Rudar - poklic

Rudar

Rudar je zadolžen za varen izkop, predelavo in pripravo mineralnih surovin in rudnin za nadaljnjo uporabo. 

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja rudar?

Rudar opravlja dela, ki so odvisna od vrste surovine, ki se pridobiva na mestu, kjer je zaposlen. Rudar pridobiva mineralne surovine v kamnolomih, jamah, v nahajališčih arhitekturnih kamnov, peskokopih ipd. Upravlja s potrebno mehanizacijo za pridobivanje rudnin, hkrati pa rokuje tudi z razstrelivom. Ukvarja se s pridobivanjem, transportom, nakladanjem in z vzdrževanjem jamskih prostorov. 

Delovni pripomočki:

Rudar uporablja rudarsko opremo, razstreliva, cepine, delovne stroje za izkope, očala, rokavice, zaščitno opremo, obleko, čelado, škornje, različne pripomočke za meritve, telekomunikacijska sredstva in rudarsko zaščitno obleko.

Kakšni so izdelki in storitve?

Izdelek je dobra priprava in organizacija pridobivanja mineralnih surovin. Pri tem izvaja predpise in standarde, ki so zahtevani za podzemne dejavnosti in za izkop kamnine oz. rudnine. 

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic rudarja?

Rudar ima zanimanje za delo z rudninami. Imeti mora dobre sposobnosti organizacije, vodenja skupine ljudi, komunikacijske veščine. Biti mora prilagodljiv ter iznajdljiv, obenem pa mora imeti dobro razvit občutek za odgovornost, saj gre za izrazito kolektivno delo. 

Poklic - rudar

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu rudarja?

Delo poteka v razmerah in na območjih, kjer je treba poudarjati previdnost in pazljivost. Pri delu je potrebno nositi zaščitno opremo in upoštevati varnostne predpise. Nevarnosti predstavljajo možni udarci, ureznine, padci in poškodbe zaradi eksplozivov. Potrebna je pazljivost pri delu na gradbiščih zaradi strojev in gradbenega materiala, ki lahko poškodujejo delavce. Pri delu v tunelih in jamah je potrebna previdnost, saj lahko pride do usipa peska. Vsak rudarski inženir je opremljen s samo-reševalcem in metanometrom. Znanje varstva pri delu in poznavanje načrta reševanja se preverja na strokovnih izpitih.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic rudarja?

Za opravljanje tega poklica je predvideno triletno izobraževanje v rudarski poklicni šoli, kjer je program izobraževanja dopolnjen s praktičnim delom na šolskih deloviščih pod zemljo.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje rudar za opravljanje svojega dela?

Rudar mora poznati mineralne surovine, materiale, načine odpiranja in priprave izkopavanj. Poznati mora postopke za bogatenje rude in pripravo izkopanine za uporabo in predelavo. Poznati mora rudarske panoge in biti vešč rokovanja z eksplozivi. Poznati mora tudi osnove jamomerstva in zračenja jamskih prostorov, jamske pline in njihove lastnosti.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti rudarja?

Oseba, ki opravlja delo rudarskega inženirja, ne sme imeti težav s hrbtenico in nogami, saj veliko dela opravlja stoje. Ovira za delovno mesto so tudi alergije na prah ali pa strah pred zaprtimi prostori. Priporočljiva je dobra fizična zmogljivost in pa pogum.

Kje se lahko zaposli rudar?

Zaposlitev je odvisna od odprtih delovnih mest na posameznih območjih, kjer se kopljejo rudnine in mineralne surovine. 

Kakšna so delovna področja?

Delovna področja rudarstva obsegajo pridobivanje mineralnih surovin.

Kakšne so razmere za delo?

Rudar svoje delo opravlja na deloviščih v različnih vremenskih pogojih in pri izpostavljenosti različnim surovinam, zato je potrebna primerna zaščitna oprema. Delo ponavadi poteka v izmenah.

Kakšne so možnosti zaposlovanja rudarja?

Možnosti zaposlitve so odvisne od trenutno razpisanih delovnih mest. 

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?