Predmetni učitelj za fiziko - poklic

Predmetni učitelj za fiziko

Predmetni učitelj za fiziko poučuje fiziko na osnovnih šolah, kjer učencem predaja znanje o osnovah fizike. Delo poteka v učilnici.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja predmetni učitelj za fiziko?

Učitelj fizike učencem, ki jih poučuje, predaja praktično in teoretično znanje s področja fizike, ki ga nadgradi s praktičnimi vajami, kjer učenci sami opravljajo poskuse. Učence usmerja v medpredmetno povezovanje in jim omogoča dostop do znanja, ki bo pomembno za njihovo nadaljnjo šolanje ali zaposlitev. Lastno strokovno znanje tudi sam nenehno nadgrajuje in sledi novostim.

Učni program zasnuje na podlagi učnega načrta, ki je za učitelje obvezujoč. Pouk pripravi na vsebinski in didaktični ravni. Informacije mora predati tako, da so otrokom razumljive in zanimive. Delo učitelja poteka v skladu s šolskim koledarjem. Avgusta začne s pripravo letnega načrta, ki ga nato začne izvajati z začetkom pouka. Poleg poučevanja v razredih, je zadolžen še za druge dejavnosti, ki potekajo v sklopu šole. Občasno prevzame tudi vlogo razrednika, izvaja krožke in priprave na tekmovanja. Kot učitelj razrednik je zadolžen za vodenje razreda, izvaja govorilne ure s starši in izpolnjuje zaključna spričevala.

Velik del delovnih obveznosti opravi doma. Ob koncu dneva pregleda opravljeno delo in se pripravi na učne ure naslednjega dne. V ocenjevalnem obdobju ocenjuje teste znanja. Pri ocenjevanju vseskozi ohranja visoko raven objektivnosti.

Delovni pripomočki:

Osrednji delovni pripomočki učitelja fizike v osnovni šoli so računalnik ter računalniški programi in druga oprema, ki jo najdemo v učilnici in pripomočki, s katerimi izvajajo poskuse. Učne ure potekajo v skladu z učnim načrtom, katalogom znanja in šolskim pravilnikom. Otroke izobražuje s pomočjo učbenikov, delovnih zvezkov in pisnih izročkov. Pri predavanju uporablja tudi šolsko tablo, grafoskop, projektor ali televizijo.

Kakšni so izdelki in storitve predmetnega učitelja za fiziko?

Učitelj fizike v osnovni šoli predaja znanje s področja fizike in organskih ter tehničnih fizikalnih pojavov. Namen njegovih storitev je, da otrokom posreduje teoretično in praktično znanje, v skladu z zastavljenim učnim načrtom.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic predmetnega učitelja za fiziko?

Dober učitelj je potrpežljiv, prilagodljiv in empatičen. Zna delati z ljudmi in je dober v komunikaciji ter poslušanju. Ima retorične sposobnosti in je dober govorec. Ima strast do poučevanja.

Poklic - predmetni učitelj za fiziko

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu predmetnega učitelja za fiziko?

Učitelj fizike načeloma ni izpostavljem večjim naporom ali nevarnostim.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic predmetnega učitelja za fiziko?

Učitelj fizike mora imeti za poučevanje v osnovnih šolah končano univerzitetno izobrazbo iz stroke ter pedagoško-andragoško znanje. Program, primeren za učitelja fizike, izvaja Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani ter Pedagoška fakulteta v Mariboru.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Imeti mora poglobljeno znanje s področja fizike ter pedagogike in andragogike. Strokovni izpit iz andragogike in pedagogike mora opraviti v dveh letih od začetka poučevanja.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti predmetnega učitelja za fiziko?

Učitelj fizike mora biti v dobri psihofizični kondiciji. Večino delovnika predava, zato so njegove glasilke izpostavljene visokim obremenitvam. Ker dela v večjih skupinah ljudi, je več možnosti za prenašanje nalezljivih bolezni. Delo je zahtevno tudi na psihični ravni in zahteva veliko mero odgovornosti.

Kje se lahko zaposli predmetni učitelj za fiziko?

Učitelj fizike se lahko zaposli na osnovnih šolah javnega ali zasebnega tipa.

Kakšna so delovna področja predmetnega učitelja za fiziko?

Delovna področja obsegajo fizikalna in tehnična znanja ter pedagogiko in andragogiko. Raven znanja in tematski sklopi, ki jih učitelj fizike poučuje, se prilagajajo učnemu programu in vrsti osnovne šole.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v učilnicah, ki so opremljene s potrebnimi pripomočki in elementi za opravljanje poskusov. Pouk se odvija v dopoldanskem času, izjemoma tudi popoldan. Dela v večjih skupinah ljudi.

Kakšne so možnosti zaposlovanja predmetnega učitelja za fiziko?

Te so odvisne od javnih razpisov, ki izhajajo iz potreb posamezne osnovne šole.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Fakulteta za matematiko in fiziko

Pedagoška fakulteta

Smeri

Sorodni poklici