Predmetni učitelj za kemijo - poklic

Predmetni učitelj za kemijo

Predmetni učitelj za kemijo poučuje na osnovnih šolah, kjer učencem predaja znanje o osnovah kemije. Delo poteka v učilnici in laboratoriju.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja predmetni učitelj za kemijo?

Učitelj kemije učencem, ki jih poučuje, predaja praktično in teoretično znanje s področja kemije, ki ga nadgradi z laboratorijskimi vajami, kjer učenci sami opravljajo poskuse. Učence usmerja v medpredmetno povezovanje in jim omogoča dostop do znanja, ki bo pomembno za njihovo nadaljnjo šolanje ali zaposlitev. Lastno strokovno znanje tudi sam nenehno nadgrajuje in sledi novostim.

Učni program zasnuje na podlagi učnega načrta, ki je za učitelje obvezujoč. Pouk pripravi na vsebinski in didaktični ravni. Informacije mora predati tako, da so otrokom razumljive in zanimive. Delo učitelja poteka v skladu s šolskim koledarjem. Avgusta začne s pripravo letnega načrta, ki ga nato začne izvajati z začetkom pouka. Poleg poučevanja v razredih, je zadolžen še za druge dejavnosti, ki potekajo v sklopu šole. Občasno prevzame tudi vlogo razrednika, izvaja krožke in priprave na tekmovanja. Kot učitelj razrednik je zadolžen za vodenje razreda, izvaja govorilne ure s starši in izpolnjuje zaključna spričevala.

Velik del delovnih obveznosti opravi doma. Ob koncu dneva pregleda opravljeno delo in se pripravi na učne ure naslednjega dne. V ocenjevalnem obdobju ocenjuje teste znanja. Pri ocenjevanju vseskozi ohranja visoko raven objektivnosti.

Delovni pripomočki:

Osrednji delovni pripomočki učitelja kemije v osnovni šoli so računalnik ter računalniški programi in druga oprema, ki jo najdemo v laboratoriju, kot npr. pipeta, erlenmajerica, gorilniki in različne kemijske snovi ter spojine. Učne ure potekajo v skladu z učnim načrtom, katalogom znanja in šolskim pravilnikom. Učence izobražuje s pomočjo učbenikov, delovnih zvezkov in pisnih izročkov. Pri predavanju uporablja tudi šolsko tablo, grafoskop, projektor ali televizijo.

Kakšni so izdelki in storitve predmetnega učitelja za kemijo?

Učitelj kemije v osnovni šoli predaja znanje s področja kemije in organskih ter anorganskih snovi. Namen njegovih storitev je, da dijakom posreduje teoretično in praktično znanje, v skladu z zastavljenim učnim načrtom.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic predmetnega učitelja za kemijo?

Dober učitelj je potrpežljiv, prilagodljiv in empatičen. Zna delati z ljudmi in je dober v komunikaciji ter poslušanju. Ima retorične sposobnosti in je dober govorec. Ima strast do poučevanja.

Poklic - predmetni učitelj za kemijo

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu predmetnega učitelja za kemijo?

Učitelj kemije dela s potencialno nevarnimi snovmi, zato mora biti izredno previden in uporabljati potrebno zaščitno opremo, ko opravlja poskuse.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic predmetnega učitelja za kemijo?

Učitelj kemije mora imeti za poučevanje v osnovnih šolah končano univerzitetno izobrazbo iz stroke ter pedagoško-andragoško znanje. Program, primeren za učitelja kemije, izvaja Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani in Pedagoška fakulteta.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Imeti mora poglobljeno znanje s področja kemije ter pedagogike in andragogike. Strokovni izpit iz andragogike in pedagogike mora opraviti v dveh letih od začetka poučevanja.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti predmetnega učitelja za kemijo?

Učitelj kemije mora biti v dobri psihofizični kondiciji. Njegovo delo je tesno povezano z laboratorijskim delom in z vsemi nevarnostmi, ki jih to prinaša. Večino delovnika predava, zato so njegove glasilke izpostavljene visokim obremenitvam. Ker dela v večjih skupinah ljudi, je več možnosti za prenašanje nalezljivih bolezni. Delo je zahtevno tudi na psihični ravni in zahteva veliko mero odgovornosti.

Kje se lahko zaposli predmetni učitelj za kemijo?

Učitelj kemije se lahko zaposli na osnovnih šolah javnega ali zasebnega tipa.

Kakšna so delovna področja predmetnega učitelja za kemijo?

Delovna področja obsegajo kemijska in biološka področja, kjer ravna s potencialno nevarnimi snovmi. Delo obsega tudi področji pedagogike in andragogike. Raven znanja in tematski sklopi, ki jih učitelj kemije poučuje, se prilagajajo učnemu programu in vrsti srednje šole (poklicna srednja šola, gimnazija ali andragoški zavodi za izobraževanje odraslih).

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v učilnicah in laboratorijih, ki so opremljeni s potrebnimi pripomočki in laboratorijsko zaščitno opremo. Pouk se odvija v dopoldanskem času, izjemoma tudi popoldan. Dela v večjih skupinah ljudi.

Kakšne so možnosti zaposlovanja predmetnega učitelja za kemijo?

Te so odvisne od javnih razpisov, ki izhajajo iz potreb posamezne osnovne šole.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

Pedagoška fakulteta