Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju - poklic

Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju

Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju v vrtcih, šolah ali dijaških domovih usmerja učence k razvijanju pozitivnih učnih navad.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju?

Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju usmerja in spodbuja učence k razvoju različnih učnih tehnik in metod. Učencem z vzgojnimi in drugimi težavami pomaga pri spoznavanju in razvijanju komunikacijskih in socialnih spretnosti ter discipline. Učencem pomaga pri iskanju nadaljnjih izobraževalnih ter zaposlitvenih možnosti ter pri iskanju finančne pomoči. Strokovno pomoč nudi tudi učiteljem. Svetuje jim, kako lahko izboljšajo svoje izobraževalne ter vzgojne metode in kako delati z učenci s težavami. Pripravlja in izvaja delavnice ter druge dejavnosti za vzgojitelje, učitelje in starše, s pomočjo katerih lahko izboljšajo učne navade ter splošni razvoj otrok. Sodeluje pri vzpostavljanju šolskega reda in pri načrtovanju strokovnih izobraževanj za učiteljski zbor. Analizira učni in splošni razvoj učencev ter analizira uspešnost dela v vrtcu, šoli ali dijaškem domu.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja relevantno strokovno literaturo iz področja svetovanja, pedagogike, andragogike, didaktike ter vzgoje. Ustrezno dokumentacijo, evidence in statistiko obdeluje ter vodi s pomočjo računalnika in računalniške opreme. Komunicira preko elektronske pošte ali telefona. Delovne zadolžitve svetovalnega delavca so opredeljene v letnem delovnem načrtu vrtca ali šole.

Kakšni so izdelki in storitve svetovalnega delavca v vzgoji in izobraževanju?

Svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju nudi strokovno pomoč, usmeritev in mentorstvo učencem, učiteljem in vzgojiteljem. Zbira in analizira podatke iz vzgojno izobraževalnega področja ter jih predstavi v obliki člankov in poročil.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic svetovalca v vzgoji in izobraževanju?

Posameznik, ki opravlja ta poklic, mora znati delati z otroki. Biti mora empatičen, komunikativen in dober poslušalec. Sposoben se je prilagoditi in sprejemati odločitve. Izkazati mora sposobnost dela v skupini, hkrati pa mora znati upoštevati in razumeti individualne potrebe ljudi.

Poklic - svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu svetovalnega delavca v vzgoji in izobraževanju?

Opravljanje poklica ni povezano z večjimi nevarnostmi. 

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic svetovalnega delavca v vzgoji in izobraževanju?

Za opravljanje poklica se zahteva končana visoka ali univerzitetna izobrazba iz psihologije, pedagogike, socialnega dela, socialne pedagogike ali defektologije. Posameznik mora po končanem pripravništvu opraviti še strokovni izpit. 

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju za opravljanje svojega dela?

Potrebno znanje posameznik dobi s študijem na relevantni smeri, s praktičnim usposabljanjem in dodatnim strokovnim izpitom. Biti mora spreten pri delu z otroki, mladostniki in odraslimi. Zahtevajo se dobre komunikacijske spretnosti ter odgovoren in organiziran pristop do dela. Svetovalec mora biti računalniško pismen. Obvladati mora vsaj en tuji jezik.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti svetovalnega delavca v vzgoji in izobraževanju?

Predvideva se dobro splošno zdravstveno stanje, še posebej dobra psihična pripravljenost. Svetovalni delavec mora biti stabilen, empatičen in urejen posameznik, ki predstavlja dober zgled.

Kje se lahko zaposli svetovalni delavec v vzgoji in izobraževanju?

Zaposli se lahko v različnih javnih ali zasebnih izobraževalnih ustanovah, kot so vrtci, osnovne in srednje šole ter v šolah s prilagojenim programom ali v dijaških domovih. 

Kakšna so delovna področja svetovalnega delavca v vzgoji in izobraževanju?

Delovna področja so določena v skladu z zakonodajo. Njegove zadolžitve so posledično opredeljene kot strokovno delo in so zato del vzgojiteljskega ali učiteljskega zbora. Izvaja vzgojne in izobraževalne dejavnosti v obliki učnih ur, pouka in drugih aktivnostih, ki so določene z letnim načrtom dela. Poleg svetovanja učiteljem, učencem in staršem, je svetovalec zadolžen še za načrtovanje, spremljanje in analiziranje vzgojno-izobraževalnega procesa.

Kakšne so razmere za delo svetovalnega delavca v vzgoji in izobraževanju?

Dela v pisarni, učilnicah in drugih prostorih vrtca, šole ali dijaškega doma v skladu s šolskim koledarjem. Delo večinoma poteka v dopoldanskih urah, izjemoma tudi popoldan, v času govorilnih ur, roditeljskih sestankov in seminarjev. 

Kakšne so možnosti zaposlovanja svetovalnega delavca v vzgoji in izobraževanju?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Filozofska fakulteta

Fakulteta za socialno delo