Tehnik za gradbeništvo - poklic

Tehnik za gradbeništvo

Tehnik za gradbeništvo skrbi za gradbišče pred pričetkom del, sledi njihovemu poteku in je desna roka gradbenemu inženirju.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja tehnik za gradbeništvo?

Tehnik gradbeništva opravlja različna dela, ki so odvisna od področja gradbeništva, kjer je zaposlen. Skupni cilj vseh področij gradbeništva so novogradnje, popravila gradbenih objektov, prog ali cestišča. Tehnik mora za nemoten potek dela na gradbišču upoštevati inženirjeva navodila in slediti ustreznemu poteku gradbenih del od začetka pa vse do izgradnje. Pri svojem delu izvaja meritve in pomaga pri vodenju gradnje, pripravlja popise del, izmere in obračun izvedenih del. Vsakdanje naloge tehnika gradbeništva so spremljanje objektov v postopkih gradnje in pomoč pri reševanju težav. Obvladati mora dela, ki potekajo pri naročanju materiala, poskrbeti mora za ustrezno varnost na gradbišču.

Delovni pripomočki:

Tehnik gradbeništva uporablja različne dokumente: projektni načrti in tehnična dokumentacija, gradbeno dovoljenje, obračunska knjiga ter lokacijska prijava gradbišča. Oprema delovodje obsega: očala, rokavice, zaščitna oprema, obleka, čelada, škornji, različni pripomočki za meritve, telekomunikacijska sredstva ter računalnik.

Kakšni so izdelki in storitve tehnika za gradbeništvo?

Izdelek je ustrezna priprava gradbišča, kjer nastanejo novogradnje in drugi gradbeni objekti. To so lahko stolpnice, bloki, hiše, ceste, tuneli, kanalizacija, vodovodi in plinovodi.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic tehnika za gradbeništvo?

Tehnik v gradbeništvu ima veselje in zanimanje za področje gradbeništva. Imeti mora dobre sposobnosti organizacije, vodenja skupine ljudi, komunikacijske veščine. Biti mora prilagodljiv ter iznajdljiv, saj se pogoji dela razlikujejo glede na gradnjo objekta.

Poklic - tehnik za gradbeništvo

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu tehnika za gradbeništvo?

Delo poteka v razmerah in na območjih, kjer je potrebna previdnost in pazljivost. Pri delu je potrebno nositi zaščitno opremo in upoštevati varnostne predpise. Možne nevarnosti so udarci, ureznine, padci z višine. Potrebna je pazljivost pri delu na gradbiščih zaradi strojev in gradbenega materiala, ki lahko poškoduje delavce. Pri delu v tunelih je potreba previdnost, saj lahko pride do usipa peska, pri gradnji plinovoda pa obstaja možnost eksplozije.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic tehnika za gradbeništvo?

Za opravljanje poklica tehnika gradbeništva je potrebno zaključiti tehnično gradbeno šolo ali srednjo strokovno šolo.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Tehnik gradbeništva mora poznati gradbeni material, tehnologijo materiala in izdelave konstrukcije, osnove gradbeništva, načrtovanje z računalniškimi programi, tehnično risanje in predpise za varstvo na delovnem mestu. Poznati in upoštevati mora pomen avtohtonega okolja, trajnostnega razvoja prostora, kulturno dediščino in organizacijo gradbišča.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti tehnika za gradbeništvo?

Oseba, ki opravlja delo tehnika gradbeništva, ne sme imeti težav s hrbtenico in nogami, saj veliko dela opravlja stoje. Ovira za delovno mesto so tudi alergije na lepila, pršice in topila. Priporočljiva je dobra fizična zmogljivost.

Kje se lahko zaposli?

Zaposlitev je možna na gradbiščih, pri popravilih starih objektov ali pri novogradnji. Tehnik pomaga in skrbi za organiziran potek dela pri rušenju dotrajanega in starega objekta.

Kakšna so delovna področja tehnika za gradbeništvo?

Zaposlitev je možna na gradbiščih, pri popravilih starih objektov ali pri novogradnji. Delovodja skrbi za organiziran potek dela pri rušenju dotrajanega in starega objekta.

Kakšne so razmere za delo?

Tehnik v gradbeništvu svoje delo opravlja na gradbišču ob različnih vremenskih pogojih in izpostavljenosti različnim kemikalijam, zato je potrebna primerna zaščitna oprema. Delo ponavadi poteka v izmenah, saj je delo odvisno od podjetja, naročil, naročnikovih želja in želje po hitri gradnji.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

Možnosti zaposlitve so odvisne od trenutno razpisanih delovnih mest.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?