Srednješolski učitelj za računalništvo - poklic

Srednješolski učitelj za računalništvo

Srednješolski učitelj za računalništvo dijakom srednjih šol pomaga pri osvajanju osnovnega znanja s področja računalništva ter informatike.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja srednješolski učitelj za računalništvo?

Delovne zadolžitve srednješolskega učitelja za računalništvo vključujejo pripravo letnega načrta, pripravo vsebinskega načrta za pouk ter analiza opravljenega dela, sestavljanje in ocenjevanje preizkusov znanja v ustni in pisni obliki ipd. Pri tem sodeluje s preostalim učiteljskim aktivom in drugimi sodelavci ter starši. Če opravlja tudi funkcijo razrednika, skrbi še za reševanje individualnih težav dijakov in za vzpostavljanje pozitivnega vzdušja v razredu.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja računalnik, računalniško opremo in računalniške programe ter informacijsko tehnologijo. Drugi pripomočki vključujejo še učni načrt, katalog znanja, učbenike, delovne zvezke, strokovne knjige, tablo ipd.

Kakšni so izdelki in storitve?

Srednješolski učitelj za računalništvo srednješolskim učencem pomaga pri osvajanju računalniškega in informatičnega znanja.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic srednješolskega učitelja za računalništvo?

Posameznik, ki opravlja poklic srednješolskega učitelja za računalništvo, mora imeti čut za sočloveka, biti mora empatičen, komunikativen, potrpežljiv, odločen, vztrajen in dobro organiziran ter zmožen dela v skupini. Pripravljen se mora biti nenehno izpopolnjevati v sklopu svojega poklica in nadgrajevati svoje znanje.

Poklic - srednješolski učitelj za računalništvo

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu srednješolskega učitelja za računalništvo?

Ker je temeljni pripomoček, ki ga uporablja pri svojem delu računalnik, je izpostavljen sevanju, pride lahko tudi do okvar vida ali do težav s hrbtenico. Pri delu je pogosto izpostavljen tudi potencialnim stresnim in konfliktnim situacijam, ki so povezane z delom z mladimi in z delom v kolektivu.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic srednješolskega učitelja za računalništvo?

Srednješolski učitelj za računalništvo mora imeti končano univerzitetno izobrazbo računalniške smeri. Zahteva se tudi dodatno pedagoško izpopolnjevanje.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje srednješolski učitelj za računalništvo za opravljanje svojega dela?

Imeti mora poglobljeno znanje s področja računalništva in informatike. Biti mora dober organizator, znati mora voditi skupino ljudi in imeti dobre jezikovne, retorične ter komunikacijske spretnosti.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Za opravljanje dela se predvideva dobro psihofizično stanje.

Kje se lahko zaposli srednješolski učitelj za računalništvo?

Srednješolski učitelj za računalništvo se lahko zaposli na srednjih in poklicnih šolah, na gimnazijah in na ustanovah, kjer potekajo izobraževanja za odrasle.

Kakšna so delovna področja?

Delovna področja srednješolskega učitelja za računalništvo vključujejo računalništvo, informatiko, pedagogiko in andragogiko, vzgojo ter izobraževanje.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v urejenih razmerah, v šolskih računalniških učilnicah. Delovnik je prilagojen učnim uram. Del obveznosti srednješolski učitelj opravi tudi doma.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

Možnosti zaposlovanja so odvisne od potreb posameznih srednjih šol.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Pedagoška fakulteta