter evidenc sob in gostov, sprejem gostov in zagotavljanje njihovega dobrega počutja v času bivanja v hotelu, posredovanje informacij, obračunavanje storitev ter nadziranje dela in skrb za kakovostno izvajanje storitev.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki vodje hotelske recepcije so: računalnik, računalniški programi, blagajna, sef, telefon, pisarniški material, spominki, dokumenti, ceniki, turistični letaki, delovna uniforma ipd.

Kakšni so izdelki in storitve?

Vodja hotelske storitve skrbi za kakovosten in nemoten potek dela na hotelski recepciji.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic vodje hotelske recepcije?

Posameznik, ki opravlja ta poklic, mora biti organiziran, vljuden, potrpežljiv, zmožen dela z drugimi ljudmi in zanesljiv. Imeti mora dobre komunikacijske sposobnosti in dober spomin.

Poklic - vodja hotelske recepcije

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu vodje hotelske recepcije?

Delo ne predstavlja večjih nevarnosti. Možne so bolečine v hrbtenici in križu, saj delo večinoma poteka stoje ali sede.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic vodje hotelske recepcije?

Za opravljanje dela se predvideva višja ali visoko strokovna izobrazba družboslovne smeri. Opraviti mora tudi izpit iz varstva pri delu.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Za delo potrebuje znanja s področja hotelirstva, turizma in organizacije. Znati se mora dobro izražati v pravilni slovenščini, prav tako pa mora obvladati vsaj dva tuja jezika. Poznati mora tudi hotelski kodeks in kadrovske normative za delo. Biti mora zmožen delati v skupini, voditi, nadzorovati in motivirati zaposlene ter hitro in učinkovito odreagirati v primeru morebitnih pritožb.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Vodja hotelske recepcije mora biti v dobrem psihofizičnem stanju. Pri delu z gosti mora ostati miren in potrpežljiv ter se izogniti pretiranim reakcijam. Delo večinoma poteka stoje ali sede, zato je zaželena tudi dobra fizična kondicija.

Kje se lahko zaposli vodja hotelske recepcije?

Zaposli se lahko na recepcijah različnih nastanitvenih obratov.

Kakšna so delovna področja?

Vodja hotelske recepcije dela na področju hotelirstva, turizma in organizacije dela.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v zaprtem prostoru, večinoma v stoječem ali sedečem položaju. Delovnik je razdeljen v različne izmene – dela tudi ponoči, ob vikendih in praznikih.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?