Predmetni učitelj za zgodovino - poklic

Predmetni učitelj za zgodovino

Predmetni učitelj za zgodovino poučuje učence od 6. do 9. razreda o zgodovinskih dogodkih na slovenskih, evropskih in svetovnih tleh.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja predmetni učitelj za zgodovino?

Učitelj zgodovine svoje akademsko pridobljeno znanje predaja otrokom. Področje njegovega zanimanja zajema iz zgodovinskih dogodkov, ki so se odvijali na našem planetu. Zgodovina raziskuje vsa človeška vedenja skozi čas, je interdisciplinarna humanistična veda, ki preučuje človeško družbo od njenega nastanka pa vse do danes. Učitelj zgodovine učencem približa proces nastajanja zgodovine, v katerem zgodovinarji z različnimi metodami in orodji na podlagi virov proučujejo in interpretirajo preteklost življenja in družbe.

Učni program zasnuje na podlagi učnega načrta, ki je za učitelje obvezujoč. Pouk pripravi na vsebinski in didaktični ravni. Informacije mora predati tako, da so otrokom razumljive in zanimive. Delo učitelja poteka v skladu s šolskim koledarjem. Avgusta začne s pripravo letnega načrta, ki ga nato začne izvajati z začetkom pouka. Poleg poučevanja v razredih, je zadolžen še za druge dejavnosti, ki potekajo v sklopu šole. Občasno prevzame tudi vlogo razrednika, izvaja krožke in priprave na tekmovanja. Kot učitelj razrednik je zadolžen za vodenje razreda, izvaja govorilne ure s starši in izpolnjuje zaključna spričevala.

Velik del delovnih obveznosti opravi doma. Ob koncu dneva pregleda opravljeno delo in se pripravi na učne ure naslednjega dne. V ocenjevalnem obdobju ocenjuje teste znanja. Pri ocenjevanju vseskozi ohranja visoko raven objektivnosti.

Delovni pripomočki:

Osrednji delovni pripomočki učitelja so zgodovinske mape, zgodovinski viri, arheološke najdbe, knjige, leksikoni, učbeniki in delovni zvezki. Učne ure potekajo v skladu z učnim načrtom, katalogom znanja in šolskim pravilnikom.

Kakšni so izdelki in storitve predmetnega učitelja za zgodovino?

Učitelj zgodovine učencem predaja zgodovinska znanja. Uči jih kritičnega razmišljanja in jim približa, kako so živeli nekoč in kako danes.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic predmetnega učitelja za zgodovino?

Dober učitelj je potrpežljiv, prilagodljiv in empatičen. Zna delati z ljudmi in je dober v komunikaciji ter poslušanju. Ima retorične sposobnosti in je dober govorec. Ima strast do poučevanja. Imeti mora občutek za vzgojo. Biti mora strpen in zmožen argumentiranega izražanja.

Poklic - predmetni učitelj za zgodovino

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu predmetnega učitelja za zgodovino?

Učitelj zgodovine je lahko večkrat izpostavljen stresnim situacijam v razredu.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic predmetnega učitelja za zgodovino?

Učitelj zgodovine mora imeti zaključeno univerzitetno izobrazbo iz zgodovine ter pedagoška, andragoška in didaktična znanja.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Imeti mora poglobljeno znanje s področja zgodovine in pedagogike. Biti mora komunikativen in spreten z besedami in imeti bogat besedni zaklad.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti predmetnega učitelja za zgodovino?

Učitelj zgodovine mora biti v dobrem psihofizičnem stanju, saj je lahko večkrat izpostavljen stresnim situacijam v razredu.

Kje se lahko zaposli predmetni učitelj za zgodovino?

Učitelj zgodovine se lahko zaposli na osnovnih šolah javnega ali zasebnega tipa.

Kakšna so delovna področja predmetnega učitelja za zgodovino?

Delovna področja obsegajo vsa področja zgodovine, ki se dodatno poglabljajo s kulturnimi dnevi, ki vključujejo zgodovinske teme.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v učilnici. Pouk se odvija v dopoldanskem času, izjemoma tudi popoldan. Dela v večjih skupinah ljudi.

Kakšne so možnosti zaposlovanja predmetnega učitelja za zgodovino?

Možnosti zaposlovanja so odvisne od javnih razpisov, ki izhajajo iz potreb posamezne osnovne šole.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Filozofska fakulteta

Pedagoška fakulteta

Smeri

Sorodni poklici