Uradnik za davke - poklic

Uradnik za davke

Uradnik za davke se ukvarja s pripravo sklepov za izterjavo denarnih kazni, vodenjem postopkov prisilne izterjave davkov in preverjanjem potrdil o plačilu davkov.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja uradnik za davke?

Uradnik za davke dela na davčnem uradu, kjer sprejema različne vloge, potrdila in obrazce v povezavi z davki in prispevki. Je v neposrednem stiku z davčnimi zavezanci, saj jih informira o spremembah in skupaj z njimi rešuje nepravilnosti. Prav tako izdaja odločbe in potrdila, pripravlja in vnaša podatke v davčne informacijske sisteme, podatke redno ažurira in skrbi, da so pravilni, sprejema davčne napovedi, odmerja davke, izračunava zamudne obresti in knjiži prispela plačila. Med njegove delovne naloge spada tudi priprava sklepov za izterjavo denarnih kazni, vodenje prisilnih postopkov izterjave davkov in prispevkov, preverjanje potrdil o plačanih davkih, priprav kazenske dokumentacije s pomočjo policije, redarske službe ali sodišč, vlaganje davčnih napovedi, vodenje postopkov za določitev davka in drugih obveznosti ter beleženje podatkov za statistične namene.

Uradnik za davke in delovni pripomočki:

Uradnik za davke pri svojem delu uporablja osebni računalnik, ustrezne računalniške programe, elektronsko pošto, telefon, zakone, predpisana navodila, obrazce, dokumente, davčne napovedi idr.

Kakšni so izdelki in storitve?

Uradnik za davke pri svojem delu izdaja potrdila, odločbe in sklepe.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic?

Uradnik za davke mora biti natančen, dobro organiziran, vesten, komunikativen, pravičen in dober s številkami.

Poklic - uradnik za davke

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Uradnik za davke pri svojem delu ni izpostavljen posebnim nevarnostim. Delo večinoma poteka sede, zato lahko pride do bolečin v hrbtenici ali do poslabšanja vida zaradi dolgega gledanja v računalniški zaslon.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic uradnika za davke?

Uradnik za davke mora opraviti srednješolsko strokovno ali splošno izobrazbo in opraviti strokovni izpit.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Uradnik za davke mora dobro poznati Zakon o splošnem upravnem postopku in druge področne zakonodaje, poznati mora osnove računalništva in biti sposoben mirne in učinkovite komunikacije.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Uradnik za davke je pri svojem delu lahko izpostavljen stresu, zato mora skrbeti za dobro psihofizično zdravje. Pomembno je da pri delu ohranja mirnost, je natančen in vztrajen.

Kje se lahko zaposli uradnik za davke?

Uradnik za davke se lahko zaposli na davčnem uradu, davčnem knjigovodstvu ali na področju izterjave.

Kakšna so delovna področja?

Uradnik za davke se ukvarja z izračunom davkov, odmerjanjem davkov, beleženjem in vodenjem evidenc, informiranjem davčnih zavezancev o novostih, kotrolo, registracijo, davčnim knjigovodstvom in izterjavo neplačanih davčnih obveznosti.

Kakšne so razmere za delo?

Uradnik za davke svoje delo opravlja v urejeni pisarni. Delo večinoma poteka sede in ni fizično zahtevno. Lahko dela v skupini ali deluje kot posameznik, v vsakem primeru pa je največkrat v neposrednem stiku s strankami. Urnik dela je enoizmenski in poteka v času določenih uradnih ur.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?