Predmetni učitelj za računalništvo - poklic

Predmetni učitelj za računalništvo

Predmetni učitelj za računalništvo poučuje predmet računalništva na osnovnih šolah. Učencem predstavi osnove uporabe računalnikov.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja predmetni učitelj za računalništvo?

Učitelj računalništva učencem, ki jih poučuje, predaja praktično in teoretično znanje s področja informatike in računalništva. Učence usmerja v medpredmetno povezovanje in jim omogoča dostop do znanja, ki bo pomembno za njihovo nadaljnjo šolanje ali zaposlitev. Lastno strokovno znanje tudi sam nenehno nadgrajuje in sledi novostim.

Učni program zasnuje na podlagi učnega načrta, ki je za učitelje obvezujoč. Pouk pripravi na vsebinski in didaktični ravni. Informacije mora predati tako, da so dijakom razumljive in zanimive. Delo učitelja poteka v skladu s šolskim koledarjem. Avgusta začne s pripravo letnega načrta, ki ga nato začne izvajati z začetkom pouka. Poleg poučevanja v razredih, je zadolžen še za druge dejavnosti, ki potekajo v sklopu šole. Občasno prevzame tudi vlogo razrednika, izvaja krožke in priprave na tekmovanja. Kot učitelj razrednik je zadolžen za vodenje razreda, izvaja govorilne ure s starši in izpolnjuje zaključna spričevala.

Velik del delovnih obveznosti opravi doma. Ob koncu dneva pregleda opravljeno delo in se pripravi na učne ure naslednjega dne. V ocenjevalnem obdobju ocenjuje teste znanja. Pri ocenjevanju vseskozi ohranja visoko raven objektivnosti.

Delovni pripomočki:

Osrednji delovni pripomočki predmetnega učitelja za računalništvo so računalnik ter računalniški programi in druga oprema. Učne ure potekajo v skladu z učnim načrtom, katalogom znanja in šolskim pravilnikom.

Kakšni so izdelki in storitve predmetnega učitelja za računalništvo?

Učitelj računalništva v osnovni šoli predaja znanje s področja informatike in računalništva. Namen njegovih storitev je, da učencem posreduje teoretično in praktično znanje, ki je v skladu z zastavljenim učnim načrtom.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic predmetnega učitelja za računalništvo?

Dober učitelj je potrpežljiv, prilagodljiv in empatičen. Zna delati z ljudmi in je dober v komunikaciji ter poslušanju. Ima retorične sposobnosti in je dober govorec. Ima strast do poučevanja.

Poklic - predmetni učitelj za računalništvo

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu predmetnega učitelja za računalništvo?

Predmetni učitelj za računalništvo dela z računalniki, zato lahko pride do težav z očmi ali otrdelosti v vratu. Delo z učenci je lahko psihično izčrpavajoče in stresno.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic predmetnega učitelja za računalništvo?

Predmetni učitelj za računalništvo mora imeti za poučevanje končano univerzitetno izobrazbo iz stroke ter pedagoško-andragoško znanje. Program, primeren za učitelja informatike oz. računalništva, izvaja Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani (smer matematika z računalništvom). Drugi univerzitetno izobraženi posamezniki s področja računalništva in informatike lahko opravljajo poklic predmetnega učitelja za računalništvo tudi s končanim dodatnim usposabljanjem, ki ga izvaja Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Imeti mora poglobljeno znanje s področja računalništva in informatike ter pedagogike in andragogike. Univerzitetno izobraženi posamezniki, ki niso zaključili Fakultete za matematiko in fiziko v Ljubljani, morajo za opravljanje poklica učitelja opraviti dodatno usposabljanje in strokovni izpit iz pedagoško-andragoškega področja. Strokovni izpit mora opraviti v dveh letih od začetka poučevanja.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti predmetnega učitelja za računalništvo?

Učitelj mora biti v dobri psihofizični kondiciji. Njegovo delo je tesno povezano z uporabo računalnika in z vsemi nevarnostmi, ki jih to prinaša. Večino delovnika predava, zato so njegove glasilke izpostavljene visokim obremenitvam. Ker dela v večjih skupinah ljudi, je več možnosti za prenašanje nalezljivih bolezni. Delo je zahtevno tudi na psihični ravni in zahteva veliko mero odgovornosti.

Kje se lahko zaposli predmetni učitelj za računalništvo?

Predmetni učitelj za računalništvo se lahko zaposli v osnovnih šolah zasebne in javne narave.

Kakšna so delovna področja predmetnega učitelja za računalništvo?

Delovna področja zajemajo računalništvo in informatiko ter pedagogiko in andragogiko. Raven znanja in tematski sklopi, ki jih učitelj informatike poučuje, se prilagajajo učnemu programu in vrsti osnovne šole.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v učilnicah, ki so računalniško opremljene. Pouk se odvija v dopoldanskem času, izjemoma tudi popoldan. Dela v večjih skupinah ljudi.

Kakšne so možnosti zaposlovanja predmetnega učitelja za računalništvo?

Možnosti zaposlovanja so odvisne od potreb posameznih osnovnih šol.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za matematiko in fiziko, smer matematika z računalništvom