Skladiščnik - poklic

Skladiščnik

Skladiščnik skrbi za varen, pravočasen in pravilen prevzem blaga in ustrezno skladiščenje.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja skladiščnik?

Skladiščnik je odgovoren za varen prevzem blaga, za njegovo skladiščenje in izdajanje. Prispele pošiljke prevzema, jih preveri in podpiše obrazec za potrditev prejema blaga. Blago nato prepelje v ustrezen prostor za skladiščenje. Vodi evidenco prejetega in izdanega blaga ter stalno preverja zalogo. Odgovoren je za pravilno in kakovostno skladiščenje.

Delovni pripomočki:

Za opravljanje dela uporablja različne pripomočke: računalnik, izvijače, ročno orodje, viličarje, tehtnice, dokumentacijo (tovorni listi, dobavnice, odpremnice).

Kakšni so izdelki in storitve?

Storitve skladiščnika so prevzem, preverjanje ustreznosti in skladiščenje blaga.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic skladiščnika?

Posameznik mora biti odgovoren, pošten in zanesljiv, imeti mora občutek za urejenost prostorov.

Poklic - skladiščnik

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu skladiščnika?

Med opravljanjem dela uporablja delovno obleko. Pomembno je, da sledi navodilom za varstvo pri delu, ker lahko pride do zastrupitve ali poškodb, saj se srečuje z nevarnimi, eksplozivnimi, vnetljivimi in strupenimi snovmi.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic skladiščnika?

Posameznik mora imeti končano srednjo poklicno šolo, opraviti mora tečaj skladiščnega poslovanja in mora znati upravljati viličarja.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje skladiščnik za opravljanje svojega dela?

Pomembno je, da ima v primeru izgube dokumentov, posameznik dober spomin, da ve, kje v skladišču se blago nahaja. Potrebna je končana srednja poklicna šola, zaključen tečaj skladiščnega poslovanja in opravljen izpit iz varstva pri delu.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti skladiščnika?

Priporočljiva je dobra telesna pripravljenost, vzdržljivost in okretnost, saj med delom skladiščnik nosi različna težja bremena.

Kakšna so delovna področja skladiščnika?

Delovna področja skladiščnika so trgovine, bolnišnice, železnice, industrijski obrati in letališča.

Kakšne so razmere za delo?

Delo ponavadi opravlja v zaprtih prostorih, kjer je lahko zelo hrupno, dela v izmenah, občasno izven delovnega časa in ob vikendih.

Kakšne so možnosti zaposlovanja skladiščnika?

Delovna področja skladiščnika so trgovine, bolnišnice, železnice, industrijski obrati in letališča.