Učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju - poklic

Učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju

Učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju skrbi za njihov optimalen razvoj s pomočjo drugih strokovnjakov in staršev ali skrbnikov.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju?

Učitelj otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju usmerja in izobražuje v skladu z njihovimi zmožnostmi in zdravstvenim stanjem. Velikokrat pri tem sodeluje s starši, skrbniki, zdravstvenimi delavci in drugimi strokovnjaki iz področja. Dejavnosti, ki jih z njimi izvaja, morajo biti v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in drugimi določili.

Učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju in delovni pripomočki:

Učitelj pri delu uporablja tipične pedagoške in didaktične pripomočke, kot so knjige, delovni zvezki, učbeniki, avdio-vizualna sredstva in računalnik. Pri interakciji z otroki in mladostniki uporablja tudi vsakodnevne predmete iz njihovega okolja. Posega po pripomočkih, s katerimi lahko izvaja gibalne, likovne, glasbene, športne in druge dejavnosti. Kadar posameznike pripravlja na izvajanje poklicnih in delovnih aktivnosti, jih nauči rokovanja z ustreznimi materiali in pripomočki. Delovni proces mora dokumentirati, pripravlja pisne letne načrte, poročila o napredku in vodi dnevnik. Pri delu se naslanja na relevantne zakone iz področja.

Kakšni so izdelki in storitve?

Cilj učiteljevega dela je celostni razvoj otroka ali mladostnika, ki je v skladu z njegovimi duševnimi in telesnimi zmožnostmi. Delo zato poteka v skladu z individualnim načrtom, ki upošteva posameznikovo starost, vrsto in stopnjo motnje ter interese. Namen učnega procesa je, da osebe z motnjami v duševnem razvoju pripravijo na čim bolj kvalitetno, samostojno in integrirano življenje.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic?

Učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju mora imeti primerno znanje in veselje za delo z ljudmi, ki potrebujejo posebno pozornost. Sposobni morajo biti samoiniciativnega dela, biti morajo tudi dobri opazovalci in znati v danih situacijah pravilno odreagirati. So potrpežljivi in spoštljivi, pri izvajanju dejavnosti morajo izkazati določeno mero kreativnosti. Pri delu znajo uporabljati tako nebesedno kot besedno komunikacijo.

Poklic - učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Delo z ljudi z motnjami v duševnem razvoju je izjemno zahtevno in odgovorno, zato so posamezniki, ki opravljajo ta poklic, še bolj podvrženi možnosti izgorevanja. Nekateri posamezniki z motnjami potrebujejo tudi veliko fizične pomoči, zato je učitelj lahko izpostavljen morebitnim telesnim poškodbam ali težavam s hrbtenico ter križem in drugim nepredvidljivim situacijam, ki so povezane z reakcijami varovancev. Pri delu učitelj veliko govori, zato so možna obolenja govornega aparata

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic učitelja otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju?

Predvidena izobrazba za opravljanje poklica je končana univerzitetna pedagoška izobrazba iz področja defektologije.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Posameznik, ki opravlja ta poklic, mora imeti znanje o razvoju otrok z motnjami v razvoju. Razumeti mora, kako prilagoditi pedagoški proces, da bodo otroci z motnjami v duševnem razvoju lahko dosegli svoj največji potencial. Vedeti mora, kako poteka diagnosticiranje duševnih motenj, katere so metode specialne pedagogike in didaktike. Delo mora izvajati v skladu z učnim načrtom in zakonodajo, ki ureja delovanje znotraj področja. Veliko vsebin, ki jih učitelj z otroki in mladostniki z motnjami v duševnem razvoju izvaja, so povezane z gibalnimi dejavnostmi, likovno in glasbeno umetnostjo, zato je zaželeno znanje iz teh področij. Ker včasih dela tudi z odraslimi z duševnimi motnjami, se zahteva tudi znanje iz andragogike.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Opravljanje poklica je zahtevno in psihično ter fizično naporno, zato mora biti učitelj v dobri psihofizični kondiciji in v dobrem zdravstvenem stanju. Otroci in mladostniki z motnjami v duševnem razvoju so podvrženi opazovanju in posnemanju, zato mora učitelj predstavljati dober zgled in nanje prenašati pozitivne lastnosti.

Kje se lahko zaposli učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju?

Učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju se lahko zaposli v vrtcih in osnovnih šolah, ki imajo prilagojen program. Dela lahko tudi centrih, kjer usposabljajo otroke in mladostnike z motnjami v duševnem razvoju, v socialnovarstvenih in delovnih centrih, zdravstvenih zavodih in šolskih zavodih.

Kakšna so delovna področja?

Dela na področju specialne in delovne pedagogike, andragogike, didaktike in vzgoje. Njegove delovne zadolžitve posegajo tudi na področje zdravstva ter šolstva.

Kakšne so razmere za delo?

Razmere za delo se razlikujejo glede na prostor zaposlitve. Delo večinoma poteka v učilnicah, telovadnicah, igriščih, igralnicah in v naravi, občasno tudi v ambulantah. Če dela z odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju, delo poteka v delavnicah, skladiščih, prostorih zavoda in športnih prostorih ter v naravi. Delovni čas se prilagaja glede na potrebe, vrsto in stopnjo duševnih motenj. Nekateri posamezniki potrebujejo več pomoči, zato lahko delo poteka tudi v popoldanskih, večernih in nočnih urah ter med prazniki in vikendi.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Pedagoška fakulteta, smer defektologija.

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici