Predmetni učitelj za slovenski jezik - poklic

Predmetni učitelj za slovenski jezik

Predmetni učitelj za slovenski jezik poučuje slovenski jezik, slovnico in književnost v osnovni šoli od šestega do devetega razreda.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja predmetni učitelj za slovenski jezik?

Učitelj slovenskega jezika svoje znanje slovnice, pravopisa in književnosti prenaša na učence s pomočjo raznovrstnih metod poučevanja. Znanje ocenjuje pisno in ustno, kar vključuje tudi popravljanje nalog in spisov. To delo zajema tudi priprave na razna tekmovanja in natečaje ter invididualno delo s tistimi učenci, ki dodatni pouk potrebujejo, bodisi zaradi poglabljanja znanja, bodisi zaradi učne pomoči.

Učni program zasnuje na podlagi učnega načrta, ki je za učitelje obvezujoč. Pouk pripravi na vsebinski in didaktični ravni. Informacije mora predati tako, da so otrokom razumljive in zanimive. Delo učitelja poteka v skladu s šolskim koledarjem. Avgusta začne s pripravo letnega načrta, ki ga nato začne izvajati z začetkom pouka. Poleg poučevanja v razredih, je zadolžen še za druge dejavnosti, ki potekajo v sklopu šole. Občasno prevzame tudi vlogo razrednika, izvaja krožke in priprave na tekmovanja. Kot učitelj razrednik je zadolžen za vodenje razreda, izvaja govorilne ure s starši in izpolnjuje zaključna spričevala.

Velik del delovnih obveznosti opravi doma. Ob koncu dneva pregleda opravljeno delo in se pripravi na učne ure naslednjega dne. V ocenjevalnem obdobju ocenjuje teste znanja. Pri ocenjevanju vseskozi ohranja visoko raven objektivnosti.

Delovni pripomočki:

Osrednji delovni pripomočki učitelja so slovar, pisala, učbeniki, različna literatura, priročniki z vajami, SSKJ, grafoskop in računalnik.

Kakšni so izdelki in storitve predmetnega učitelja za slovenski jezik?

Učitelj slovenščine svoj izdelek izkaže s kvalitetnim procesom poučevanja. Največji uspeh njegovega dela je prenos znanja na učence, ki znajo slovenski jezik uporabljati v zasebnem in javnem življenju.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic predmetnega učitelja za slovenski jezik?

Dober učitelj je potrpežljiv, prilagodljiv in empatičen. Zna delati z ljudmi in je dober v komunikaciji ter poslušanju. Ima retorične sposobnosti in je dober govorec. Ima strast do poučevanja. Imeti mora občutek za vzgojo. Biti mora strpen, zmožen argumentiranih razlag in sprejemanja različnih mnenj.

Poklic - predmetni učitelj za slovenski jezik

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu predmetnega učitelja za slovenski jezik?

Učitelj slovenščine je lahko večkrat izpostavljen stresnim situacijam v razredu.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic predmetnega učitelja za slovenski jezik?

Predmetni učitelj za slovenski jezik mora imeti zaključeno univerzitetno izobrazbo. Temeljito mora obvladati slovensko slovnico, pravopis ter slovensko in tujo književnost. Imeti mora tudi pedagoška znanja, znanja iz andragogike in didaktike.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Imeti mora poglobljeno znanje s področja slovenskega jezika in pedagogike. Biti mora komunikativen in spreten z besedami, imeti mora bogato besedišče zborne slovenščine, ki jo uporablja skladno s slovnico in pravopisom.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti predmetnega učitelja za slovenski jezik?

Učitelj slovenskega jezika mora biti v dobrem psihofizičnem stanju, saj je lahko večkrat izpostavljen stresnim situacijam v razredu. Biti mora komunikativen in odločen.

Kje se lahko zaposli predmetni učitelj za slovenski jezik?

Učitelj slovenskega jezika se lahko zaposli na osnovnih šolah javnega ali zasebnega tipa.

Kakšna so delovna področja predmetnega učitelja za slovenski jezik?

Delovna področja obsegajo vsa področja slovenščine in pisane besede.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v učilnici. Pouk se odvija v dopoldanskem času, izjemoma tudi popoldan. Dela v večjih skupinah ljudi.

Kakšne so možnosti zaposlovanja predmetnega učitelja za slovenski jezik?

Te so odvisne od javnih razpisov, ki izhajajo iz potreb posamezne osnovne šole.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Filozofska fakulteta

Pedagoška fakulteta

Smeri

Sorodni poklici

Sorry, No posts.