Visokošolski učitelj - poklic

Visokošolski učitelj

Visokošolski učitelj pripravlja in izvaja seminarje, vaje, predavanja, raziskovalno delo na svojem področju in druge oblike pedagoškega dela.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja visokošolski učitelj?

Visokošolski učitelj vodi procese univerzitetnega podiplomskega in dodiplomskega študija. To zajema strokovno, umetniško in izobraževalno delo. Različni nazivi visokošolskega učitelja so: redni in izredni profesor, lektor in docent. Visokošolski učitelj pripravlja učni načrt, študijska gradiva in pripomočke. Opravlja vlogo mentorja pri raziskovalnem delu študentov, seminarskih, diplomskih in magistrskih delih. Zagotavlja, da izpiti potekajo nemoteno in v razpisanem izpitnem roku. Usmerja, spodbuja, nadzira, ocenjuje in spremlja delo študentov pri seminarjih, vajah in v laboratoriju. Spremljati mora razvoj svojega področja z branjem ustrezne literature, izmenjuje mnenja s kolegi in se udeležuje znanstvenih in strokovnih srečanj, objavlja in piše znanstvene in strokovne članke ter sodeluje pri prenosu znanj z univerze na gospodarsko področje.

Visokošolski učitelj in delovni pripomočki:

Delovni pripomočki, ki jih visokošolski učitelj uporablja, so posebni in sodobni splošni pripomočki z izbranih študijskih delovnih področij, računalnik in ustrezna opremo, s pomočjo katere prenaša znanje študentom.

Kakšni so izdelki in storitve?

Storitev visokošolskega učitelja je celovita izvedba študijskega programa predmeta, ki ga poučuje.

 

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic visokošolskega učitelja?

Za opravljanje poklica visokošolskega učitelja je pomembno, da je oseba raziskovalno, praktično in socialno usmerjena.

Poklic - visokošolski učitelj

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu visokošolskega učitelja?

Poklicnih nevarnosti pri delu praviloma ni, saj dela v urejenem delovnem okolju. V primeru laboratorijskih vaj ali pri terenskem delu se ustrezno zaščiti in o zaščiti seznani tudi ostale udeležence vaj.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic visokošolskega učitelja?

Predvidena izobrazba za opravljanje poklica se razlikuje glede na nazive. Redni/izredni profesor in docent mora imeti doktorat iz znanosti, visokošolski učitelj umetniških disciplin mora imeti končan najmanj študijski program druge stopnje in priznano umetniško delo, višji predavatelj mora imeti uspešno končan študijski program druge stopnje ter strokovna dela iz področja, za katerega želi biti izvoljen. Predavatelj mora imeti končan program prve stopnje z najmanj 240 kreditnimi točkami in biti uveljavljen na svojem področju. Lektor mora imeti končano univerzitetno izobrazbo jezikovne smeri, 3 leta prakse in najmanj 3 mesece dela v ustreznem jezikovnem okolju.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje visokošolski učitelj za opravljanje svojega dela?

Visokošolski učitelj mora imeti poleg z zakonom zahtevanih pogojev še znanstvene, umetniške, izobraževalne in strokovne spretnosti. Obvlada in aktivno govori slovenski in vsaj en tuji jezik, ima praktične izkušnje v stroki. Visokošolski učitelj mora poznati metode in principe priprave učnega načrta za predmet, poučevanje, metode ocenjevanja in merjenja študijskih dosežkov, komunikacijo in uporabo različnih tehnik ter metod posredovanja znanj. Visokošolski učitelj uči, usposablja in identificira izobraževalne potrebe študentov.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Visokošolski učitelj mora imeti za opravljanje poklica znanje iz strokovnega področja, andragoške spretnosti, sposobnost poslušanja, razumevanja idej ter informacij v pisnih gradivih. Pomembna je sposobnost razumljivega in jasnega pisanja in izražanja. Pomembno je induktivno in deduktivno razmišljanje ter sklepanje.

Kje se lahko zaposli visokošolski učitelj?

Visokošolski učitelj se lahko zaposli na fakulteti, ki deluje v okviru slovenskih univerz, kot izredni in redni profesor, lektor ali docent. Lahko se zaposli kot gostujoči učitelj na drugih univerzah ali pa sodeluje pri projektih na univerzah v tujih državah.

Kakšna so delovna področja visokošolskega učitelja?

Delovno področje visokošolskega učitelja se razlikuje glede na njegovo predhodno izobrazbo in področje, iz katerega ima doktorat. Področja dela se delijo na družboslovje, umetnost, naravoslovje, humanistiko, medicino in tehniko. Lahko je nosilec večih predmetov na večih sorodnih študijskih programih.

Kakšne so razmere za delo?

Univerza prek svojih članic zagotavlja materialne pogoje, primerne prostorske kapacitete, opremo za pedagoško in raziskovalno delo, periodiko in strokovno literaturo za delo učiteljev ter podpira razvoj knjižničnih in informacijskih sistemov.

Kakšne so možnost zaposlovanja?

Visokošolski učitelj se lahko zaposli na fakulteti, ki deluje v okviru slovenskih univerz, kot izredni in redni profesor, lektor ali docent. Lahko se zaposli kot gostujoči učitelj na drugih univerzah ali pa sodeluje pri projektih na univerzah v tujih državah.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici