Pooblaščeni revizor - poklic

Pooblaščeni revizor

Pooblaščeni revizor v obliki poročila poda revizijsko mnenje, v katerem predlaga izboljšanje poslovanja podjetja, navaja ugotovitve revizije, predlaga odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja pooblaščeni revizor?

Pooblaščeni revizor v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi in temeljnimi revizijskimi načeli prispeva k verodostojnosti predstavitve poslovnih rezultatov, opredeljuje in preizkuša računovodski sistem podjetja, oceni zadostnost sistema in določa ustrezne revizijske preizkuse preverjanja podatkov. Revidira delovanje in obstoj internih kontrol, poslovodstvu svetuje o zadevah, povezanih z revidiranjem, pripravlja uradno mnenje o reviziji in predlaga izboljšave računovodskega sistema.

Delovni pripomočki:

Pooblaščeni revizor pri svojem delu uporablja ustrezna programska orodja na osebnem računalniku, fotokopirni stroj, telefaks, pomnilnike, vezane knjige in fascikle. Pri revidiranju uporablja računovodska obvestila in poročila, analitične evidence, poslovne knjige in različne revizijske priročnike.

Kakšni so izdelki in storitve pooblaščenega revizorja?

Pooblaščeni revizor v obliki poročila poda revizijsko mnenje, v katerem navaja svoje ugotovitve in podjetju predlaga izboljšanje poslovanja in postopke za odpravljanje pomanjkljivosti in nepravilnosti.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic pooblaščenega revizorja?

Kandidat za delo mora imeti smisel za učinkovito organizacijo dela, je natančen, odgovoren, pošten in metodičen. Skrbi, da je delo opravljeno zakonito in pravilno, delo velikokrat opravlja samostojno, a je odprt tudi za delo v skupini.

Poklic - pooblaščeni revizor

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu pooblaščenega revizorja?

Pooblaščeni revizor je zaradi dela z računalnikom izpostavljen sevanju, ki ga lahko zmanjša z uporabo zaščitnega filtra.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic pooblaščenega revizorja?

Pooblaščeni revizor ima izobrazbo ekonomske smeri, ki jo pridobi na višji strokovni šoli ali na univerzi.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje za opravljanje svojega dela?

Pooblaščeni revizor ima certifikat za revizorja, najmanj triletne delovne izkušnje iz revidiranja in uspešno opravljen strokovni izpit za pooblaščenega revizorja. Ima splošna znanja s področij poslovnih financ, revizije, računovodstva, kvantitativnih metod ter davčnega in gospodarskega prava, poleg tega pa poseduje tudi strokovna znanja iz davščin, računovodstva, vodenja in organizacije revizije.

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti pooblaščenega revizorja?

Sposoben je logično-analitičnega mišljenja, ima smisel za računanje. Pooblaščeni revizor se dobro ustno in pisno izraža, sposoben je določanja problemov, dobre presoje in zbiranja podatkov.

Kje se lahko zaposli pooblaščeni revizor?

Pooblaščeni revizor dela v pisarni gospodarske ali revizijske družbe (gospodarske družbe, delniške družbe itd.).

Kakšna so delovna področja pooblaščenega revizorja?

Pooblaščeni revizor dela na različnih področjih, ki vključujejo državno, bančno, davčno, zadružno revizijo ali revizijo informacijskega sistema, finance in računovodstvo.

Kakšne so razmere za delo?

Delo poteka v zaprtem in urejenem okolju, v opremljenih pisarniških prostorih. Opravlja ga predvsem sede in za računalnikom, pogosto z drugimi sodelavci.

Kakšne so možnosti zaposlovanja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Pooblaščeni revizor ima izobrazbo ekonomske smeri, ki jo pridobi na višji strokovni šoli ali na univerzi.