Teolog - poklic

Teolog

Teolog je oseba, ki skrbi za duhovni smisel človekovega bivanja. Deluje lahko kot pedagog, laik ali duhovnik.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja teolog?

Teolog lahko deluje kot laik, duhovnik ali profesor. Njegova glavna naloga je razumevanje in posredovanje smisla človekovega bivanja in njegove zgodovine. Delo teologa je skoraj vedno povezano z delom za in z ljudmi. Kot pedagog lahko predava verouk, ki poteka po župnijah. Lahko vodi tudi biblične in liturgične skupine, pevske zbore in skupine za pripravo na zakon. Zraven vzgojnega dela ima tudi bogoslužne zadolžitve, ki so večinoma vsakodnevno maševanje, delitev zakramentov, kot so krst, spoved, poroka, bolniško maziljenje in pogreb. Teolog lahko opravlja tudi uradniška dela na župniji in poučuje kot profesor.

Kakšni so delovni pripomočki

Delovni pripomočki teologa so različne znanstvene in bogoslužne knjige ter liturgični pribor.

Kakšni so izdelki in storitve?

Teolog predava, poučuje in opravlja različna bogoslužna dela.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic teologa?

Teolog potrebuje dobre socialne veščine in spretnosti. Pri delu mora biti prijazen, potrpežljiv, imeti mora sposobnost empatije in pedagoške spretnosti. Teolog mora imeti občutek za dobro, pravično in sveto. Delo duhovnika lahko opravljajo zgolj moški, delo laika pa tudi ženske.

Poklic - teolog

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu teologa?

Duhovnik mora znati prenesti samoto in spovedno molčečnost.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic teologa?

Za poklic teologa je potrebno zaključiti univerzitetni študij teologije.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Potrebno znanje pridobi s študijem teologije, s čimer postane diplomiran teolog.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Delo teologa zna biti zelo zahtevno, zato so potrebne dobre psihofizične sposobnosti.

Kje se lahko zaposli teolog?

Teolog se lahko zaposli v svetovalnih, vodstvenih, upravnih in pedagoških delih, kot so župnije, cerkve, škofije, univerze in inštituti.

Kakšna so delovna področja teologa?

Teolog deluje na področjih svetovanja, vodenja, upravljanja in pedagoškega dela.

Kakšne so razmere za delo?

Pogoji za delo so odvisni od vrste dela, ki jo teolog opravlja. Večinoma je delo razmeroma zadovoljivo.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Za poklic teologa je potrebno zaključiti univerzitetni študij teologije.