Špediter - poklic

Špediter

Špediter se ukvarja z urejanjem organizacije transporta blaga. Skrbi za odpremo in prevzem blaga pri različnih firmah. Glavni odgovornosti špediterja sta nadzor nad pošiljkami v transportu in pravilna distribucija.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja špediter?

Špediter je dogovoren za celotni proces organizacije transporta blaga in njegove distribucije. V sklopu svojega dela skrbi za to, da so pošiljke pravilno zavarovane in da je delo carinskih deklarentov usklajeno ter speljano po navodilih. Med drugim je odgovoren tudi za overjanje računov s strani dobaviteljev, za izpolnjevanje carinske dokumentacije in za vodenje komercialno operativnih razgovorov.

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu špediter redno posega po računalniku, telefonu, transportni dokumentaciji in fakturah. Ker mora delo potekati v skladu s predpisi in pravili, so za njegovo delo pomembna tudi potrdila inšpekcijskih služb ter razni predpisi, zakoni in uredbe, ki se tičejo transporta, uvoza in izvoza blaga.

Kakšni so izdelki in storitve špediterja?

Glavna špediterjeva storitev je pravilno in pravočasno opravljena organizacija transporta, ki poteka gladko in brez težav.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic špediterja?

Špediter potrebuje zelo dobre organizacijske sposobnosti. Imeti mora smisel za delo z ljudmi in dobre sposobnosti vodenja.

Poklic - špediter

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu špediterja?

Špediter pri opravljanju svojega poklica ni izpostavljen nobenim posebnim nevarnostim.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic špediterja?

Za opravljanje poklica špediterja je zahtevana višja strokovna izobrazba. Oseba se lahko v tej smeri izobrazbi na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Poleg veščin in znanja, ki ga špediter usvoji na višjem izobraževanju v tej smeri, mora biti sposoben in vešč dela z računalnikom. Ker je transport pogosto mednaroden, mora tekoče znati vsaj en tuji jezik (v Sloveniji so najbolj uporabni angleščina, italijanščina in nemščina). Sposoben mora biti dela z ljudmi in samostojnega dela. Za opravljanje tega poklica je pomembno poznavanje špedicije. Predvsem pa mora imeti pogajalske in komercialne spretnosti.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti špediterja?

Špediter za opravljanje svojega dela ne potrebuje specifičnih in izrazitih fizičnih sposobnosti. Biti mora pazljiv na stres in se hitro prilagajati spremembam – delo je namreč razgibano in zahtevno.

Kje se lahko zaposli špediter?

Kakšna so delovna področja špediterja?

Delovno področje špediterja je organizacija transporta oziroma špedicija.

Kakšne so razmere za delo?

Delovnik in delovno okolje sta odvisna od različnih faktorjev (kje dela, kakšen transport organizira, od kod in kam se dobrine transportirajo itd.). Delo špediterja pogosto poteka v časovni stiski.

Kakšne so možnosti zaposlovanja špediterja?

Špediter se lahko zaposli v podjetjih, kjer se ukvarjajo z logistiko oz. v kakršnemkoli podjetju, kjer mora biti za potrebe prodaje in nabave organiziran hiter, učinkovit in zanesljiv transport. Špediterji so pogosto samostojni podjetniki.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Za opravljanje poklica špediterja je običajno zahtevana višja strokovna izobrazba. Oseba se lahko v tej smeri izobrazbi na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru.