Monter telekomunikacijskega omrežja - poklic

Monter telekomunikacijskega omrežja

Monter telekomunikacijskega omrežja vzpostavlja, gradi in vzdržuje telekomunikacijska omrežja za uporabnike telekomunikacijskega prometa.

Vse o poklicu

Vse o poklicu

Kakšna dela običajno opravlja monter telekomunikacijskega omrežja?

Delovne zadolžitve monterja telekomunikacijskega omrežja lahko obsegajo zgolj grajenje ali zgolj vzdrževanje telekomunikacijskega omrežnega sistema ali pa oboje. Vzdrževanje vključuje oskrbo, polaganje in odstranjevanje zemeljskih ali nadzemnih kablov in odpravljanje napak na sistemu. Pri tem mora monter poznati lastnosti kablov in jih znati primerno zaščititi pred vremenskimi in drugimi vplivi iz okolja. Montaža običajno poteka v ekipi zaradi zahtev varnosti pri delu. Ekipo sestavlja več monterjev, tehniki, delovodja in nekvalificirani delavci. 

Pri diagnosticiranju točke napake lahko monter sodeluje tudi z geodetom ali tehnikom-merilcem. Po določitvi mesta izkopa, monter ročno ali s pomočjo strojev izkopa kabel. Kabel je nato potrebno očistiti in popraviti poškodovani del. Izolirane žice v kablu monter prespoji in na novo izolira. V večjih mestih so kabli napeljani v kabelski kanalizaciji. Kabelski jaški so velikokrat napolnjeni z vodo in blatom. Vse umazanije morajo pred začetkom dela zato odstraniti s pomočjo črpalke. Če monter gradi kable v večjih razdaljah, si pri tem pomaga z mehanskimi napravami. Kable poveže v telekomunikacijsko omrežje in zavaruje spojna mesta. Po koncu dela pospravi delovišče in ekipa napiše poročilo o postopku dela ter o materialu, ki so ga uporabili. Delo monterja telekomunikacijskega omrežja je v sodobnem času nekoliko olajšano zaradi uporabe optičnih kablov, ki pri polaganju sicer zahtevajo manjši fizični napor, so pa povezani z ustreznim strokovnim znanjem. 

Kabli, ki jih uporablja, so lahko nadzemni ali podzemni. Nadzemni kabli so pritrjeni na lesene drogove, fasade ali strehe hiš. Monter, ki je zadolžen za vzdrževanje nadzemnih kablov, potuje od kraja do kraja in preverja možne napake ali težave na trasi. Pri tem sodeluje s tehnikom v telefonski centrali. Ko detektirajo problematičen del, kabel ali drog zamenjajo. V primeru poškodb in motenj v delovanju, ki jih povzročijo ekstremne vremenske razmere, mora monter z ekipo čim hitreje zagotoviti delovanje in popraviti težave na trasi. 

Monter je zadolžen tudi za priključevanje novih strank na telekomunikacijsko omrežje. Kabel v tem primeru pritrdi na steno ali streho hiše, ga poveže s celotnim sistemom in priključi telefonski aparat. 

Delovni pripomočki:

Delo mora potekati v skladu z varnostnimi zahtevami, zato monter uporablja lestve, plezalke, varnostne pasove in avtokošaro. Če dela s podzemnimi kabli, za izkop uporabi kramp, lopato ali druge strojne naprave. Pri črpanju vode in blata iz jaškov si pomaga s prenosno črpalko. Kable spaja s kleščami in drugimi spajalnimi orodji, izolacijo odstranjuje s pomočjo nožev. Kadar vzdržuje drogove, uporablja motorno žago ali opornike. Drugi nepogrešljivi pripomočki pri delu so tudi vrtalke, zidarska orodja in kladiva. Po koncu dela izpolni delovni nalog, izda garancijski list in izstavi račun.

Kakšni so izdelki in storitve monterja telekomunikacijskega omrežja?

Monter povezuje uporabnike s telekomunikacijskim omrežjem. Izdela nov priključek, zgradi nov odsek ali odstrani napake na omrežju. S svojim delom zagotavlja nemoteno delovanja telekomunikacijskih storitev in prometa.

Kakšen tip človeka je najbolj ustrezen za poklic monterja telekomunikacijskega omrežja?

Posameznik, ki opravlja ta poklic, mora biti sposoben delati v skupini. Biti mora komunikativen in odgovoren. Pri delu s strankami mora biti obziren in prilagodljiv.

Poklic - monter telekomunikacijskega omrežja

Potrebna izobrazba,

znanja in veščine

Kakšne so poklicne nevarnosti pri delu monterja telekomunikacijskega omrežja?

Velik del monterjevega dela poteka na višini, zato obstaja nevarnost padca. Nevarnost predstavlja tudi električna napetost. Na delovišču dela tudi s stroji in drugimi gradbenimi napravami, ki lahko povzročijo poškodbe v primeru nepravilnega ravnanja. Pri delu mora uporabljati primerno zaščitno opremo. 

Kakšna je predvidena izobrazba za poklic monterja telekomunikacijskega omrežja?

Poklic lahko opravlja posameznik s končano srednješolsko izobrazbo iz elektro področja. 

Kakšna znanja in spretnosti potrebuje monter telekomunikacijskega omrežja za opravljanje svojega dela?

Med šolanjem se monter nauči delati s kabli. Poznati mora različne vrste kablov in načine spajanja. Obvladati mora varnostna merila za delo na višini. Imeti mora znanje s področja delovanja telefonske centrale in telekomunikacije. Znati mora rokovati z merilnimi instrumenti in drugimi orodji. Zaželen je vozniški izpit. 

Kakšne so potrebne psihofizične sposobnosti monterja telekomunikacijskega omrežja?

Monter mora imeti dobro razvit sluh in smisel za prepoznavanje različnih barv. Zaradi dela na višini mora opravljati redne zdravniške preglede. Imeti mora dobro razvite ročne spretnosti in biti v dobri fizični kondiciji. 

Kje se lahko zaposli monter telekomunikacijskega omrežja?

Dela kot monter in vzdrževalec na področju javnega ali lokalnega telekomunikacijskega omrežja in kabelske mreže. 

Kakšna so delovna področja monterja telekomunikacijskega omrežja?

Monter telekomunikacijskega omrežja dela na področju telekomunikacijskega in kabelskega omrežja. Zagotavlja nemoten prenos TV in telefonskih signalov. Zaposlen je lahko tudi kot monter pri večjih omrežnih sistemih, kot je železnica. Dela lahko tudi v skladiščih in prodajalnah kablov.

Kakšne so razmere za delo monterja telekomunikacijskega omrežja?

Delo poteka na prostem, večinoma na terenu, na višini ali pod zemljo. Opravljanje poklica je povezano z delom v vseh vremenskih pogojih. Monter delo izvaja v sodelovanju z ekipo, ki se po terenu premika s službenim vozilom. Njegove delovne zadolžitve so velikokrat fizično naporne in povezane z dvigovanjem težkih bremen.

Kakšne so možnosti zaposlovanja monterja telekomunikacijskega omrežja?

S katero fakulteto lahko pridobim izobrazbo za opravljanje poklica?