Veterinarski inšpektor - poklic

Veterinarski inšpektor

Veterinarski inšpektor izdaja veterinarska spričevala, nadzira zdravje živali, živalskih proizvodov in krme ter poskrbi, da veterinarske organizacije in ustanove delujejo v skladu z veljavnimi zakoni in prepisi.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja veterinarski inšpektor?

Veterinarski inšpektor izvaja najrazličnejša opravila. Zadolžen je za izdajo in potrjevanje veterinarskih spričeval za živali in živalske proizvode na zahtevo imetnika živali ali nosilca dejavnosti z živalmi. Hkrati opravlja inšpekcijski nadzor, pregleduje prostore, naprave, predmete, živali in živalske izdelke veterinarskih organizacij in ustanov. Ob ugotovitvi nepravilnostih izda ukrep oz. ob sumu kaznivega dejanja preiskovancu izda kazensko ovadbo. Hkrati sodeluje tudi z investitorji gradnje ali rekonstrukcije objektov za izvajanje dejavnosti, ki je pod veterinarskim nadzorom. V tem primeru posreduje informacije o pogojih gradnje, vodi registracije in odobritve znotraj svoje pristojnosti. Nadzoruje tudi zdravje živali v živinoreji, nadzoruje zdravje živalskih proizvodov in krme in preprečuje živalske bolezni. Preprečuje in zatira tudi bolezni, ki lahko preidejo iz živali na človeka in nadzoruje pravilno trgovanje z živalskimi proizvodi, s čimer skrbi tudi za zdravje ljudi.

Veterinarski inšpektor in delovni pripomočki:

Veterinarski inšpektor za svoje delo potrebuje računalnik, telefon, Uradni list in druge zakone, ki jih redno spremljanja in obnavljanja predpise in zakone s področja veterine in zdravil. Pri svojem delu potrebuje tudi poslovne knjige strank in poročila oz. analize raziskav ter druge morebitne dokumente za pregled o pravilnemu delovanju stranke. Vse svoje ugotovitve zapiše v poročilo. Hkrati mora svojemu delodajalcu oddati tudi mesečna, polletna in letna poročila o delu ter dodati statistična poročila.

Kakšni so izdelki in storitve?

Veterinarski inšpektor poskrbi, da se uvozijo zdrave živali in živalski izdelki. Zagotovi, da veterinarske ambulante, klinike in živalsko-predelovalne industrije poslujejo v skladu z veljavnimi predpisi in zakoni, ki zagotavljajo učinkovito in kakovostno delo. Svoje delo mora tudi zabeležiti v obliki poročil.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic?

Oseba, ki opravlja poklic veterinarskega inšpektorja, mora biti natančna, disciplinirana, odgovorna in samostojna. Upoštevati in poznati mora zakone, etična načela veterinarstva ter jih znati ustrezno pojasniti ljudem, pri katerih opravlja pregled. Biti mora samostojen in komunikativen, saj delo vključuje tudi stik z ljudmi. Ker je izšolan veterinar, mora imeti smisel za živali, ne sme se jih bati, hkrati pa se mora zavedati, da so lahko potencialno nevarne. Zavedati se mora, da se bo pri svojem delu srečal s telesnimi izločki živali, poginulimi živalmi in razkosanimi živalmi (npr. v mesno-pridelovalni industriji). Zadevati se mora, da zdravje živali ni pomembno le za živali, temveč tudi za zdravje ljudi.

Poklic - veterinarski inšpektor

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu veterinarskega inšpektorja?

Delo na terenu poteka v stiku z živalmi in proizvodi živalskega porekla. Za slednje vedno obstaja možnost nevarnosti morebitnih okužb. Da bi se veterinarski inšpektor lahko izognil nevarnostim, mora pri stiku z živalmi nositi zaščitno haljo, rokavice, masko in kapo.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic?

Za opravljanje poklica mora oseba uspešno zaključiti šestletni študij veterine.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje veterinarski inšpektor za opravljanje svojega dela?

Veterinarski inšpektor mora zaključiti študij veterine. S tem pridobi dobro znanje veterinarske medicine. Ker deluje kot inšpektor, mora poznati tudi zakone, predpise s področja veterine, prehrane, uvoza in izvoza živali ter jih znati ustrezno pojasniti strankam.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Delo poteka tudi na terenu, zaradi česar mora biti veterinarski inšpektor zdrav in sposoben za terensko delo. Posebnih zdravstvenih zahtev ni, se pa zahtevajo obvezna cepljenja, ki so predpisana s strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Kje se lahko zaposli?

Kakšna so delovna področja veterinarskega inšpektorja?

Veterinarski inšpektor se lahko zaposli na Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Slednja sestoji iz desetih območnih uradov, eno izpostavo in dvema mejnima veterinarskima postajama. V kolikor je veterinarski inšpektor zaposlen na območnem uradu, ureja dokumentacijo in nadzoruje javno veterinarsko zdravstvo območja ter skrbi za zaščito živali. Pri delu mu pomagajo inšpektorji za hrano in fitosanitarni inšpektorji. Če želi veterinarski inšpektor tudi voditi, načrtovati in strokovno nadzorovati delo znotraj območnega urada ter skrbeti, da to deluje po predpisih, je njegov cilj postati direktor notranje veterinarske inšpekcije specifičnega območnega urada. S tem prevzame tudi odgovornost za vse območne enote.

Kakšne so razmere za delo?

Delavnik poteka po naročilu delodajalca, kar pomeni, da lahko poteka dopoldan ali popoldan. Delo poteka v pisarni in na terenu.

Kakšne so možnosti zaposlovanja veterinarskega inšpektorja?

Veterinarski inšpektor deluje pod okriljem Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Slednja ima različne območne urade, izpostave in mejne postave. Možnost zaposlovanja je tako vezana na število razpisanih delovnih mest posameznih omenjenih področij, ki jih dotična Uprava RS pokriva.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Poklic veterinarskega inšpektorja lahko opravlja oseba, ki je zaključila študij veterine.