Predelovalec zelenjave - poklic

Predelovalec zelenjave

Predelovalec zelenjave prevzema, pripravlja, mehansko in toplotno obdela prehranske surovine in jih pakira ter skladišči.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja predelovalec zelenjave?

Predelovalec zelenjave glede na tehnološko dokumentacijo opravlja delovne procese v proizvodnji hrane in pijač, kar zajema prevzem surovin, predelavo, pakiranje in skladiščenje končnih izdelkov in polizdelkov. Sledi postopkom za zagotavljanje kakovosti in pazi na higieno okolja in delovnih sredstev. Pri svojem delu upošteva sanitarne predpise.

Delovni pripomočki:

Predelovalec zelenjave uporablja raznolike pripomočke, saj deluje na različnih področjih predelave hrane in pijač. Uporablja različne stroje, cisterne, bazene, naprave za pripravo in predelavo surovin, hladilne in zamrzovalne naprave, sušilne naprave, stroje za pakiranje in embaliranje, naprave za transport in skladiščenje, tehtnice, termometre, termostate in različna ročna orodja.

Kakšni so izdelki in storitve predelovalca zelenjave?

Predelovalec zelenjave osnovne surovine predeluje v izdelke in polizdelke, kot so sokovi, kompoti, marmelade, različne vrste pijač (alkoholne in brezalkoholne), sirupi, in drugi zelenjavni izdelki. Skrbi, da delo poteka po ustreznih predpisih in normativih in zagotavlja varnost pri delu.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic predelovalca zelenjave?

Kandidat je sposoben sprejemati odgovornost in ima smisel za delovno in osebno higieno.

Poklic - predelovalec zelenjave

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu predelovalca zelenjave?

Pri delu lahko pride do različnih poškodb, kot so zlomi in zvini zaradi padcev na mokri podlagi, opekline, ozebline in odrgnine, poškodbe dihal. Delavec mora zato uporabljati zaščitno opremo: primerno obutev, rokavice, zaščitna pokrivala in predpasnike, zaščitna očala, sredstva za zaščito sluha in dihal.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic predelovalca zelenjave?

Predelovalec zelenjave mora imeti končano poklicno šolo živilske usmeritve.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Seznanjen je s tehnologijo predelave živil, prehranjevalnimi potrebami človeka, pomenom mikroorganizmov v živilski industriji, značilnostmi posameznih živil in osnovami higiene živil. Pozna tudi zahteve po neoporečnosti in kakovosti živil, tehnike pakiranja, shranjevanja in embaliranja ter transporta živil.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti predelovalca zelenjave?

Predelovalec zelenjave mora imeti dobre psihofizične sposobnosti, imeti dober imunski sistem in dober vid, vonj in okus, saj mora pogosto razlikovati različne okuse in vonje. Delo poteka stoje ali med hojo, velikokrat mora dvigovati in nositi različna bremena, zato mora biti v dobri fizični kondiciji.

Kje se lahko zaposli?

Kakšna so delovna področja predelovalca zelenjave?

Predelovalec zelenjave pripravlja prehranske surovine. Zelenjavo toplotno in mehansko obdela, pakira in skladišči. Delo zajema tudi vzdrževanje naprav in strojev, skrb za higieno okolja in delovnih sredstev ter interni transport.

Kakšne so razmere za delo?

Predelovalec zelenjave dela v hrupnih, zaprtih delovnih prostorih, kjer je izpostavljen tudi vibracijam zaradi delovanja strojev. Svetloba je umetna, zrak pa je pogosto onesnažen s kemijskimi in organskimi snovmi. Delo je izmenično in pogosto poteka v neugodnih klimatskih pogojih.

Kakšne so možnosti zaposlovanja predelovalca zelenjave?

Predelovalec zelenjave se lahko zaposli na področju predelave in priprave hrane, ki vključuje predelavo zelenjave ali sadja, pivovarstvo, vinarstvo, proizvodnjo brezalkoholnih pijač, mlekarstvo, slaščičarstvo in predelavo rib in morskih sadežev.

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?