Organizator izobraževanja in raziskovanja odraslih - poklic

Organizator izobraževanja in raziskovanja odraslih

Organizator izobraževalne in raziskovalne dejavnosti ali andragog skrbi za pripravo in izvajanje različnih izobraževalnih dejavnosti za odrasle, s katerimi omogoča njihov strokovni in osebnostni razvoj. 

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja organizator izobraževalne in raziskovalne dejavnosti?

Delovne zadolžitve vključujejo organizacijo in izvajanje izobraževalnih programov za odrasle na ljudskih univerzah, v javnih ali zasebnih zavodih. Pripravlja tudi priložnostne vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki povezujejo odrasle s skupnim interesom. Odrasle učence usmerja k osebnostnem in intelektualnem razvoju. Pri tem uporablja različne pedagoške, didaktične in andragoške tehnike ter metode. V skladu s svojimi delovnimi kompetencami in znanji je usposobljen tudi za delo v zavodih za zaposlovanje ali kazenskih ustanovah, kjer potekajo programi resocializacije, z namenom ponovne vključitve v prostor dela. 

Delovni pripomočki:

Pri delu si pomaga z računalnikom in računalniško opremo. Andragoško-pedagoški proces lahko izvaja s pomočjo različnih avdiovizualnih naprav in strokovno literaturo. Pri vodenju dokumentacije uporablja tudi pisarniški material. 

Kakšni so izdelki in storitve organizatorja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti?

Organizator izobraževalne in raziskovalne dejavnosti omogoča strokovno, intelektualno in osebnostno rast odraslih zaposlenih oseb. Izobraževanje organizira, ga načrtuje, izvede in ovrednoti. Vzgojno-izobraževalni program, ki ga izvaja, je prilagojen interesom in ravni znanja vključenih posameznikov in v skladu z razvojno strategijo pošiljajočega podjetja ali druge ustanove. Namen programa je povečati učinkovitost in kakovost dela ter ga nenehno posodabljati.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic organizatorja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti?

Posameznik, ki opravlja to delo, mora biti organiziran, pri vsebinah izobraževanj mora izkazati določeno mero ustvarjalnosti. Zmožen je dela v skupini in ima dobre komunikacijske sposobnosti. Je dober raziskovalec, opazovalec in spreten govorec. Svoje strokovno znanje mora biti pripravljen nenehno dopolnjevati in izpopolnjevati.

Poklic - organizator izobraževanja in raziskovanja odraslih

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu organizatorja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti?

Delo večinoma poteka v sedečem ali stoječem položaju, zato lahko pride do težav s hrbtenico ali križem. Možne so težave zaradi preobremenjenosti govornega aparata.

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic organizatorja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti?

Za opravljanje poklica se zahteva univerzitetna izobrazba iz pedagogike in andragogike, ki ga izvaja Filozofska fakulteta v Ljubljani.

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje organizator izobraževalne in raziskovalne dejavnosti za opravljanje svojega dela?

Pedagoška in andragoška znanja, tehnike in metode posameznik pridobi tekom študija. Izobraževalni proces vključuje tudi praktično delo, pri katerem naučeno znanje praktično preizkusi pri delu z odraslimi. Zaželene so dobre organizacijske, komunikacijske in vodstvene spretnosti. Opravljanje poklica je običajno povezano tudi z uporabo tujih jezikov. 

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti organizatorja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti?

Delo je povezano s psihično obremenjenostjo in stresnimi situacijami, zato lahko vodi do poklicne izgorelosti, če posameznik ne vzdržuje psihofizične kondicije. Andragog dela z ljudmi, zato mora biti empatičen, profesionalen in odgovoren. 

Kje se lahko zaposli organizator izobraževalne in raziskovalne dejavnosti?

Kot organizator izobraževalne in raziskovalne dejavnosti se lahko zaposli v različnih ustanovah in zavodih za izobraževanje ali zaposlovanje, kjer izvaja skupinski ali individualni program. Zaposlen je lahko tudi v podjetju. Če ima končano andragoško izobrazbo, lahko dela kot samozaposlen na področju izobraževanja odraslih. Kot licenčni andragog lahko tudi odpre lasten zasebni izobraževalni zavod. 

Kakšna so delovna področja organizatorja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti?

Delovna področja zajemajo pedagogiko, andragogiko in vključujejo vzgojno-izobraževalne metode. Izobraževalni program organizira in izvede v skladu s potrebami tistih, ki so vključeni v proces. Pred začetkom analizira, kakšne so potrebe po izobraževanju, ob koncu analizira uspešnost. Za pripravo učnega načrta potrebuje strokovno znanje in poznavanje stroke. Pripravlja in izvaja tudi neformalne dejavnosti, kot so krožki ali ekskurzije. 

Kakšne so razmere za delo organizatorja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti?

Predavanja, izobraževanja in seminarji večinoma potekajo v učilnicah, predavalnicah ali sejnih sobah. Priprave in druga administrativna dela organizator opravi v kabinetu ali pisarni. Delovnik je odvisen od urnika, po katerem izvaja izobraževalne dejavnosti. Delo zahteva samoiniciativnega posameznika, ki zna delati v večjih skupinah ljudi. 

Kakšne so možnosti zaposlovanja organizatorja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?

Filozofska fakulteta v Ljubljani

Smeri

Sorodni poklici

Sorry, No posts.