Tehnik laboratorijske medicine - poklic

Tehnik laboratorijske medicine

Tehnik laboratorijske medicine pripravlja izvide na podlagi laboratorijskih analitičnih raziskav in skrbi za pravilni odvzem biološkega materiala.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja tehnik laboratorijske medicine?

Delo je v večini vezano na zdravstveni laboratorij, kjer tehnik rokuje z biološkimi materiali človeškega izvora, kot so plazma, kri, serum, urin in blato. Daje navodila za odvzem tkiv in drugih vzorcev, označuje vzorce, računalniško in ročno vnaša podatke v ustrezne evidence in razporeja zbran material za različne preiskave in analize. Sodeluje pri nabavi materiala in vodi evidenco.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki, ki jih uporablja tehnik laboratorijske medicine, se razlikujejo glede na tip laboratorija. Glavni pripomoček, ki ga tehnik laboratorijske medicine potrebuje, pa je računalnik in z njim povezana obvezna programska oprema za opravljanje različnih analiz in raziskav. Uporaben delovni pripomoček je tudi telefon za sporočanje izvidov.

Kakšni so izdelki in storitve tehnika laboratorijske medicine?

Končni izdelek tehnika laboratorijske medicine je pravilno opravljena preiskava, na osnovi katere se kasneje pripravi izvid za bolnika. Poudariti je potrebno pomembnost skrbi za pravilno odvzete vzorce, saj lahko kakršnakoli napaka v tem smislu pomeni ogrožanje zdravja posameznega pacienta in vodi v življenjsko ogrožajoče poledice.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic tehnika laboratorijske medicine?

Tehnik laboratorijske medicine je potrpežljiv, pozoren in nagnjen k analitičnemu načinu razmišljanja. Na svojem mestu mora biti dobro organiziran, suveren in nagnjen k čistoči. Biti mora potrpežljiv in skoncentriran na vsebino svojega dela.

Poklic - tehnik laboratorijske medicine

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu tehnika laboratorijske medicine?

V laboratoriju se laboratorijski tehnik sreča s številnimi viri za morebitne poškodbe ali okužbe. Tam ravna z biološkimi materiali in substancami, ki so za zdravje potencialno nevarne. Za preprečitev morebitnih nevarnosti mora vestno uporabljati vso potrebno zaščitno opremo. Vrsta nevarnosti je odvisna od tipa laboratorija, v katerem tehnik dela.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic tehnika laboratorijske medicine?

Za opravljanje tega poklica je zaželjena srednja strokovna izobrazba naslednjega tipa: tehnik laboratorijske biomedicine in pa opravljeno pripravništvo na področju laboratorijske medicine ter na podlagi tega opravljen strokovni izpit.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Biti mora strokovno podkovan, natančen, umirjen in sposoben jasnega ter logičnega razmišljanja. Poznati mora veljavno zakonodajo s področja varnega dela in biokemije. Poznati mora osnovno zgradbo in funkcije človeških tkiv in organov ter različne kemijske sestave organskih tkiv.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti tehnika laboratorijske medicine?

Glede na delo, ki je pretežno laboratorijsko, mora biti laboratorijski tehnik ročno spreten in sposoben razločevanja barv. Biti mora komunikacijsko vešč in dobro organiziran.

Kje se lahko zaposli?

V zdravstvenih ustanovah in zavodih, kjer obstajajo potrebe po preiskavah organskega tkiva za potrebe medicine.

Kakšna so delovna področja tehnika laboratorijske medicine?

Pretežno deluje na področju laboratorijske medicine, ki jo povezuje z medicinskim in biološkim delom. Hkrati pa se njegovo delo razteza tudi na področje hematologije.

Kakšne so razmere za delo?

Delo laboratorijskega medicinskega tehnika se navadno odvija v zaprtem prostoru in v sedečem položaju. Večinoma je izpostavljen klimi, hrupu in umetni svetlobi. Pogosta so tudi dežurstva.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

Tehnik laboratorijske medicine se lahko zaposli na podlagi razpisov prostih delovnih mest.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?