Tehnik za elektroenergetiko - poklic

Tehnik za elektroenergetiko

Tehnik za elektroenergetiko vodi vzdrževalna dela, montažo, regulacijo, gradnjo in nadzor nad elektroenergetskimi napravami.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja tehnik za elektroenergetiko?

Tehnik za elektroenergetiko se ukvarja predvsem z montažo, umerjanjem in usmerjanjem skupin delavcev, ki ta dela upravljajo, hkrati pa mu ni tuje niti trgovanje z električno energijo.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki tehnika za elektroenergetiko se razlikujejo glede na tip naprave, s katero se ukvarja. Med glavne naprave in delovne pripomočke pa sodijo generatorji, transformatorji, naprave toplotne tehnike, elektromotorji in druge naprave, stroji in orodja, ki so povezani z vzdrževalnimi deli.

Kakšni so izdelki in storitve tehnika za elektroenergetiko?

Končni izdelek oz. storitev tehnika za elektroenergetiko je kakovostna in delujoča elektroenergetska naprava, ki je primerno vzdrževana in montirana.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic tehnika za elektroenergetiko?

Posameznik, ki opravlja ta poklic, mora biti potrpežljiv, vesten, odgovoren in strokoven. Mora biti natančen in mora imeti dobro razvite ročne spretnosti, da se obrani morebitnih nevarnosti pri delu.

Poklic - tehnik za elektroenergetiko

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu tehnika za elektroenergetiko?

Gre za delo, ki je izredno precizno in strokovno. Pred poškodbami zaradi električnega toka se zavaruje s primerno zaščito, kot so gumijaste rokavice in čevlji z gumijastim podplatom.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic tehnika za elektroenergetiko?

Izobrazba, ki se za opravljanje poklica tehnika za elektroenergetiko zahteva, izhaja iz smeri elektroenergetike.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Biti mora strokovno podkovan, natančen, umirjen in sposoben jasnega ter logičnega razmišljanja pri odkrivanju morebitnih nepravilnosti. Poznati mora osnove elektronike in strojništva. Pri delu so nepogrešljive ročne spretnosti.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti tehnika za elektroenergetiko?

Imeti mora dobro razvite ročne spretnosti, analitične sposobnosti za meritve in pa vodstvene sposobnosti za usmerjanje dela v skupini izvajalcev. Mora biti sposoben komunicirati z različnimi ljudmi in se znati orientirati v prostoru, predvsem pa mora biti zdrav in pripravljen na delo v različnih pogojih.

Kje se lahko zaposli?

Tehnik elektroenergetike je zaposljiv na vseh področjih, kjer so dela povezana z vzdrževanjem naprav in strojev za elektroenergetiko.

Kakšna so delovna področja tehnika za elektroenergetiko?

Tehnik elektroenergetike je zaposljiv na vseh področjih, kjer so dela povezana z vzdrževanjem naprav in strojev za elektroenergetiko.

Kakšne so razmere za delo?

Delo tehnika za elektroenergetiko poteka predvsem na terenu. Delo se opravlja ne glede na razmere. Delovno okolje se razlikuje glede na vrsto stroja, s katerim je delo povezano.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

Možnosti zaposlitve so odvisne od trenutno razpisanih delovnih mest.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?