Organizator socialne mreže - poklic

Organizator socialne mreže

Organizator socialne mreže povezuje posameznike s strokovnimi ustanovami, pomaga jim pri kvalitetnejšemu življenju in vključevanju v družbo.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja organizator socialne mreže?

Organizator socialne mreže posameznikom in skupinam nudi informacije o vrstah socialne pomoči, do katerih so upravičeni. Pomaga jim pri iskanju podpornih sistemov v okolju, v katerem živijo. Zadolžen je tudi za organizacijo in izvajanje pomoči iz področja socialnega varstva. Vzpostavlja skupine za samopomoč ter organizira programe, s katerimi ljudem pomaga do bolj kakovostnega načina življenja. Tovrstne dejavnosti izvaja s pomočjo lokalnih in regionalnih ustanov, ki delujejo na področju socialnega varstva. Posameznike iz določenega okolja povezuje, jih motivira in jih v skladu z njihovimi potrebami in željami vključuje v različne socialne programe. Deluje tudi na področju svetovanja otrokom in mladostnikov v stiski, saj organizira učno pomoč, prostočasne aktivnosti in jim svetuje pri iskanju možnosti izobraževanja ter zaposlitve. Pomoč nudi tudi starejšim posameznikom in tistim, ki so žrtve nasilja ali zasvojenosti. 

Delovni pripomočki:

Pri delu organizator socialne mreže uporablja različno strokovno literaturo iz področja socialnega varstva, pedagogike, pravosodja, psihologije itd. Osnovni delovni pripomočki, s katerimi zbira in posreduje informacije ter komunicira z uporabniki, je računalnik in računalniška oprema ter telefon in elektronska pošta.

Kakšni so izdelki in storitve organizatorja socialne mreže?

Organizator socialne mreže nudi informacije o vrstah in možnosti socialne in strokovne pomoči. Dejavnosti, ki jih izvaja, posameznikom in skupinam ljudi pomagajo pri zagotavljanju človekovih pravic. Spodbuja medsebojno solidarnost, medgeneracijsko povezovanje in pravičnost ter skrbi za reševanje konfliktov ter stisk. 

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic organizatorja socialne mreže?

Posameznik, ki opravlja ta poklic, mora biti empatičen, imeti mora dobre komunikacijske veščine, biti mora zanesljiv in razumevajoč. Znati mora delati v skupini in hkrati izkazati določeno mero samoiniciativnosti in zmožnost individualnega dela. 

Poklic - organizator socialne mreže

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu organizatorja socialne mreže?

Opravljanje poklica ni povezano s posebnimi nevarnostmi. 

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic organizatorja socialne mreže?

Za opravljanje poklica se zahteva končan višješolski program za organizatorja socialne mreže. Pred začetkom dela mora posameznik opraviti praktično usposabljanje, končati mora tudi izpit iz socialnega varstva in izpit iz splošnega upravnega postopka. 

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje organizator socialne mreže za opravljanje svojega dela?

Pri izvajanju dejavnosti mora poznati relevantne zakone iz področja socialnega varstva. Poznati mora delovanje ustanov, ki se ukvarjajo s pomočjo ljudem v stiskah. Delati mora v skladu z etičnim in moralnim kodeksom. Biti mora računalniško pismen. Zaželeno je tudi poznavanje tujih jezikov. 

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti organizatorja socialne mreže?

Za opravljanje dela se zahteva dobro psihofizično stanje. Še posebej pomembna je značajska stabilnost in dobro razvit čut za odgovornost do sočloveka. 

Kje se lahko zaposli organizator socialne mreže?

Zaposli se lahko v centru za socialno delo, v različnih kriznih centrih, socialnih zavodih, specialnih zavodih iz področja varstva, prostovoljskih ustanovah in drugih institucijah, ki so povezane z nudenjem socialne pomoči.

Kakšna so delovna področja organizatorja socialne mreže?

Dela na področju socialnega varstva, z namenom preprečevanja socialnih stisk, na področju iskanja različnih oblik pomoči in na področju socialnovarstvene zakonodaje. Skrbi tudi za razvoj, analizo in evalvacijo relevantnih področij. 

Kakšne so razmere za delo organizatorja socialne mreže?

Dela z različnimi skupinami ljudi v stiski. To so lahko starejši ljudje, otroci in mladostniki, telesno ali duševno ovirane osebe, ljudje, ki so storili kaznivo dejanje, brezdomci, ljudje, ki so žrtve nasilja in drugimi, socialno ogroženimi posamezniki. Dela v pisarni in na terenu kot svetovalec, organizator dejavnosti in mentor.

Kakšne so možnosti zaposlovanja organizatorja socialne mreže?

Dela lahko v centrih za socialno delo, kriznih centrih (za otroke, mladostnike, žrtve nasilja), domovih za starejše, socialnih zavodih, zavodih, ki izvajajo oskrbo na domu, zavodih za usposabljanje, specialnih ustanovah, vzgojnih in pravosodnih zavodih, prostovoljnih in nevladnih organizacijah. 

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Šolski center Celje, Višja strokovna šola Kranj

Smeri

Sorodni poklici

Sorry, No posts.