Veterinarski higienik - poklic

Veterinarski higienik

Veterinarski higienik sodeluje pri obdukcijah mrtvih živali, ugotavlja vzroke smrti, odstranjuje živalska trupla in izvaja dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja veterinarski higienik?

Veterinarski higienik skupaj s patologom opravlja obdukcije umrlih živali in ugotavlja razloge za smrt. Prav tako se ukvarja z lovom pobeglih ali zapuščenih živali, z zatiranjem in uničevanjem insektov, podgan, miši ali ostalih zajedalcev. Ukvarja se tudi z dezinfekcijo. Veterinarski higienik se pri svojem delu srečuje z bolnimi živalmi, ki so lahko nevarne, zato mora dosledno upoštevati predpise varnosti pri delu in nositi zaščitno opremo.

Veterinarski higienik in delovni pripomočki:

Veterinarski higienik za opravljanje svojega dela potrebuje zaščitno obleko, zaščitne rokavice in druga zaščitna sredstva. Za lovljenje pobeglih ali zapuščenih živali potrebuje lovilne palice, mreže in kletke. Za opravljanje svojega dela potrebuje avto, delovne naloge, evidence in poročila.

Kakšni so izdelki in storitve?

Veterinarski higienik dostavlja odvzete vzorce za ugotavljanje pogina živali pravilno in pravočasno v laboratorij. Prav tako lovi zapuščene ali brezdomne živali in iztreblja zajedalce.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic veterinarskega higienika?

Veterinarski higienik mora biti vesten, pozoren in natančen. Ne sme se bati podivjanih živali, insektov, pajkov, miši, podgan itd. Imeti mora dober želodec in ne sme biti preobčutljiv na smrad.

Poklic - veterinarski higienik

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu veterinarskega higienika?

Veterinarski higienik je pri svojem delu izpostavljen poškodovanim živalim, okužbam in boleznim, ki se prenašajo iz živali na človeka. Obstaja tudi možnost zastrupitve s kemičnimi sredstvi, v kolikor jih ne uporablja pravilno in ne poskrbi za zaščito.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic veterinarskega higienika?

Veterinarski higienik se izobražuje na srednjem strokovnem programu za veterinarskega tehnika.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Veterinarski higienik se izobražuje na programu za veterinarskega tehnika, kjer pridobi ustrezna znanja za opravljanje poklica. Imeti mora znanja iz oskrbe živali, laboratorijskega dela v veterinarstvu, veterinarske tehnologije in higiene živil živalskega izvora, poznati mora osnove anatomije in patologije kužnih bolezni, osnovne zakonitosti pri zbiranju in odpošiljanju vzorcev, poznati mora pomembnost in namembnost zaščitnih sredstev, vedenjske vzorce zdravih in bolnih živali in kaj z njimi sporočajo, poznati mora tudi načine pomiritve živali in pristopa k živalim. Poznati mora postopke dezinskecije, dezinfekcije in deratizacije in aktivne učinkovine v sredstvih, ki jih uporablja. Ker njegovo delo večinoma poteka na terenu, mora imeti vozniško dovoljenje.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti veterinarskega higienika?

Veterinarski higienik mora biti dobrega zdravja, saj je njegovo delo fizično in psihično naporno, pogosto je izpostavljen zajedalcem in bolnim živalim.

Kje se lahko zaposli veterinarski higienik?

Veterinarski higienik je zaposlen v veterinarskih ustanovah, zavodih za zdravstveno varstvo, na območnih uradih VURS in v živinorejski proizvodnji

Kakšna so delovna področja?

Veterinarski higienik pomaga pri ugotavljanju vzroka za pogin živali, vodi evidence, skrbi za varovanje zdravja in okolja, lovi zapuščene ali pobegle živali in odstranjuje zajedavce.

Kakšne so razmere za delo?

Veterinarski tehnik večino svojega dela opravlja na terenu, v secirnicah ali živilsko-predelovalnih obratih. Delo poteka v različnih vremenskih pogojih, pogosto je izpostavljen kemičnim sredstvom, nevarnim kemičnim snovem in podivjanim ali bolnim živalim. Svoje delo mora opravljati natančno in previdno, saj lahko s kemičnimi sredstvi trajnostno poškoduje okolje. Delo je zahtevno in naporno.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?