Predmetni učitelj za telesno vzgojo - poklic

Predmetni učitelj za telesno vzgojo

Predmetni učitelj za telesno vzgojo skrbi za razvijanje motoričnih sposobnosti otrok s pomočjo športa na predmetni in razredni stopnji.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja predmetni učitelj za telesno vzgojo?

Učitelj telesne vzgoje prilagaja učni načrt posameznim starostnim skupinam, saj vseskozi spremlja njihov telesni razvoj in z njimi povezane motorične sposobnosti, ki naj bi bile primerne tistim letom. Pomaga pri pridobivanju športnih znanj, gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, uri otroke pri športnih disciplinah in jih na podlagi povprečij tudi ocenjuje. Lastno strokovno znanje tudi sam nenehno nadgrajuje in sledi novostim.

Učni program zasnuje na podlagi učnega načrta, ki je za učitelje obvezujoč. Pouk pripravi na vsebinski in didaktični ravni. Informacije mora predati tako, da so otrokom razumljive in zanimive. Delo učitelja poteka v skladu s šolskim koledarjem. Avgusta začne s pripravo letnega načrta, ki ga nato začne izvajati z začetkom pouka. Poleg poučevanja v razredih, je zadolžen še za druge dejavnosti, ki potekajo v sklopu šole. Občasno prevzame tudi vlogo razrednika, izvaja krožke in priprave na tekmovanja. Kot učitelj razrednik je zadolžen za vodenje razreda, izvaja govorilne ure s starši in izpolnjuje zaključna spričevala. Učitelj telesne vzgoje ni zgolj učitelj, je mentor in opazovalec razvoja otroka.

Velik del delovnih obveznosti opravi doma. Ob koncu dneva pregleda opravljeno delo in se pripravi na učne ure naslednjega dne. V ocenjevalnem obdobju ocenjuje teste znanja. Pri ocenjevanju vseskozi ohranja visoko raven objektivnosti.

Delovni pripomočki:

Osrednji delovni pripomočki učitelja telesne vzgoje vključujejo vso opremo, ki jo najdemo v telovadnicah in vse športne pripomočke, ki temu delu pritičejo. Učne ure potekajo v skladu z učnim načrtom, katalogom znanja in šolskim pravilnikom. Poleg telovadbe pa njegovo delo obsega tudi kar nekaj pisarniškega dela, saj mora voditi evidence in statistiko, ki jo ob testiranjih otrok beleži.

Kakšni so izdelki in storitve predmetnega učitelja za telesno vzgojo?

Učitelj telesne vzgoje pomaga otroku pri gibalnem in motoričnem razvoju. Namen njegovih storitev je, da otrokom posreduje teoretično in praktično znanje, ki je v skladu z zastavljenim učnim načrtom in zdravim načinom življenja.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic predmetnega učitelja za telesno vzgojo?

Dober učitelj je potrpežljiv, prilagodljiv in empatičen. Zna delati z ljudmi in je dober v komunikaciji ter poslušanju. Ima dobre retorične sposobnosti in je dober govorec. Ima strast do poučevanja. Imeti mora zdrav življenjski slog in imeti občutek za vzgojo.

Poklic - predmetni učitelj za telesno vzgojo

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu predmetnega učitelja za telesno vzgojo?

Učitelj športne vzgoje je pretežno aktiven, zato mora biti v dobri fizični pripravljenosti, saj ima pri svojem delu kar nekaj fizičnih obremenitev.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic predmetnega učitelja za telesno vzgojo?

Učitelj telesne vzgoje mora imeti za poučevanje v osnovnih šolah končano univerzitetno izobrazbo na Fakulteti za šport.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Imeti mora poglobljeno znanje s področja telesne vzgoje, športa ter pedagogike in andragogike. Strokovni izpit iz andragogike in pedagogike mora opraviti v dveh letih od začetka poučevanja.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti predmetnega učitelja za telesno vzgojo?

Učitelj telesne vzgoje mora biti v dobri psihofizični kondiciji. Večino delovnika stoji in se premika, zato mora ohranjati dobro telesno pripravljenost. Ker dela v večjih skupinah ljudi, je več možnosti za prenašanje nalezljivih bolezni. Delo je zahtevno tudi na psihični ravni in zahteva veliko mero odgovornosti.

Kje se lahko zaposli predmetni učitelj za telesno vzgojo?

Učitelj telesne vzgoje se lahko zaposli na osnovnih šolah javnega ali zasebnega tipa.

Kakšna so delovna področja predmetnega učitelja za telesno vzgojo?

Delovna področja obsegajo vsa športna področja, ki se dodatno poglabljajo s športnimi dnevi.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v telovadnicah, ki so opremljene s potrebnimi pripomočki in elementi za različne športne dejavnosti. Pouk se odvija v dopoldanskem času, izjemoma tudi popoldan. Dela v večjih skupinah ljudi.

Kakšne so možnosti zaposlovanja predmetnega učitelja za telesno vzgojo?

Te so odvisne od javnih razpisov, ki izhajajo iz potreb posamezne osnovne šole.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za šport