Varuh človekovih pravic - poklic

Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic deluje na področju kršenja človekovih pravic, jih varuje in o njih ozavešča ter obvešča splošno javnost.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja varuh človekovih pravic?

Narava dela varuha človekovih pravic je izredno plemenita. Varuh preiskuje delo državnih organov (nepravilno ali nezakonito) ter na podlagi ugotovljenega s soglasjem prizadetega posameznika prične s postopkom. Njegovo delo izhaja iz Ustavne podlage ali pa iz EKČP – Evropske konvencije za človekove pravice, ki je neposredno zavezujoč pravni akt. Državnim organom podaja mnenja, predloge, pobude in opozarja na morebitne nepravilnosti. Poleg tega o svojem delu transparentno obvešča širšo javnost. V primeru ugotovljene kršitve na predlog ali s soglasjem prizadete stranke vloži ustavno pritožbo, sodeluje s sorodnimi institucijami na nivoju EU in skrbi za varovanje osnove posameznikovega obstoja.

Varuh človekovih pravic in delovni pripomočki:

Delovni pripomočki odvetnika predstavljajo ustava, zakoni, podzakonski akti, osebni računalnik in druga dokumentacija.

Kakšni so izdelki in storitve?

Končna storitev dela varuha človekovih pravic je ugotovljeno in razrešeno stanje kršitve pravice, ki je bila prizadeti stranki v postopku kršena.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic varuha človekovih pravic?

Posameznik, ki opravlja ta poklic, mora biti potrpežljiv, pravičen, biti mora vesten, odgovoren in strokoven. Biti mora organiziran, fleksibilen in kreativen, psihična stabilnost pa je ključna. Vzgib mora izhajati predvsem iz želje za delo z ljudmi.

Poklic - varuh človekovih pravic

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu varuha človekovih pravic?

Zaradi narave dela utegne biti varuh človekovih pravic večkrat izpostavljen stresu.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic varuha človekovih pravic?

Izobrazba, ki bi bila eksplicitno zahtevana za opravljanje tega poklica, ni točno določena. Edina omejitev je ta, da mora biti varuh človekovih pravic državljan RS.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje varuh človekovih pravic za opravljanje svojega dela?

Biti mora strokovno podkovan, natančen, umirjen in sposoben jasnega ter logičnega razmišljanja, imeti dobro razvite kognitivne sposobnosti in osvojena znanja s področja sociodinamike. Biti mora vztrajen, dosleden in imeti izoblikovan čut za pravičnost.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti varuha človekovih pravic?

Varuh človekovih pravic mora imeti dobro razvite sposobnosti analitičnega razmišljanja in metodičen pristop do problemov. Biti mora empatičen in razumeti težo svojih odločitev, ki neposredno vplivajo na potek življenjsko pomembnih dogodkov posameznika.

Kje se lahko varuh človekovih pravic zaposli?

Potrdi in izvoli ga državni zbor z 2/3 večino.

Kakšna so delovna področja varuha človekovih pravic?

Področja dela varuha človekovih pravic segajo na vsa področja življenja posameznika oz. na vsa področja, kjer so lahko kršene človekove pravice.

Kakšne so razmere za delo?

Delo varuha človekovih pravic je izredno razgibano. Delo opravlja pretežno v zaprtih urejenih prostorih, v pisarni in v poslovnih prostorih. Delo pa je pri rekonstrukciji dogodkov ali pa ogleda dejanskega stanja tudi terenske narave.

Kakšne so možnosti zaposlovanja varuha človekovih pravic?

Možnosti zaposlitve so izredne, saj je izvoljen le en posameznik in sicer po iztečenem mandatu predhodnika, ki pa traja 6 let.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.