Tržni inšpektor - poklic

Tržni inšpektor

Tržni inšpektor je zaposlen na Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije, njegove pristojnosti so določene z zakoni, ki urejajo odnose na trgu.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja tržni inšpektor?

Tržni inšpektor se ukvarja z nadzorom in inšpekcijo, pristojen je za področja trgovin, kjer preverjajo, če se v času razprodaj trgovci držijo pravil o razprodajah in znižanju cen izdelkov. Inšpektorji se prav tako ukvarjajo z ustreznostjo obratovanja gostinskih lokalov. Inšpektor je zaposlen na Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije, njegove pristojnosti so določene z zakoni. Tržni inšpektorat Republike Slovenije je pristojen za nadzor nad izvrševanjem 39 zakonov – nekaterih v celoti, drugih delno ter več kot 80 podzakonskih predpisov, ki pomembno urejajo odnose na trgu. Dela, ki jih tržnih inšpektor opravlja, se delijo na tri vsebinska področja: tekoče delo, ki je določeno glede na plan tržnega inšpektorata RS, delo na podlagi prijav potrošnikov in pisanje poročil o svojem delu ter vodenje evidenc. Delo je terensko in pri ugotovitvi kršenja zakona, inšpektor odredi ukrepe za odpravljanje nepravilnosti, poda kazensko ovadbo in naznani kaznivo dejanje, predlaga sprejem ustreznega ukrepa ob ugotovitvi kršenja zakona.

Tržni inšpektor in delovni pripomočki:

Tržni inšpektor se ukvarja s pripravo pravnih aktov, nujno je poznavanje pravnih dokumentov, na katerih temelji njegovo delo.

Kakšni so izdelki in storitve?

Storitev inšpektorja je inšpekcijski nadzor in pregled delovno pravnih področij. V primerih kršenja nato odredi ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti ali pa izvede postopke, ki so v skladu z zakonom o prekrških. Tržni inšpektor lahko poda kazensko ovadbo ali pa naznani kaznivo dejanje, ki se nato preganja po uradni dolžnosti.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic tržnega inšpektorja?

Tržni inšpektor mora bit samostojen in upoštevati načela varstva zasebnosti, javnosti, sorazmernosti ter javnega interesa.

Poklic - tržni inšpektor

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Inšpektor mora pri izvajanju inšpekcijskega nadzora upoštevati varnostna pravila, ki veljajo na posameznih delovnih področjih.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic tržnega inšpektorja?

Predvidena izobrazba za opravljanje poklica tržnega inšpektorja je najmanj visoka strokovna izobrazba – smer izobrazbe ni določena.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Tržni inšpektor potrebuje najmanj visoko strokovno izobrazbo. Priporočljivo je, da imajo pri nadzoru tehničnega področja osebe naravoslovno izobrazbo (elektrotehnika in inženirji strojništva).

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Potrebne psihofizične sposobnosti so vztrajnost in temeljitost pri opravljanju delovnih nalog.

Kje se lahko zaposli tržni inšpektor?

Zaposli se na Tržnem inšpektoratu RS na večih področjih, kjer izvaja nadzor: področje predpisov (nadzor nad varnostjo in skladnostjo proizvodov na trgu, področje varstva potrošnikov ter opravljanje dejavnosti, za nadzor katerih je pristojen Tržni inšpektorat RS).

Kakšna so delovna področja?

Delovna področja tržnega inšpektorja so: področje varstva potrošnikov, dejavnosti za nadzor, katerih je pristojen Tržni inšpektorat Republike Slovenije ter področje predpisov, ki se nanašajo na nadzor nad varnostjo in skladnostjo proizvodov na trgu.

Kakšne so razmere za delo?

Delovni urnik tržnega inšpektorja je pretežno dnevno delo in občasno popoldansko delo, ki je vnaprej določeno ter delo preko delovnega časa (večerno, ob praznikih in med vikendom).

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?