Prometni odpravnik - poklic

Prometni odpravnik

Prometni odpravnik koordinira delo železniških postajnih delavcev. Izvaja pa tudi operativno-prometne naloge, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje železniškega prometa.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja prometni odpravnik?

Delovne zadolžitve prometnega odpravnika vključujejo koordinacijo postajnih delavcev ter izvajanje operativno-prometnih nalog. Če je prometni odpravnik zaposlen na manjši železniški postaji, velikokrat prevzame tudi prodajo vozovnic, koordinacijo pošiljk in urejanje logističnih aspektov železniškega prevoza.

Delovni pripomočki:

Pri delu upravlja s signalno-varnostnimi napravami, ki delujejo s pomočjo tipk in vzvodov. Upravlja tudi s stikalnimi ploščami in optičnimi napravami, s pomočjo katerih nadzoruje tire, kretnice in signale. Uporablja tudi druga manjša signalna sredstva, kot so svetilke, piščalke, signalni loparček ipd. Dokumentacijo vodi s pomočjo računalnika. Pri delu uporablja tudi telefon.

Kakšni so izdelki in storitve?

Prometni odpravnik skrbi za nemoteno delo na železniških postajah.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic prometnega odpravnika?

Posameznik, ki opravlja poklic prometnega odpravnika, mora biti dobro organiziran, natančen in zmožen hitrega ter logičnega razmišljanja. Ker dela z ljudmi, mora imeti tudi dobre komunikacijske spretnosti.

Poklic - prometni odpravnik

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu?

Potencialno nevarnost predstavlja predvsem visoka električna napetost na elektrificiranih progah ali možnost železniške nesreče. Če se pri delu drži pravil za varnost pri delu in uporablja predpisana zaščitna sredstva, se lahko izogne večini nevarnosti.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic prometnega odpravnika?

Za opravljanje poklica se zahteva dodatno strokovno usposabljanje. V program usposabljanja se lahko vpišejo kandidati, ki so uspešno zaključili gimnazijski ali srednješolski izobraževalni program.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje prometni odpravnik za opravljanje svojega dela?

Za opravljanje poklica mora poznati zakonitosti in pravila železniškega prometa ter delovanje transporta potnikov in različnih vrst blaga. Znati mora brati in aktivno uporabljati vozne rede, železniške grafikone in druge železniške voznoredne pravilnike. Poznati mora tudi signalne in prometne predpise, predpise o varstvu pri delu, predpise za požarno varnost in varstvo okolja. Imeti mora tudi osnovno znanje računovodstva, obračunavanja in blagajniškega poslovanja.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti?

Za opravljanje dela se ne zahtevajo posebne psihofizične sposobnosti.

Kje se lahko zaposli prometni odpravnik?

Prometni odpravnik se lahko zaposli na železniških postajah in železniških uradih.

Kakšna so delovna področja?

Dela na področju transporta, organizacije in logistike.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v prometnem uradu, obtirnih točkah in na železniški postaji.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Smeri

Trenutno tukaj ni mogoče prikazati nobenih podatkov.

Sorodni poklici